Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wołczyn, 20 lutego 2008 r. ŚRODKI UNIJNE W DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wołczyn, 20 lutego 2008 r. ŚRODKI UNIJNE W DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wołczyn, 20 lutego 2008 r. ŚRODKI UNIJNE W DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Elżbieta Gajda-Bardon Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

2 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Zakres prezentacji: 1. Polityka spójności UE/Polska Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata

3 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Polityka Spójności UE/POLSKA

4 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 44 Budżet UE – 347,4 mld Euro Polska – 67,3 mld Euro – największy beneficjent funduszy unijnych Polityka Spójności UE

5 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego STRATEGICZNE WYTYCZNE WSPÓLNOTY (SWW) NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Polityka Spójności UE/POLSKA

6 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 66,566,5RAZEM 0,5PO Pomoc Techniczna 0,7PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2,3PO Rozwój Polski Wschodniej 8,3PO Innowacyjna Gospodarka 9,7 PO Kapitał Ludzki 16,616,616,616,6 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 27,9PO Infrastruktura i Środowisko Alokacja w mld Euro Nazwa Programu Operacyjnego Struktura Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

7 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata

8 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego CEL GŁÓWNY RPO WO Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania

9 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 12,83 7. Pomoc techniczna 34,28 6. Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych 427,1100Razem 42, Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe 42, Ochrona środowiska 111, Transport 25,66 2. Społeczeństwo informacyjne 158, Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Kwota (mln Euro) % podział środków Osie Priorytetowe RPO WO Alokacja środków w podziale na poszczególne osie priorytetowe RPO WO

10 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 10 Instytucja Koordynująca RPO WO Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Programów Regionalnych Instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WO Zadania IK: weryfikacja RPO WO pod względem zgodności z NSRO, udział w negocjowaniu Programu z Komisją Europejską, monitorowanie efektów wdrażania RPO WO w regionach.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 11 Instytucja Zarządzająca RPO WO Instytucja Pośrednicząca II stopnia Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Wdraża Oś priorytetową 1 (za wyjątkiem Poddziałania 1.4.2) Zarząd Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WO

12 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 12 Instytucja Zarządzająca RPO WO jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 odpowiedzialna za zarządzanie RPO WO i jego realizację Do zadań Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki powołanego Uchwałą Sejmiku Wojew ó dztwa Opolskiego nr V/38/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. należy m.in.: przeprowadzenie naboru wniosk ó w o dofinansowanie, podpisywanie um ó w o dofinansowanie projekt ó w, rozliczanie projekt ó w, sprawozdawczość do IZ. Instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WO

13 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 13 Instytucja Certyfikująca RPO WO Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Instytucji Certyfikującej Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Wojewoda Opolski Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Inne Instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WO

14 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 14 Instytucja Audytowa RPO WO Generalny Inspektorat Kontroli Skarbowej Ministerstwo Finans ó w Departament Instytucji Certyfikacji i Poświadczeń Środk ó w z Unii Europejskiej Inne Instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WO

15 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Alokacja: 158 mln Euro

16 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Nr DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO Alokacja w mln Euro Dz. 1.1Rozwój przedsiębiorczości 56, Wsparcie instytucji otoczenia biznesu 23, Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach 32,3 Dz. 1.2Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości 10,0 Dz. 1.3Innowacje, badania, rozwój technologiczny 47, Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw 9, Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach 37,9 Dz. 1.4Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej-sportowej 44, Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno - sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa 26, Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny 17,2

17 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dla kogo? 1.Instytucje otoczenia biznesu 2.Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe 2.Przedsiębiorstwa oraz ich zrzeszenia 3.Szkoły wyższe i jednostki naukowe 4. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, stowarzyszenia, a także jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 5.Jednostki sektora finansów publicznych 6.Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje non- profit 7.PGR, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne

18 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Nabory wniosków i ocena projektów prowadzona będzie przez: OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Ul. Spychalskiego Opole tel/fax 077/ (Za wyjątkiem Działania Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny)

