Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013/5 dr Piotr Łysoń, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013/5 dr Piotr Łysoń, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW."— Zapis prezentacji:

1 Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013/5 dr Piotr Łysoń, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW

2 Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – lata 2007 - 2013 Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (dawna Gwarancja) Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (dawna Gwarancja) Jeden program rozwoju obszarów wiejskich (dawny II filar WPR oraz część polityki strukturalnej dla obszarów wiejskich i rolnictwa) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (dawna Orientacja + Gwarancja)

3 Podział środków finansowych UE na poszczególne państwa członkowskie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

4 Rozwój obszarów wiejskich SPO Restrukturyzacja… 2004-2006 Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

5 Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Uproszczenie Do roku 2006: 2 Źródła finansowania (fundusze) 2 Systemy finansowania, zarządzania i kontroli 2Systemy programowania 1fundusz 1system finansowania zarządzania i kontroli 1 System programowania DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW WIEJSKICH W UE Obecnie (od 2007 r.):

6 Dokumenty na poziomie krajowym w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 – dokument strategiczny; wdrażany w krajach UE poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 – dokument programowy; określa zasady udzielania pomocy oraz kryteria dla beneficjentów. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl (zakładka PROW 2007 – 2013).

7 Polskie podstawy prawne Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania pomocy w ramach poszczególnych działań PROW 2007-2013.

8 OSIE PRIORYTETOWE PROW NA LATA 2007- 2013 Oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Oś 3 (społeczna): jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Oś 4: Leader.

9 Czy PROW 2007-2013 jest wystarczającym instrumentem rozwoju obszarów wiejskich?

10 Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna obejmować dwa filary: 1. Instrumenty PROW 2007-2013; 2. Instrumenty realizacji celu horyzontalnego nr 6 NSRO (Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich) w programach operacyjnych polityki spójności.

11 Cele horyzontalne Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej 3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski 4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług 5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

12 Europejski Fundusz Społeczny Kapitał ludzki, szkolenia Zatrudnie- nie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007-2013) Poprawa stanu środowiska i krajobrazu Poprawa Konkurencyj- ności Powiązania miasto/wieś Poprawa jakości życia i dywersyfikacja ekonomiczna OW Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Różnicowanie gospodarki Infrastruktura Podstawowe usługi Inwestycje OBSZARY WIEJSKIE Środowisko ONW Zalesienia Podejście LEADER Schemat powiązań pomiędzy EFS, EFRR oraz EFRROW

13 Strategie i programy związane z rozwojem obszarów wiejskich w okresie 2007 - 2015 Rozwój obszarów wiejskich Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Strategia Rozwoju Rybołówstwa Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2025 r. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Inne programy PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2015 USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju RPO POKL POIiŚ PORPW POIG

14 Środki UE dla Polski w ramach polityki spójności, WPR (rozwój obszarów wiejskich) oraz Wspólnej Polityki Rybackiej (w mld euro) w tym ok. 5 mld euro na obszary wiejskie

15 Podział środków UE wg NSRO (mln euro) 16 RPO16.555 (EFRR) PORPW 2.274 (EFRR) POIiŚ27.914 (EFRR+FS) POIG 8.255 (EFRR) POKL 9.707 (EFS) POPT 517 (EFRR) POEWT 731 (EFRR) Razem67.284 ( w tym rezerwa 1.331)

16 Środowisko i zasoby naturalne Jakość i dostępność usług publicznych Przedsiębiorczość i atrakcyjność inwestycyjna Stan infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi) Ludność i dziedzictwo kulturowe Czynniki kształtujące obszary wiejskie Obszary wiejskie Dostępność centrów rozwoju i głównych szlaków komunikacyjnych Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Dostępność informacji i nowoczesnego komunikowania się Szanse edukacyjne

17 Pracujący *) wg głównych sektorów (w %) *) w wieku 15 lat i więcej

18 Odsetek gospodarstw wiejskich mających dostęp do internetu

19 Tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich wsparcie samozatrudnienia i mikroprzedsiębiorstw zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej OW i pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów poprawa powiązań największe centra rozwoju - obszary wiejskie; zwiększenie wahadłowej mobilności przestrzennej mieszkańców OW wsparcie edukacji ogólnej i kształcenia zawodowego, w tym i ustawicznego mieszkańców OW

20 Dostępność centrów rozwoju dla mieszkańców obszarów wiejskich

21 Koordynacja programów, priorytetów i projektów (czasowa, przestrzenna i technologiczna) trzeba odejść od dominacji podejścia sektorowego; należy zadbać o skoordynowanie różnych inwestycji na tym samym obszarze (z poszczególnych priorytetów i programów); konieczne jest bilansowanie przestrzenne wsparcia w programach krajowych.

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013/5 dr Piotr Łysoń, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google