Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA I PROMOCJA Kwiecień 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA I PROMOCJA Kwiecień 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA I PROMOCJA Kwiecień 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata PLAN PROMOCJI ZPORR określa: cele działań informacyjnych i promocyjnych potencjalne grupy docelowe działań informacyjnych i promocyjnych strategię informowania i promocji ZPORR podział zadań między instytucjami odpowiedzialnymi za promocję i informację Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

3 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata Zadania Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie informacji i promocji: prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na poziomie krajowym Ogólny nadzór i koordynacja na szczeblu krajowym realizacji zobowiązań wynikających z Rozporządzenia KE 1159/2000 przez wszystkie jednostki zaangażowane we wdrażanie ZPORR Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

4 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego lata Instytucje odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na szczeblu regionalnym: Urzędy Marszałkowskie - bezpośrednio odpowiedzialne za informację i promocję dotyczącą realizacji ZPORR w regionie Beneficjenci Końcowi działań Priorytetu 2 oraz działania 3.4. – odpowiedzialni za informowanie wszystkich potencjalnych beneficjentów o realizowanych za swoim pośrednictwem działaniach w ramach ZPORR Urzędy Wojewódzkie – odpowiedzialne za przekazywanie informacji dotyczących procedur monitoringu i raportowania związanych z realizacją projektów w ramach ZPORR Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

5 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata Urząd Marszałkowski – zakres odpowiedzialności: Koordynowanie działań informacyjnych i promocyjnych na szczeblu regionalnym Koordynowanie prac nad opracowaniem Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych oraz monitorowanie jego realizacji Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach ZPORR ze środków funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych na terenie województwa Pełnienie funkcji głównego punktu kontaktowego (obok Instytucji Wdrażających) dla potencjalnych projektodawców Informowanie o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach Zapewnienie dostępu do materiałów informacyjnych i wniosków aplikacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim oraz u Beneficjentów Końcowych na terenie województwa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

6 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata CD.: Informowanie opinii publicznej o pracach Komitetu Sterującego ZPORR. Dostarczanie i upowszechnianie informacji o realizowanych w ramach ZPORR projektach Dostarczanie i upowszechnianie informacji o funduszach, z których środków finansowane są projekty w regionie w ramach ZPORR Upowszechnianie informacji na temat interwencji i osiągnięć ZPORR na poziomie regionalnym. Inicjowanie i realizacja dodatkowych działań promocyjnych na szczeblu regionalnym Współpraca z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia) Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

7 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata Urząd Wojewódzki – zakres odpowiedzialności: Upowszechnianie informacji o procedurach finansowych, monitoringu i raportowania związanych z wdrażaniem ZPORR Nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów (na podstawie zapisów umów o finansowanie projektów) Współpraca z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (współpraca przy opracowaniu Regionalnych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych, wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia). Przygotowanie i przekazanie Samorządom Województw informacji o realizacji Regionalnych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych w zakresie swoich kompetencji Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

8 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata Beneficjenci Końcowi działań Priorytetu II oraz działania 3.4. ZPORR – zakres obowiązków: Upowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków funduszy strukturalnych oraz o procedurach dotyczących realizacji projektów w ramach ZPORR powierzonego zakresu działań (udostępnienie formularzy, współpraca z instytucjami prowadzącymi szkolenia zawodowe, przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorstw, centrami szkoleniowymi i organizacjami pozarządowymi) Upowszechnianie informacji na temat realizowanych projektów wsparcia przedsiębiorczości lub projektów rozwoju zasobów ludzkich (zgodnie z kompetencją) Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

9 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata CD.: Nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów (na podstawie zapisów umów o finansowanie projektów) Współpraca z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (współpraca przy opracowaniu Regionalnych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych, wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia) Przygotowanie i przekazanie Samorządom Województw informacji o realizacji Regionalnych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych w zakresie swoich kompetencji Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

10 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata Wyznaczenie w każdej instytucji zaangażowanej we wdrażanie ZPORR osób odpowiedzialnych za działania informacyjne i promocję Imienne wskazanie osób udzielających informacji o ZPORR Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

11 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata Obowiązki beneficjentów dotyczące informowania i promocji Wszyscy beneficjenci uzyskujący wsparcie ze środków funduszy strukturalnych są zobowiązani do stosowania odpowiednich środków informowania i promocji w zależności od charakteru realizowanego projektu. Instrumentami tymi są: dyplomy, certyfikaty tablice reklamowe (billboardy); stałe tablice pamiątkowe umieszczanie logo UE i logo ZPORR na wszystkich dokumentach związanych z realizacją projektów Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

12 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata Kontrola przestrzegania przez beneficjentów obowiązków w zakresie informacji i promocji Urząd Wojewódzki – w przypadku gdy Wojewoda podpisze umowę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Beneficjent Końcowy – w przypadku gdy Beneficjent Końcowy podpisze umowę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

13 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata Biuletyn ZPORR Wydawany przez IZ ZPORR od stycznia 2004 (kwartalnie) Ogólne informacje dotyczące funkcjonowania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, prawa europejskiego istotnego z punktu widzenia wdrażania funduszy strukturalnych, przygotowywanych w regionach projektach, instytucji regionalnych zaangażowanych we wdrażaniu ZPORR Współpraca z regionalnymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażaniu ZPORR przy opracowywani Biuletynu Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

14 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata Punkty Informacyjne Od 1 kwietnia w MGPiPS (Plac Trzech Krzyży 3/5) funkcjonuje punkt informacyjny o funduszach strukturalnych Regionalne Punkty Informacyjne utworzone przy UM Regionalne Punkty Informacyjne utworzone przez Beneficjentów Końcowych Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

15 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata PUBLIKACJE Zapotrzebowanie na publikacje Plany wydawnicze Instytucji Zarządzającej ZPORR ZPORR Uzupełnienie ZPORR Podręcznik ZPORR Ulotki tematyczne Plany wydawnicze w regionach Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

16 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata STRONA INTERNETOWA strona adres elektroniczny możliwość zamieszczania informacji przygotowywanych przez regiony strony promujące ZPORR w regionach Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

17 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata SZKOLENIA szkolenia dla beneficjentów – instytucje regionalne szkolenia dla instytucji zaangażowanych w realizację ZPORR – instytucje zarządzające ZPORR Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

18 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "INFORMACJA I PROMOCJA Kwiecień 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google