19 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Poddziałanie Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Rodzaje projektów budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie ośrodków sportowo – rekreacyjnych, obiektów sportowych, infrastruktura towarzysząca lub zagospodarowanie terenu wokół w/w obiektów oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie obiektów instytucji promujących turystykę, promocja zasobów turystycznych w tym organizacja wystaw oraz targów, opracowanie i tworzenie systemów informacji turystycznej, roboty budowlane, zakup wyposażenia, tworzenie, rozbudowa ścieżek i szlaków pieszych, rowerowych, konnych, tras turystycznych. Alokacja: 17,3 mln Euro Warunki szczegółowe: Kwota wsparcia 200 tys. – 12,5 mln PLN dla inwestycji sport.-rekreacyjnych Kwota wsparcia 200 tys. – 1 mln PLN dla projektów promocyjnych jeden konkurs - jeden projekt wyłączenie budowy nowych boisk sportowych oraz przyszkolnych obiektów sportowych wyłączona pomoc na system informacji elektronicznej (infomaty). W ramach poddziałania przewiduje się 2 nabory: -V 2008 r. - konkurs -XII 2008 r. – IPI RPO WO

20 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne Alokacja: 25,6 mln Euro

21 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Nr DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO Alokacja w mln Euro Dz. 2.1Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT 17,1 Dz. 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych 8,5

22 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dla kogo? 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 3. Szkoły wyższe 4. Administracja rządowa 5. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia 6. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne Kościołów i związków wyznaniowych 8. Organizacje pozarządowe

23 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych W ramach działania 2.2 przewiduje się 1 nabór: -VIII 2012 r. Rodzaje projektów: budowa i unowocześnianie zintegrowanych i/lub tematycznych systemów informacyjnych o oddziaływaniu lokalnym i ponadlokalnym (m.in. portale e-usług), zakupy inwestycyjne (w tym zakup sprzętu i oprogramowania) oraz roboty budowlane umożliwiające świadczenie usług z wykorzystaniem ICT, szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT. Warunki szczegółowe: Minimalna kwota wsparcia – od 200 tys. PLN jeden konkurs - jeden projekt projekty szkoleniowe - max. 10 % wartości projektu Alokacja: 8,5 mln Euro

24 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Oś Priorytetowa 3 Transport Alokacja: 111,1 mln Euro

25 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Nr DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO Alokacja w mln Euro Dz. 3.1Infrastruktura drogowa 94, Drogi regionalne 70, Drogi lokalne 23,6 Dz. 3.2Transport publiczny 16,7

26 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dla kogo? 1. JST, ich związki i stowarzyszenia 2. Jednostki organizacyjne JST 3. Organy administracji rządowej działające na terenie województwa

27 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Poddziałanie Drogi lokalne W ramach poddziałania przewiduje się 3 nabory: -IX 2008 r. -X 2009 r. -X 2011 r. Rodzaje projektów: roboty budowlane dotyczące dróg (w tym obwodnic miast i miejscowości), węzłów, skrzyżowań, w tym z ruchem okrężnym, roboty budowlane dotyczące obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych. infrastruktura towarzysząca lub kolidująca wyłącznie w przypadku projektów realizowanych w pkt. 1 i 2 w ramach tego poddziałania, nierozerwalnie związana z projektem. Alokacja: 23,6 mln Euro Warunki szczegółowe: Minimalna kwota wsparcia – od 500 tys. PLN wsparcie uzyskają drogi powiatowe i gminne, jeden konkurs – dwa projekty

28 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Oś Priorytetowa 4 Ochrona środowiska Alokacja: 42,7 mln Euro

29 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego NrDZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO Alokacja mln Euro Dz. 4.1Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami 20,5 Dz. 4.2Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 11,5 Dz. 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źr ó dła energii 8,5 Dz. 4.4Ochrona bior ó żnorodności Opolszczyzny 2,1

