Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka regionalna Unii Europejskiej szansa i wyzwanie dla Polski Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Konferencja Europa szansą dla kultury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka regionalna Unii Europejskiej szansa i wyzwanie dla Polski Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Konferencja Europa szansą dla kultury."— Zapis prezentacji:

1 Polityka regionalna Unii Europejskiej szansa i wyzwanie dla Polski Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Konferencja Europa szansą dla kultury. Kultura szansą dla Europy Europa szansą dla kultury. Kultura szansą dla Europy Warszawa, 18 stycznia 2007 r.

2 2 Polityka regionalna Unii Europejskiej Europejska polityka regionalna = polityka spójności Spójność – stopień zróżnicowania dobrobytu ekonomicznego i społecznego między regionami lub grupami, który jest politycznie i społecznie akceptowany w Unii Europejskiej Cel strategiczny polityki spójności Zmniejszenie różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczego pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami państw członkowskich

3 3 Okres programowania 2000 – 2006 Cel 1 Promocja rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów opóźnionych w rozwoju Cel 2 Wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji regionów przeżywających strukturalne trudności Cel 3 Wspieranie adaptacji i modernizacji polityki i systemów edukacji, szkolenia oraz zatrudnienia Inicjatywa EQUAL Inicjatywa INTERREG Okres programowania 2007 – 2013 Cel 1 Konwergencja: wspieranie wzrostu oraz tworzenia nowych miejsc pracy w państwach członkowskich i regionach najsłabiej rozwiniętych Cel 2 Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie: przewidywanie i wspieranie zmian Cel 3 Europejska współpraca terytorialna: zagwarantowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju UE Cele europejskiej polityki spójności

4 4 Polityka spójności w Polsce 2007 – 2015 Nowoczesna polityka rozwoju Polski - warunkiem racjonalnego wykorzystania szans wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w tym: pełnego wykorzystania przyznanych Polsce unijnych funduszy Opiera się na budowaniu społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości Uwzględnia osiągnięty poziom rozwoju kraju Przeciwdziała pogłębianiu się dysproporcji w poziomie rozwoju poszczególnych regionów Cele i priorytety polityki rozwoju Polski do 2015 roku oraz warunki i system realizacji zostały określone w Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 2015

5 5 Krajowy Program Reform 2005 - 2008 Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna Program Konwergencji Inne strategie (sektorowe, zagospodarowania przestrzennego, regionalne i inne) Narodowa Strategia Spójności 16 RPO PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc techniczna Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich PO Rozwój Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich SRK uwzględnia kierunki rozwoju zawarte w dokumentach strategicznych oraz politykach UE SRK – naczelny dokument w polityce spójności w Polsce - programowanie

6 6 Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 Cel i priorytety 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 5. Rozwój obszarów wiejskich 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

7 7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe 490 mln Euro (około 2% całkowitej alokacji w PO IiŚ) Główny cel Priorytetu: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski Cele szczegółowe Priorytetu: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenie dostępu do kultury Działania: 12.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 172 mln euro 12.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 223 mln euro 12.3 Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 95 mln euro

8 8 Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje dotyczące kultury Infrastruktura kultury Budowa, przebudowa, modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej Wyposażenie placówek kultury m.in. w sprzęt wystawienniczy, magazynowy, techniczny i multimedialny Dziedzictwo kulturowe Poprawa stanu historycznych i zabytkowych obiektów Przeciwdziałanie niszczeniu istniejących stanowisk i obiektów archeologicznych (np. grodziska, kurhany, kopce) Inwestycje w szlaki dziedzictwa kulturowego Zagospodarowywanie otoczenia obiektów zabytkowych Konserwacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, archiwów

9 9 Regionalne Programy Operacyjne Wydatki dotyczące kultury Wydatki na kulturę w RPO: 643 mln euro (4 % alokacji)

10 10 Regionalne Programy Operacyjne Wydatki dotyczące kultury (%)

11 11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl strategia@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Polityka regionalna Unii Europejskiej szansa i wyzwanie dla Polski Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Konferencja Europa szansą dla kultury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google