Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007 -2013 Konsultacje Społeczne Katowice, 13 kwietnia 2006 roku Ministerstwo Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007 -2013 Konsultacje Społeczne Katowice, 13 kwietnia 2006 roku Ministerstwo Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 1 Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) Konsultacje Społeczne Katowice, 13 kwietnia 2006 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 2

3 3 Dokumenty polityki spójności 2004 – – – – 2013 Narodowy Plan Rozwoju Strategia Rozwoju Kraju Wsparcia Podstawy Wsparcia Wspólnoty Narodowa Strategia Spójności

4 4 Środki UE dla Polski na politykę spójności UE 94% Polska 6% UE 80,7% Polska 19,3% Unia Europejska ( ) – 213,0 mld EUR Polska ( ) – 12,8 mld EUR Unia Europejska – 307,6 mld EUR Polska – 59,6 mld EUR

5 5 Podział środków na infrastrukturę, otoczenie gospodarcze i kapitał ludzki w NPR oraz NSS infrastruktura zasoby ludzkie sektor produkcyjny NPR ,5% 18,4% 26,1 % 26,5% 58,6% 14,9%

6 6 Wielkość środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i Środki UE NPR NSS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego40,5%52,3% Europejski Fundusz Społeczny15,9%14,9% Fundusz Spójności32,6%32,8% Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (sekcja orientacji) 9,3%----- Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa1,7%----- RAZEM12809,759533,0 dane w mln EUR

7 7

8 8

9 9 Strategia Rozwoju Kraju Cel - podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i ich rodzin

10 10 Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju Narodowa Strategia Spójności Cel strategiczny

11 11 Strategia Rozwoju Kraju Priorytety: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Poprawa stanu infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości Budowa zintegrowanej wspólnoty, zasad współpracy i systemu bezpieczeństwa Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

12 12 Narodowa Strategia Spójności Cele szczegółowe Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i rozwój sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich

13 Narodowa Strategia Spójności Programy Operacyjne Programy Operacyjne Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Konkurencyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna

14 Narodowa Strategia Spójności Podział środków UE na programy operacyjne Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową 5% (EFRR i EFS – mln ), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków 1% (400,2 mln) oraz rezerwę wykonania 3% (1 786 mln) Program operacyjny Wielkość alokacji (mln EUR) Regionalne Programy Operacyjne15 985,5 PO Infrastruktura i środowisko21 275,2 PO Kapitał ludzki8 125,9 PO Konkurencyjna gospodarka7 004,9 PO Rozwoju Polski Wschodniej2 161,6 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej576,0 PO Pomoc techniczna216,7

15 Podział środków UE na programy operacyjne Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową (5%), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków (1%) oraz rezerwę wykonania (3%)

16 16

17 System realizacji NSS Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) – odpowiedzialny za programowanie i zarządzanie wszystkimi programami rozwojowymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, ministrowie właściwi (sektorowi) pozostali ministrowie właściwi (sektorowi) – instytucje pośredniczące, odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów PO, Zarządy województw Zarządy województw – instytucje zarządzające RPO,

18 System realizacji NSS Program operacyjnyInstytucja zarządzającaInstytucje pośredniczące Regionalne Programy Operacyjne Samorząd Województwa Infrastruktura i środowisko Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw transportu Minister właściwy do spraw środowiska Minister właściwy do spraw gospodarki Minister właściwy do spraw zdrowia Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego Konkurencyjna gospodarka Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw gospodarki Minister właściwy do spraw nauki Minister właściwy do spraw informatyzacji

19 System realizacji NSS Program operacyjnyInstytucja zarządzającaInstytucje pośredniczące Kapitał ludzki Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego Minister właściwy do spraw pracy Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego Minister właściwy do spraw administracji publicznej Minister właściwy do spraw zdrowia Samorząd Województwa PO Rozwój Polski Wschodniej Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przy udziale ministrów właściwych i Samorządów Województw Pomoc techniczna Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

20 20 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007 -2013 Konsultacje Społeczne Katowice, 13 kwietnia 2006 roku Ministerstwo Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google