30 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dla kogo? 1.Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego 2.Lasy Państwowe 3.Parki Krajobrazowe 4.Organizacje ekologiczne prowadzące działalność non-profit 5. Pozostałe instytucje sektora finansów publicznych

31 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Działanie 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami W ramach działania 4.1 przewiduje się 3 nabory: -VIII 2008 r. -XII 2009 r. -IX 2011 r. Rodzaje projektów: budowa, przebudowa, remont obiektów budowlanych oraz zakup urządzeń do odprowadzania, oczyszczania i przesyłu ścieków, Zakup urządzeń i wyposażenia w celu rozbudowy i doskonalenia systemu monitoringu wód podziemnych, zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów lub ich części, budowa nowego składowiska o zasięgu regionalnym lub rozbudowa istniejących o kwatery na wyroby zawierające azbest, instalacje służące do przetwarzania i wykorzystywania odpadów, zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejących systemów segregacji odpadów, budowa obiektów lub zakup urządzeń systemów zbiórki odpadów ze strumienia odpadów komunalnych. Warunki szczegółowe: jeden konkurs - jeden projekt gospodarka wodno - ściekowa (nie kwalifikujące się do POIŚ, w aglomeracjach do 15 tys. RLM, zgodne z KPOŚK, wartość dofinansowania na 1 odbiorcę maksymalnie 3500 PLN, warunki: odbiorcy projektu wodociągowego są jednocześnie odbiorcami projektu kanalizacyjnego, eliminacja rur azbestowych i innych w złym stanie technicznym) gospodarka odpadami (zgodne z Planem Gospodarki Odpadami, systemy obsługujące poniżej 150 tys. mieszkańców, projekty spełniają definicję nowej inwestycji) Alokacja: 20,5 mln Euro

32 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Alokacja: 42,7 mln Euro

33 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Nr OŚ PRIORYTETOWA / DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO Alokacja w mln Euro Dz. 5.1Wsparcie infrastruktury edukacyjnej 17, Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej 14, Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej 2,6 Dz. 5.2 Rozw ó j bazy medycznej w regionie 12, Stacjonarna opieka medyczna 10, Ambulatoryjna opieka medyczna 2,6 Dz. 5.3 Rozw ó j kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego 12,8

34 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dla kogo? 1. JST, ich związki i stowarzyszenia 2. Jednsotki organizacyjne JST 3. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje 4. Szkoły wyższe, placówki prowadzące kształcenie 5. ZOZ-y, NZOZ-y, praktyki lekarskie i pielęgniarskie 6. Kościoły, związki wyznaniowe 7. Państwowe lub samorządowe instytucje kultury 8. Inne instytucje z sektora finansów publicznych

35 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Poddziałanie Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej W ramach poddziałania przewiduje się 1 nabór: -IX 2012 r. Rodzaje projektów: przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont bazy dydaktycznej szkół podstawowych i gimnazjalnych, wraz z dostosowaniem tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup wyposażenia inwestycyjnego przeznaczonego do celów dydaktycznych. Warunki szczegółowe: Kwota wsparcia – 200 tys. – 2 mln PLN jeden konkurs - jeden projekt jednostki oświatowe na poziomie podstawowym i gminnym priorytetowo: wielozadaniowość obiektów priorytetowo: efektywność energetyczna wyłączone: przyszkolne obiekty sportowe Alokacja: 2,6 mln Euro

36 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Poddziałanie Ambulatoryjna opieka medyczna W ramach poddziałania przewiduje się 1 nabór: -XI 2011 r. Rodzaje projektów: rozbudowa, przebudowa, nadbudowa remont oraz wyposażenie inwestycyjne istniejącej infrastruktury ambulatoryjnej bazy medycznej, w tym także dostosowanie tych placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup nowej aparatury medycznej na potrzeby ambulatoryjnej opieki medycznej. Alokacja: 2,6 mln Euro Warunki szczegółowe: jeden konkurs - jeden projekt jednostki prowadzące opiekę ambulatoryjną działania nie mogą prowadzić do rozbudowy sektora ochrony zdrowia wykluczone: jednostki poza publicznym systemem ochrony zdrowia wykorzystanie bezpośrednio przez beneficjenta priorytetowo: aspekt efektywności energetycznej – maks. 60 % robót budowlanych

