Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka Spójności ___________ Maciej Nowicki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka Spójności ___________ Maciej Nowicki"— Zapis prezentacji:

1 Polityka Spójności 2014-2020 ___________ Maciej Nowicki
Zielona Góra, 26 czerwca 2013 r. ___________ Maciej Nowicki Pełnomocnik Zarządu Województwa Lubuskiego ds. Polityki Spójności Gabinet Zarządu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

2 Podstawy programowania programów operacyjnych 2014-2020
Polityka Spójności Podstawy programowania programów operacyjnych Strategia Europa 2020 Wspólne Ramy Strategiczne , Wieloletnie Ramy Finansowe, pakiet legislacyjny Polityki Spójności (projekty rozporządzeń) Strategie krajowe: Strategia Rozwoju Kraju 2020, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, DSRK, KPZK, właściwe strategie sektorowe i regionalne (SRWL) Zalecenia Rady UE oraz Position Paper - Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie programów w Polsce na lata 2014–2020 Założenia Umowy Partnerstwa

3 Zmiany w Polityce Spójności UE 2014-2020
Polityka Spójności Zmiany w Polityce Spójności UE 11 celów tematycznych funduszy europejskich i priorytety inwestycyjne Silniejsze nastawienia na założone efekty 50% środków na cele: B+R+I; TIK; Wsparcie MSP; Gospodarka niskoemisyjna i OZE Inteligentne specjalizacje regionalne Mniej środków na infrastrukturę drogową, brak możliwości finansowania infrastruktury sportowej, problemy z turystyką i kulturą Nowy Instrument – CEF („Łącząc Europę”) Nowy instrument dla miast – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (np. transport miejski, rewitalizacja) – 17 ZIT-ów dla 18 miast wojewódzkich

4 Polityka Spójności Cele tematyczne WRS Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

5 Polityka Spójności Cele tematyczne cd. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych (TEN-T) Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

6 Programy operacyjne 2014–2020 PO Inteligentny Rozwój - 7,4 mld €
Polityka Spójności Programy operacyjne 2014–2020 PO Inteligentny Rozwój ,4 mld € PO Infrastruktura i Środowisko ,5 mld € PO Wiedza, Edukacja, Rozwój ,2 mld € PO Polska Cyfrowa  ,0 mld € Programy EWT ,5 mld € 16 Regionalnych Programów Operacyjnych ,2 mld € PO Rozwój Polski Wschodniej ,7 mld € PO Pomoc Techniczna ,5 mld € W ramach Wspólnej Polityki Rolnej: nowy PROW i PO Rybactwo i Morze Instrument CEF (Łącząc Europę) Horyzont 2020 i inne Programy Wspólnotowe

7 Wybrane obszary wsparcia POIŚ i POIR
Polityka Spójności Wybrane obszary wsparcia POIŚ i POIR PO Infrastruktura i Środowisko Produkcja i wykorzystanie OZE i efektywność energetyczna Strategie niskoemisyjne w miastach Inwestycje przeciwpowodziowe Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa Transport w sieci TEN-T, węzły, połączenia multimodalne Ochrona dziedzictwa kulturowego Infrastruktura ochrony zdrowia PO Inteligentny Rozwój Infrastruktura naukowo-badawcza Wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw

8 Kontrakt Terytorialny
Polityka Spójności Kontrakt Terytorialny Umowa zawarta między rządem a samorządem terytorialnym, której przedmiotem będą uzgodnione wspólnie ( w ramach negocjacji) cele rozwoju danego terytorium, zasady realizacji interwencji oraz przedsięwzięcia priorytetowe Mechanizm zapewnienia koncentracji tematycznej i geograficznej – Obszary strategicznej interwencji (OSI) Instrument zwiększenia efektywności polityk publicznych Element uzgodnienia interwencji polityki spójności Instrument krajowej polityki rozwoju

9 Cele Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 roku
Poprawa stanu bezpieczeństwa energetycznego oraz środowiskowego, w szczególności powodziowego. Poprawa poziomu spójności i dostępności terytorialnej Polski Zachodniej w układzie międzyregionalnym. Tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w skali całego makroregionu. Wspieranie rozwoju sieci współpracy ośrodków naukowo-technologicznych i akademickich Polski Zachodniej oraz rozwijanie innych elementów gospodarki opartej na wiedzy. Stymulowanie kompleksowego rozwoju funkcji osi rzeki Odry. Rozwój i sieciowanie funkcji metropolitalnych w ośrodkach wojewódzkich Polski Zachodniej. Tworzenie wspólnego produktu turystycznego Polski Zachodniej. Osiągnięcie nowej jakości współpracy transgranicznej.

10 Priorytety ponadregionalne Polski zachodniej
Odrzańska Droga Wodna. Modernizacja linii kolejowych CE-59 i E-59 w ciągu CETC- ROUTE 65. Dokończenie budowy drogi S-3 w ciągu CETC-ROUTE65. Dokończenie budowy drogi ekspresowej S-5. Budowa drogi ekspresowej S11. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych. Sieci energetyczne Polski zachodniej. 10

11 Dziękuję za uwagę Maciej Nowicki
Pełnomocnik Zarządu Województwa Lubuskiego ds. Polityki Spójności Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


Pobierz ppt "Polityka Spójności ___________ Maciej Nowicki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google