Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 a obecny stan negocjacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 a obecny stan negocjacji"— Zapis prezentacji:

1 Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 a obecny stan negocjacji
Marcin Zieliński, MRiRW/ Wydział ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Stałe Przedstawicielstwo Rzeczpospolitej Polskiej przy UE

2 Wyzwania stojące przed UE i WPR zawarte w Komunikacie KE
GOSPODARCZE bezpieczeństwo żywnościowe wahania cen kryzys gospodarczy ŚRODOWISKOWE emisja GHG gorsze warunki glebowe jakość wody i powietrza siedliska i bioróżnorodność DOTYCZĄCE SPÓJNOŚCI TERYTORIELNEJ aktywizacja obszarów wiejskich zróżnicowanie rolnictwa w UE

3 Cele reformy WPR (1) CEL 1: ZAPEWNIENIE ŻYWOTNEJ PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
zapewnienie stabilnych dochodów rolników; podniesienie konkurencyjności rolnictwa; wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu; żywnościowym; innowacje, badania, nowe technologie; wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

4 Cele reformy WPR (2) CEL 2: ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I DZIAŁANIA PRZECIW ZMIANOM KLIMATU dostarczanie dóbr publicznych; „zielony” rozwój poprzez innowacje; zmiany klimatyczne - adaptacja i przeciwdziałanie.

5 Cele reformy WPR (2) CEL 3: ZRÓWNOWAZONY ROZWÓJ TERYTORIALNY
aktywizacja obszarów wiejskich i wzrost zatrudnienia poprawa sytuacji małych gospodarstw dywersyfikacja źródeł dochodu/działalności stworzenie warunków dla różnorodności społecznej i strukturalnej na obszarach wiejskich

6 Kalendarz dalszych prac
Przedstawienie przez KE propozycji legislacyjnych dot. WPR w II połowie 2011 roku (polska Prezydencja) Negocjacje w Radzie UE Negocjacje i porozumienie z PE  ostateczny tekst aktów prawnych 1 stycznia 2014 roku - wejście w życie zreformowanej WPR

7 Stanowisko PE - na podstawie projektu sprawozdania Alberta Dessa ws
Stanowisko PE - na podstawie projektu sprawozdania Alberta Dessa ws. Komunikatu KE ws. WPR po 2013 r. Odrzucono koncepcję jednolitej stawki powierzchniowej w całej UE; Przy ustalaniu obiektywnych kryteriów (raport nie podaje tych kryteriów) alokacji, podstawową zasadą ma być podejście pragmatyczne;

8 Stanowisko PE cd. Odchodzenie od obecnego systemu płatności bezpośrednich odbywałoby się w sposób stopniowy; Postanowienie, że dyskusja w zakresie alokacji środków w II filarze powinna być nierozdzielna z dyskusją o podziale środków w ramach I filara; Postulat redystrybucji środków II filaru opartej o pragmatyczne podejście i obiektywne kryteria, przy zastosowaniu okresu przejściowego.

9 Stanowisko Polski w sprawie przyszłości WPR po 2013 r.
ambitna reforma WPR utrzymanie co najmniej obecnego budżetu wspólnotowego WPR uproszczenie WPR zmiana kryteriów alokacji środków pomiędzy państwa członkowskie w ramach I filara (kryteria obiektywne, powiązanymi z aktualnymi celami WPR) wielopoziomowy system płatności bezpośrednich ukierunkowanie płatności bezpośrednich na aktywnych rolników – utrzymujących grunt w dobrej kulturze rolnej

10 Stanowisko Polski w sprawie przyszłości WPR po 2013 r.
wzmocnienie finansowe drugiego filara oraz utrzymanie obecnych kryteriów alokacji środków lepsza koordynacja między WPR a polityką finansową, handlową oraz klimatyczno-energetyczną UE oraz polityka spójności uwzględnienie potencjału, problemów i potrzeb małych gospodarstw rolnych istotna rola w realizacji wielu wspólnotowych funkcji publicznych gospodarki rolnej, wspieranie procesu ich restrukturyzacji w ramach działań II filara WPR

11 Stanowisko Polski - nowe kryteria alokacji płatności bezpośrednich
Powinny uwzględniać przede wszystkim powierzchnię UR. Powierzchnia UR powinna być jedynym kryterium lub przynajmniej podstawowym kryterium spośród kilku obiektywnych kryteriów. Za takim podejściem przemawia m.in. propozycja silniejszego ukierunkowania systemu płatności bezpośrednich na cele środowiskowe, ponieważ to właśnie powierzchnia UR decyduje o skali środowiskowego oddziaływania tego instrumentu;

12 II filar WPR większe zrównoważenie środków pomiędzy obydwoma filarami WPR w całej UE utrzymanie obecnych kryteriów podziału pomiędzy państwa członkowskie środków finansowych na II filar WPR lepsza koordynacja między WPR a Polityką Spójności UE w celu poprawy efektywności, a także uproszczenia systemów wdrożeniowych otwarcie na dyskusję dotyczącą większego ukierunkowania i rozszerzenia środków II filara WPR (nowe wyzwania, rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji, wprowadzenie instrumentów zarządzania ryzykiem)


Pobierz ppt "Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 a obecny stan negocjacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google