37 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Oś Priorytetowa 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych Alokacja: 34,2 mln Euro

38 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Nr OŚ PRIORYTETOWA / DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA RPO WO Alokacja w mln Euro Dz. 6.1 Rewitalizacja obszar ó w miejskich 20,5 Dz. 6.2 Zagospodarowanie teren ó w zdegradowanych 13,7

39 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dla kogo? 1.Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania JST 2.Związki, porozumienia i stowarzyszenia JST 3.Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa 4.Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 5.Pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych 6.Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania 7.Kościoły i związki wyznaniowe

40 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Poddziałanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich W ramach działania 6.1 przewiduje się 2 nabory projektów: IX 2009 r. i XII 2010 r. Konkurs LPR planowany jest w 2008 r. Rodzaje projektów: zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast, porządkowanie historycznych centrów miast- odtworzenie uzupełnienie zabudowy, roboty budowlane w obiektach użyteczności publicznej, prace restauratorskie i konserwatorskie budynków wpisanych doi rejestru zabytków, tworzenie stref bezpieczeństwa, wymiana lub modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej, inwestycje bezpośrednie w tkankę mieszkaniową. Alokacja: 20,5 mln Euro Warunki szczegółowe: jeden konkurs - jeden projekt miasta pow mieszkańców, projekt wpisany do LPR IZ wyda wytyczne dot. zasad opracowania LPR jednorazowa ocena LPR projekty kompleksowe objęte wsparciem w ramach innej osi spełniają ich zasady kwalifikowalności działania w obszarze mieszkalnictwa zgodne z Rozporządzaniem WE nr 1828/2006 działania rewitalizacyjne nie dot. obiektów administracji publicznej działania wspólnot mieszkaniowych - tylko projekty dot. zewnętrznych elementów obiektów

41 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dokumenty dotyczące wdrażania RPO WO

42 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zawiera opisy działań, zakres wspieranych przedsięwzięć, kwalifikowalność wydatków, poziom dofinansowania projektów, pomoc publiczną, rodzaje beneficjentów, kryteria wyboru projektów Szczegółowy opis osi priorytetowych Przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1324/2008 z r.: zm. Uchwałą 1365/2008 z r., zm. Uchwałą 1419/2008 z r.

43 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Vademecum dla beneficjentów RPO WO zawiera system wdrażania RPO WO , proces naboru wniosków, procedura podpisywania, aneksowania umów oraz ich rozliczania, zasady sprawozdawczości, kwalifikowalność wydatków, zasady promocji projektów, wzory dokumentów Przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego: Tom I - nr 1332/2008 z r., Tom II - nr 1333/2008 z r., Tom III - w opracowaniu.

44 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Plan komunikacji RPO WO formułuje zadania strategii informacyjnej, jej główne instrumenty, definiuje grupy odbiorców oraz określa sposób finansowania działań informacyjno - promocyjnych. Stanowi podstawę dla prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w obrębie programu Przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1451/2008 z r.

45 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie zawiera ilość naborów oraz czas ich trwania w podziale na poszczególne działania / poddziałania w całym okresie programowania Opublikowany na stronie (w zakładce wdrażanie RPO WO ) Przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu r.

46 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Nabory wniosków i ocena projektów prowadzona będzie przez : W zakresie Osi priorytetowej I (za wyjątkiem Działania 1.4.2) OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Pozostałe Osie priorytetowe DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

47 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Punkty informacyjne dla beneficjentów Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Ostrówek 5-7 tel. 077/ , 201

48 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wołczyn, 20 lutego 2008 r. ŚRODKI UNIJNE W DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google