Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE UE 2007 - 2013 Warszawa, maj 2008. Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 Krajowy Program Reform Reform 2005 - 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE UE 2007 - 2013 Warszawa, maj 2008. Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 Krajowy Program Reform Reform 2005 - 2008."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE UE Warszawa, maj 2008

2 Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategia Rozwoju Kraju Krajowy Program Reform Reform Narodowa Strategia Spójności Spójności 2007 – 2013 (NSRO) Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Wiejskich Narodowy Plan Strategiczny Strategiczny dla Rybołówstwa dla Rybołówstwa Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Wspólnoty (SWW) Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Rada Europy Komisja Europejska Polityka SpójnościWspólna Polityka RolnaWspólna Polityka Rybacka Rzeczpospolita Polska Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015, MRR, Warszawa, listopad 2007 O NOWIONA S TRATEGIA L IZBOŃSKA

3 3 Strategia Rozwoju Kraju KrajowyProgramReform KrajowyProgramZabezpieczenie Społeczne i IntegracjaSpołeczna Inne strategie ProgramKonwergencji POZrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeżnychObszarówRybackich PO ROW Krajowy Plan StrategicznydlaObszarówWiejskich StrategiaRozwojuRybołówstwa Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) 16 RPO PO Infrastruktura I Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej WspółpracyTerytorialnej PO Pomoc techniczna Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015, MRR, Warszawa, listopad 2007

4 4 Cel strategiczny NSRO / NSS Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach UE i wewnątrz kraju

5 Relacja celów szczegółowych NSS do priorytetów określonych w SWW oraz celów Strategii Lizbońskiej 5 Strategia Lizbońska Tworzenie większej ilości i lepszych miejsc pracy Wiedza i innowacyjność na rzecz wzrostu Uczynienie z Europy i jej regionów miejsca bardziej atrakcyjnego dla inwestowania i pracy Większa liczba lepszych miejsc pracy Rozwój wiedzy i Innowacyjności na rzecz Wzrostu gospodarczego Wymiar terytorialny polityki spójności SWW NSS Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Poprawa jakości Kapitału Ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury Technicznej i społecznej mające podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji Źródło: NSS , MRR, maj 2007

6 Układ celów NSRO i programów operacyjnych 6 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Poprawa jakości Kapitału Ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Budowa i modernizacja infrastruktury Technicznej i społecznej mające podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015, MRR, Warszawa, listopad 2007 PO Innowacyjna Gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej Regionalny Program Operacyjny PO Pomoc Techniczna PO Europejska Współpraca Terytorialna PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki

7 Podział środków UE na programy operacyjne 7 Źródło:

8 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii 2.Infrastruktura sfery B+R 3.Kapitał dla innowacji 4.Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 5.Dyfuzja innowacji 6.Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 7.Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji 8.Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 9.Pomoc techniczna

9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 9 1.Gospodarka wodno – ściekowa – (FS) 2.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – (FS) 3.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – (EFRR) 4.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – (EFRR) 5.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – (EFRR) 6.Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – (FS) 7.Transport przyjazny środowisku – (FS) 8.Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – (EFRR) 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – (FS) 10. Bezpieczeństwo energetyczne – (EFRR) 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe – (EFRR) 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia - (EFRR) 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego – (EFRR) (EFRR) 14. Pomoc techniczna – EFRR 15. Pomoc techniczna – FS

10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 10 1.Zatrudnienie i integracja społeczna 2.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego regionów 3.Wysoka jakość systemu oświaty 4.Szkolnictwo wyższe i nauka 5.Dobre rządzenie 6.Rynek pracy otwarty dla wszystkich 7. Promocja integracji społecznej 8. Regionalne kadry gospodarki 9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 10. Pomoc techniczna

11 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 11 1.Nowoczesna gospodarka 2.Wojewódzkie ośrodki wzrostu 3.Infrastruktura transportowa 4.Pomoc techniczna Lubelskie Lubelskie Podkarpackie Podkarpackie Podlaskie Podlaskie Świętokrzyskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Warmińsko-mazurskie Źródło:

12 Regionalny Program Operacyjny 12 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony Alokacja środków wspólnotowych (w euro) w podziale na RPO na lata Ogółem:

13 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 13 współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym transnarodowym i międzyregionalnym ramach odrębnego celu polityki spójności UE –Cel Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) –Cel Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej zastąpią przedsięwzięcia realizowane w ramach zastąpią przedsięwzięcia realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III

14 14 Komponentom INTERREG-u III będą odpowiadały trzy typy programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej trzy typy programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej programy współpracy transgranicznej zastąpią INTERREG III A programy współpracy międzyregionalnej (INTERREG IV C) zastąpią INTERREG III C zastąpią INTERREG III C programy współpracy transnarodowej zastąpią INTERREG III B zastąpią INTERREG III B

15 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Obejmuje swoim zakresem wsparcie wszystkich horyzontalnych działań i procesów z zakresu: przygotowania, przygotowania, zarządzania, zarządzania, wdrażania, wdrażania, monitorowania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji NSRO, oceny i kontroli realizacji NSRO, zakresu wsparcia przygotowania projektów zakresu wsparcia przygotowania projektów rozpowszechniania informacji i promocji operacji funduszy strukturalnych w Polsce rozpowszechniania informacji i promocji operacji funduszy strukturalnych w Polsce 15

16 16 Zapraszamy w godz – oraz – ul. Nowoursynowska Warszawa Budynek nr 2, pokoje 7, 9, 11, 13, 16,


Pobierz ppt "FUNDUSZE UE 2007 - 2013 Warszawa, maj 2008. Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 Krajowy Program Reform Reform 2005 - 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google