Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka regionalna Unii Europejskiej szansa i wyzwanie dla Polski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka regionalna Unii Europejskiej szansa i wyzwanie dla Polski"— Zapis prezentacji:

1 Polityka regionalna Unii Europejskiej szansa i wyzwanie dla Polski
Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Konferencja „Europa szansą dla kultury. Kultura szansą dla Europy” Warszawa, 18 stycznia 2007 r.

2 Polityka regionalna Unii Europejskiej
Europejska polityka regionalna = polityka spójności Spójność – stopień zróżnicowania dobrobytu ekonomicznego i społecznego między regionami lub grupami, który jest politycznie i społecznie akceptowany w Unii Europejskiej Cel strategiczny polityki spójności Zmniejszenie różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczego pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami państw członkowskich

3 Cele europejskiej polityki spójności
Okres programowania 2000 – 2006 Cel 1 Promocja rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów opóźnionych w rozwoju Cel 2 Wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji regionów przeżywających strukturalne trudności Cel 3 Wspieranie adaptacji i modernizacji polityki i systemów edukacji, szkolenia oraz zatrudnienia Inicjatywa EQUAL Inicjatywa INTERREG Okres programowania 2007 – 2013 Cel 1 Konwergencja: wspieranie wzrostu oraz tworzenia nowych miejsc pracy w państwach członkowskich i regionach najsłabiej rozwiniętych Cel 2 Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie: przewidywanie i wspieranie zmian Cel 3 Europejska współpraca terytorialna: zagwarantowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju UE

4 Polityka spójności w Polsce 2007 – 2015
Nowoczesna polityka rozwoju Polski - warunkiem racjonalnego wykorzystania szans wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w tym: pełnego wykorzystania przyznanych Polsce unijnych funduszy Opiera się na budowaniu społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości Uwzględnia osiągnięty poziom rozwoju kraju Przeciwdziała pogłębianiu się dysproporcji w poziomie rozwoju poszczególnych regionów Cele i priorytety polityki rozwoju Polski do 2015 roku oraz warunki i system realizacji zostały określone w Strategii Rozwoju Kraju

5 SRK – naczelny dokument w polityce spójności w Polsce - programowanie
Strategia Rozwoju Kraju Narodowa Strategia Spójności Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich PO Rozwój Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Krajowy Program Reform 16 RPO PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej Krajowy Program „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna” Program Konwergencji Inne strategie (sektorowe, zagospodarowania przestrzennego, regionalne i inne) PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc techniczna SRK uwzględnia kierunki rozwoju zawarte w dokumentach strategicznych oraz politykach UE

6 Strategia Rozwoju Kraju
Cel i priorytety Strategia Rozwoju Kraju 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 5. Rozwój obszarów wiejskich 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe 490 mln Euro (około 2% całkowitej alokacji w PO IiŚ) Główny cel Priorytetu: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski Cele szczegółowe Priorytetu: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenie dostępu do kultury Działania: 12.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 172 mln euro 12.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 223 mln euro 12.3 Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 95 mln euro

8 Inwestycje dotyczące kultury
Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje dotyczące kultury Infrastruktura kultury Budowa, przebudowa, modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej Wyposażenie placówek kultury m.in. w sprzęt wystawienniczy, magazynowy, techniczny i multimedialny Dziedzictwo kulturowe Poprawa stanu historycznych i zabytkowych obiektów Przeciwdziałanie niszczeniu istniejących stanowisk i obiektów archeologicznych (np grodziska, kurhany, kopce) Inwestycje w szlaki dziedzictwa kulturowego Zagospodarowywanie otoczenia obiektów zabytkowych Konserwacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, archiwów

9 Wydatki dotyczące kultury Wydatki na kulturę w RPO:
Regionalne Programy Operacyjne Wydatki dotyczące kultury Wydatki na kulturę w RPO: 643 mln euro (4 % alokacji)

10 Wydatki dotyczące kultury (%)
Regionalne Programy Operacyjne Wydatki dotyczące kultury (%)

11 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Polityka regionalna Unii Europejskiej szansa i wyzwanie dla Polski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google