Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka regionalna Unii Europejskiej szansa i wyzwanie dla Polski Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Konferencja Europa szansą dla kultury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka regionalna Unii Europejskiej szansa i wyzwanie dla Polski Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Konferencja Europa szansą dla kultury."— Zapis prezentacji:

1 Polityka regionalna Unii Europejskiej szansa i wyzwanie dla Polski Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Konferencja Europa szansą dla kultury. Kultura szansą dla Europy Europa szansą dla kultury. Kultura szansą dla Europy Warszawa, 18 stycznia 2007 r.

2 2 Polityka regionalna Unii Europejskiej Europejska polityka regionalna = polityka spójności Spójność – stopień zróżnicowania dobrobytu ekonomicznego i społecznego między regionami lub grupami, który jest politycznie i społecznie akceptowany w Unii Europejskiej Cel strategiczny polityki spójności Zmniejszenie różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczego pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami państw członkowskich

3 3 Okres programowania 2000 – 2006 Cel 1 Promocja rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów opóźnionych w rozwoju Cel 2 Wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji regionów przeżywających strukturalne trudności Cel 3 Wspieranie adaptacji i modernizacji polityki i systemów edukacji, szkolenia oraz zatrudnienia Inicjatywa EQUAL Inicjatywa INTERREG Okres programowania 2007 – 2013 Cel 1 Konwergencja: wspieranie wzrostu oraz tworzenia nowych miejsc pracy w państwach członkowskich i regionach najsłabiej rozwiniętych Cel 2 Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie: przewidywanie i wspieranie zmian Cel 3 Europejska współpraca terytorialna: zagwarantowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju UE Cele europejskiej polityki spójności

4 4 Polityka spójności w Polsce 2007 – 2015 Nowoczesna polityka rozwoju Polski - warunkiem racjonalnego wykorzystania szans wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w tym: pełnego wykorzystania przyznanych Polsce unijnych funduszy Opiera się na budowaniu społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości Uwzględnia osiągnięty poziom rozwoju kraju Przeciwdziała pogłębianiu się dysproporcji w poziomie rozwoju poszczególnych regionów Cele i priorytety polityki rozwoju Polski do 2015 roku oraz warunki i system realizacji zostały określone w Strategii Rozwoju Kraju

5 5 Krajowy Program Reform Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna Program Konwergencji Inne strategie (sektorowe, zagospodarowania przestrzennego, regionalne i inne) Narodowa Strategia Spójności 16 RPO PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc techniczna Strategia Rozwoju Kraju Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich PO Rozwój Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich SRK uwzględnia kierunki rozwoju zawarte w dokumentach strategicznych oraz politykach UE SRK – naczelny dokument w polityce spójności w Polsce - programowanie

6 6 Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Kraju Cel i priorytety 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 5. Rozwój obszarów wiejskich 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

7 7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe 490 mln Euro (około 2% całkowitej alokacji w PO IiŚ) Główny cel Priorytetu: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski Cele szczegółowe Priorytetu: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenie dostępu do kultury Działania: 12.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 172 mln euro 12.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 223 mln euro 12.3 Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 95 mln euro

8 8 Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje dotyczące kultury Infrastruktura kultury Budowa, przebudowa, modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej Wyposażenie placówek kultury m.in. w sprzęt wystawienniczy, magazynowy, techniczny i multimedialny Dziedzictwo kulturowe Poprawa stanu historycznych i zabytkowych obiektów Przeciwdziałanie niszczeniu istniejących stanowisk i obiektów archeologicznych (np. grodziska, kurhany, kopce) Inwestycje w szlaki dziedzictwa kulturowego Zagospodarowywanie otoczenia obiektów zabytkowych Konserwacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, archiwów

9 9 Regionalne Programy Operacyjne Wydatki dotyczące kultury Wydatki na kulturę w RPO: 643 mln euro (4 % alokacji)

10 10 Regionalne Programy Operacyjne Wydatki dotyczące kultury (%)

11 11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Polityka regionalna Unii Europejskiej szansa i wyzwanie dla Polski Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Konferencja Europa szansą dla kultury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google