Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 11 listopada

2 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 roku, następnie w listopadzie 2010 roku przyjęto Plan działań niezbędnych do podjęcia przez Radę Ministrów i inne podmioty publiczne zapewniających wdrożenie KSRR; System realizacji działań prorozwojowych, zapisany w KSRR, jest istotnym elementem przyjętych przez rząd w 2009 r. Założeń systemu zarządzania rozwojem Polski; KSRR stanowi jedną z 9 strategii zakładających porządkowanie rozwoju kraju. 11 listopada 2013 r.2

3 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategie krajowe Dla skutecznej realizacji celów polityki regionalnej konieczne jest przygotowanie dziewięciu tzw. zintegrowanych strategii rozwoju. Są to: Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki, Strategia rozwoju zasobów ludzkich, Strategia rozwoju transportu, Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, Sprawne państwo, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, miasta, obszary wiejskie (przyjęta już przez rząd), Strategia rozwoju kapitału społecznego, Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa listopada 2013 r.

4 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko Dokument powstaje przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz przy udziale ekspertów zewnętrznych; Do końca listopada br. planowane jest opracowanie części wspólnej dokumentu przez oba resorty, w styczniu 2011 zaprezentowanie części wskaźnikowej; Do końca 2010 roku rozpoczną się prace związane z przygotowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; W 2011 roku rozpoczną się konsultacje społeczne BEiŚ listopada 2013 r.

5 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dokumenty programowe – Komisja Europejska Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. ( Komunikat KE ) Strategia Europa 2020 obejmuje : rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu : wspieranie gospodarki o wysokim poziomie, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną listopada 2013 r.

6 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dokumenty programowe – Komisja Europejska Pośród celów nadrzędnych, mających znaczenie dla środowiska określono, że koniecznym jest osiągnięcie celu 20/20/20 (ograniczenie emisji CO2 nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%) oraz konieczne jest przeznaczanie na inwestycje w badania i rozwój 3% PKB Unii. Ponadto Komisja przedstawiła 7 projektów przewodnich (flagships), przypisanych do powyższych priorytetów, w tym dla sektora środowiska potencjalne znaczenie mają: Europa efektywnie korzystająca z zasobów Unia innowacji 6 11 listopada 2013 r.

7 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa efektywnie korzystająca z zasobów Celem jest wsparcie zmiany w kierunku niskoemisyjnego i efektywniej korzystającego z zasobów społeczeństwa. UE będzie dążyć do uniezależnienia naszego wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów i energii, do ograniczenia emisji CO2, zwiększenia konkurencyjności oraz działać na rzecz większego bezpieczeństwa energetycznego listopada 2013 r.

8 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa efektywnie korzystająca z zasobów Na poziome KE i UE zobowiązuje się do (m.in.): wykorzystania instrumentów finansowych UE w tym funduszy strukturalnych, sieci TEN; poprawienia ram prawnych dotyczących stosowania instrumentów rynkowych ( handel emisjami, zielone zamówienia publiczne, przegląd zasad opodatkowania energii); opracowania wizji zmian strukturalnych i technologicznych do 2050 roku celem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, efektywnie korzystającą z zasobów i odporną na zmiany klimatu dzięki czemu zostaną osiągnięte cele UE dotyczące ograniczenia strat różnorodności biologicznej oraz ograniczenia emisji listopada 2013 r.

9 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa efektywnie korzystająca z zasobów Na poziomie państw członkowskich, państwa członkowskie powinny: stopniowo wycofywać szkodliwe dla środowiska dotacje, wyjątki jedynie dla osób w trudnej sytuacji życiowej; stosować instrumenty rynkowe, w tym zachęty fiskalne oraz zamówienia publiczne, w celu zmiany metod produkcji i konsumpcji; stworzyć inteligentne i wzajemnie połączone infrastruktury transportowe oraz energetyczne, w tym także wykorzystywać ICT (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne); skierować uwagę na transport w miastach, które są źródłem dużego zagęszczenia ruchu i emisji; wykorzystywać przepisy i normy w zakresie efektywności energetycznej budynków i wykorzystać instrumenty rynkowe w celu ograniczenia zużycia energii i zasobów, stosować fundusze UE na efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej, wprowadzić bardziej skuteczny recycling listopada 2013 r.

10 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dokument opublikowany 10 listopada 2010 roku przez KE pn. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności -COM(2010) 642/3 Przegląd budżetu UE - COM (2010)700 z listopada 2013 r. V Raport Kohezyjny

11 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO V Raport Kohezyjny Pozytywnie ocenił dotychczasową politykę spójności jako realizującą założone cele związane z niwelowaniem dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami Europy; Wskazał na konieczność powiązania przyszłej polityki spójności i strategii Europa 2020 tak aby stała się ona ważnym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy, także w perspektywie jakościowej, w całej UE, stanowiąc jednocześnie odpowiedź na społeczne wyzwania, takie jak starzenie się społeczeństwa i zmiana klimatu listopada 2013 r.

12 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO V Raport Kohezyjny W przeglądzie budżetu UE przedstawiono zarys nowej strategii programowania polityki spójności. Nowa strategia miałaby obejmować: Wspólne ramy strategiczne (ang. Common Strategic Framework) jako przełożenie założeń i celów Europa 2020 na priorytety w zakresie inwestycji. Ramy te objęłyby FS, EFRR, EFS, EFROW, EFR; Umowę o partnerstwie w dziedzinie rozwoju i inwestycji, która w oparciu o WRS definiowałaby priorytety inwestycyjne, przydział środków krajowych i unijnych na priorytetowe obszary i programy także uzgodnione uwarunkowania oraz cele, jakie dane państwo zamierza osiągnąć; Programy operacyjne – główne narzędzie zarządzania/obowiązek sprawozdań rocznych listopada 2013 r.

13 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO V Raport Kohezyjny Utrzymanie metodologii berlińskiej (PKB); Utrzymanie wsparcia ze środków Funduszu Spójności dla krajów członkowskich, których DNB 90% średniej UE; Większa koncentracja tematyczna, niektóre priorytety charakter obowiązkowy; Rozwijanie nowych form wsparcia finansowego poprzez szersze zastosowanie instrumentów inżynierii finansowej – rozszerzenie na nowe obszary m.in. zmianę klimatu i środowisko naturalne; Warunkowość – propozycja objęcia również środków z EFRR; Obligatoryjne wprowadzenie zasady n+2 (poza pierwszym rokiem wdrażania) bez odstępstw; listopada 2013 r.

14 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kalendarz prac KE nad dokumentami na lata Konsultacje Komunikatu KE COM (2010)642/3 do 31 stycznia 2011 roku; V Forum Spójności ( , Bruksela); Przedstawienie Mapy drogowej dla inicjatywy Europa efektywnie korzystająca z zasobów – I kwartał 2011; Przedstawienie pakietu projektów nowych rozporządzeń przez KE - II kwartał 2011; 1 lipca 2011 – Polska obejmuje przewodnictwo w Radzie UE listopada 2013 r.

15 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 11 listopada 2013 r. 15


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google