Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumenty wprowadzające politykę wspólnotową. Zasada programowania oznacza, że instytucje Unii Europejskiej kontrolują i monitorują wykorzystanie środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumenty wprowadzające politykę wspólnotową. Zasada programowania oznacza, że instytucje Unii Europejskiej kontrolują i monitorują wykorzystanie środków."— Zapis prezentacji:

1 Dokumenty wprowadzające politykę wspólnotową

2 Zasada programowania oznacza, że instytucje Unii Europejskiej kontrolują i monitorują wykorzystanie środków i zapewniają, by proces ten był zgodny z ogólnymi politykami wspólnotowymi i szczegółowymi wytycznymi Komisji Europejskiej. Zgodnie z tą zasadą wypracowane muszą być formalne procedury uzgodnień między władzami regionalnymi w celu zdefiniowania i wcielenia regionalnych strategii rozwoju. Należy pamiętać, że celem polityki regionalnej jest trwałe rozwiązywanie problemów danego regionu, a nie realizacja pojedynczych krótkotrwałych programów.

3 Dokumenty wprowadzające politykę wspólnotową Aby pomóc sprawnie wdrażać politykę wspólnotową i wykorzystać instrumenty finansowe jakimi są Fundusze Strukturalne, opracowane zostały różne dokumenty programowe, zarówno po stronie Wspólnoty jak i jej członków.

4 Dokumenty wprowadzające politykę wspólnotową Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW) PWW określają strategię i priorytety działań Funduszy Pomocniczych i państwa członkowskiego, ich cele szczegółowe, wielkość przyznanego wkładu z Funduszy i innych środków finansowych. W uproszczeniu jest to dokument, który określa ile i na co zostanie przeznaczonych pieniędzy z dostępnych Funduszy.

5 Dokumenty wprowadzające politykę wspólnotową Narodowy Plan Rozwoju (NPR) Obecność w Unii Europejskiej stwarza Polsce ogromną szansę zmniejszenia dystansu do najwyżej rozwiniętych społeczeństw. Doświadczenie Unii i wsparcie finansowe oraz możliwość integracji gospodarczej, naukowej i kulturalnej z krajami członkowskimi otwierają przed nami nową perspektywę rozwojową. Narodowy Plan Rozwoju (NPR) jest niezbędny, aby Polska mogła właściwie zagospodarować swoje członkostwo w Unii Europejskiej i dobrze rozdysponować środki oferowane przez Unię. NPR na lata 2007-2013, spaja wszystkie przedsięwzięcia i działania o charakterze rozwojowym podejmowane w kraju. To kompleksowy program rozwoju społeczno-gospodarczego, finansowany przy współudziale środków unijnych oraz ze środków krajowych.

6 Dokumenty wprowadzające politykę wspólnotową Narodowa Strategia Spójności (NSS) Najważniejszym dokumentem określającym priorytety, obszary wykorzystania oraz system wdrażania Funduszy Unijnych na lata 2007-2013 jest Narodowa Strategia Spójności (NSS), zwana jako Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO). Strategicznym celem NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach UE. I wewnątrz kraju. Cele NSS są realizowane za pośrednictwem Programów Operacyjnych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

7 Dokumenty wprowadzające politykę wspólnotową Strategia Rozwoju Kraju (SKR) Strategia Rozwoju Kraju jest obowiązującym obecnie podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie lat 2007-2015. SRK jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno- gospodarczego Polski, stanowiącym punkt wyjścia dla innych strategii sektorowych czy programów rządowych oraz opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego strategii zrównoważonego rozwoju.

8 Dokumenty wprowadzające politykę wspólnotową Strategia Rozwoju Kraju (SKR) Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski. Przez podniesienie poziomu życia rozumie się wzrost dochodów w sektorze gospodarstw domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, wzrost zatrudnienia i wydajności pracy oraz poprawę zdrowotności mieszkańców Polski.

9 Dokumenty wprowadzające politykę wspólnotową Programy operacyjne 2007-2013 W latach 2007-2013 w Polsce polityka regionalna realizowana jest za pośrednictwem 5 krajowych Programów Operacyjnych, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych wdrażanych na poziomie poszczególnych województw oraz Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizuje się: Programy współpracy przygranicznej; Programy współpracy transnarodowej; Programy współpracy międzyregionalnej.

10 Dokumenty wprowadzające politykę wspólnotową Programy Operacyjne na poziomie krajowym to: 1. Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej; 2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

11 Dokumenty wprowadzające politykę wspólnotową Programy Operacyjne na poziomie regionalnym to: Regionalne Programy Operacyjne

12 Programy Operacyjne -struktura Priorytet 2. Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Działanie 2.4

13 Programy Operacyjne -struktura Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.2 Region atrakcyjny dla inwestycji Działanie 1.3 Wsparcie instytucji tworzenia biznesu Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw


Pobierz ppt "Dokumenty wprowadzające politykę wspólnotową. Zasada programowania oznacza, że instytucje Unii Europejskiej kontrolują i monitorują wykorzystanie środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google