Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja nt. krajowego i regionalnych Forów Terytorialnych jako narzędzi kształtowania polityki regionalnej w myśl Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja nt. krajowego i regionalnych Forów Terytorialnych jako narzędzi kształtowania polityki regionalnej w myśl Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Informacja nt. krajowego i regionalnych Forów Terytorialnych jako narzędzi kształtowania polityki regionalnej w myśl Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Daniel Baliński Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Warszawa, 8 lipca 2010 r.

2 22 Analizy zawarte m.in. w KSRR, jak i wnioski płynące z wdrażania środków UE wskazują na słabość myślenia strategicznego w Polsce Jest to spowodowane: sektorowym podejściem do programowania i realizacji wsparcia ze środków UE brakiem umiejętności współpracy międzysektorowej i międzyszczeblowej brakiem dostępu do odpowiednich informacji i danych służących strategicznemu zarządzania rozwojem Wpływa to na: trudności w określeniu celów rozwojowych, szczególnie w układzie regionalnym niespójność sposobu realizacji polityk niedostateczne powiązanie poziomów: programowania i implementacji Skuteczne i efektywne prowadzenie polityki regionalnej wymaga wzmocnienia jej strategicznego wymiaru przez tworzenie warunków instytucjonalnych dla kształtowania i rozwijania strategicznego myślenia o rozwoju zarówno na poziomie krajowym, regionalnym i subregionalnym

3 3 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego w części poświęconej systemowi realizacji przewiduje utworzenie instrumentów wsparcia strategicznego wymiaru polityki regionalnej Nowe instytucje pozwolą na umieszczenie realizowanych strategii i polityk w kontekście obiektywnych faktów, danych i ekonomiczno-społecznych teorii naukowych (evidence based policy) Należą do nich: Krajowe Forum Terytorialne (KFT) Regionalne Fora Terytorialne (RTF) Obserwatoria rozwoju terytorialnego: regionalne obserwatoria terytorialne (ROT) oraz krajowe obserwatorium terytorialne (KOT)

4 4 Wprowadzenie powyższych instytucji do systemu instytucjonalnego realizacji polityki regionalnej ma na celu podwyższenie jakości zarządzania politykami publicznymi o wyraźnym ukierunkowaniu terytorialnym, m.in. poprzez: stworzenie transparentnego i elastycznego systemu pozyskiwania i agregowania danych oraz wypracowanie standardów ich wymiany pomiędzy rządem i samorządem poprawę jakości działalności operacyjnej i planowania strategicznego dzięki dostarczaniu porównywalnych i agregowalnych danych dotyczących trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych upowszechnienie wiedzy na temat rozwoju regionalnego dzięki zbudowaniu systemu stwarzającego warunki szybkiego i sprawnego przepływu informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie polityki rozwoju wzrost zainteresowania strategicznym myśleniem o rozwoju na poziomie krajowym, regionalnym i subregionalnym

5 5 Cele działania KFT: stymulowanie i kształtowanie strategicznego myślenia o rozwoju na poziomie krajowym, regionalnym i subregionalnym analiza kluczowych procesów i zjawisk mających wpływ na politykę regionalną, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania polityk i strategii wspólnotowych UE na politykę regionalną w Polsce ocena postępów realizacji polityki regionalnej oraz skutków przestrzennych realizacji polityk sektorowych formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie wymiaru terytorialnego polityk krajowych i UE, w oparciu o dostępne badania, ewaluacje i raporty, w tym analizy dokonywane przez obserwatoria służące monitorowaniu polityki regionalnej Podobna rola RFT na poziomie regionalnym (w tym subregionalnym)

6 6 inicjowanie debaty na temat kierunków i form realizacji polityki regionalnej; formułowanie rekomendacji dotyczących zmian legislacyjnych w zakresie polityki regionalnej; formułowanie opinii i rekomendacji dotyczących planów pracy i standardów metodologicznych dla krajowych i regionalnych obserwatoriów terytorialnego; ocena postępów realizacji polityki regionalnej oraz skutków przestrzennych realizacji polityk sektorowych; formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie wymiaru terytorialnego polityk krajowych i Unii Europejskiej w oparciu o dostępne badania, ewaluacje i raporty; rekomendowanie działań Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wobec innych resortów, samorządów terytorialnych i innych podmiotów, w szczególności w obszarze polityki przestrzennej, regionalnej, miejskiej, transportowej, rozwoju wsi; opiniowanie raportu strategicznego przygotowywanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz raportu na temat polityki regionalnej i przestrzennej kształtowanie przestrzeni dla wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji między różnymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi zaangażowanymi na rzecz rozwoju

7 7 Przewodniczący Forum (minister właściwy ds. rozwoju regionalnego) Przedstawiciele strony rządowej (przedstawiciele Prezesa RM oraz poszczególnych ministrów + przedstawiciele Prezesa GUS) Przedstawiciele samorządów województw Przedstawiciele stowarzyszeń samorządowych (np. Związku Województw RP, Związku Powiatów Polskich) Przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych (związków zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, środowiska akademicko-naukowego) Obserwatorzy (KE, OECD, praktycy, eksperci) Grupy robocze/ zespoły

8 8 KFT ROT OB R RFT GUS UM MRRResorty KOT ROT OB R RFTROT OB R RFT UM Poziom krajowy Poziom regionalny Legenda: KFT – Krajowe Forum Terytorialne KOT – Krajowe Obserwatorium ROT – Regionalne Obserwatorium RFT – Regionalne Forum Terytorialne OBR – Ośrodek Badań Regionalnych MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UM – Urząd Marszałkowski GUS – Główny Urząd Statystyczny

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego polityka.regionalna@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja nt. krajowego i regionalnych Forów Terytorialnych jako narzędzi kształtowania polityki regionalnej w myśl Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google