Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka spójności na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka spójności na lata"— Zapis prezentacji:

1 Polityka spójności na lata 2014-2020.
Obecny stan prac - przygotowania w Polsce Robert Dzierzgwa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 czerwca

2 Programowanie polityki spójności
w Polsce

3 Informacje o organizacji prac
I etap prac nad przygotowaniem zasad funkcjonowania dokumentów programowych systemu wdrażania polityki spójności na lata Informacja dla RM, 7 maja br.; Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Fundusz Spójności Unii Europejskiej. Pierwsze posiedzenie plenarne zespołu odbyło się w dniu 13 kwietnia br.; Zespół w MRR na poziomie dyrektorów. Dotychczas omówione tematy, m.in.: propozycja struktury umowy partnerstwa i sytemu wdrażania, uwarunkowania dla liczby i zakresu tematycznego programów operacyjnych, warunkowość ex-ante, koncentracja tematyczna, programowanie i realizacja interwencji na obszarach problemowych, pomoc techniczna, partnerstwo publiczno-prywatne.

4 Założenia/uwarunkowania prac nad projektem Umowy Partnerskiej i PO
Wynikające z rozporządzeń Wynikające z krajowych dokumentów strategicznych Wynikające ze zobowiązań podjętych w KPR Wynikające z dotychczasowych doświadczeń Dostępność krajowych środków na współfinansowanie Zdolność instytucjonalna do realizacji projektów

5 Propozycje celów rozwojowych na perspektywę 2014-2020
Biorąc pod uwagę analizowane wyżej uwarunkowania, wynikające zarówno z Poziomu europejskiego, jaki krajowego, celem konsekwentnie realizowanym w ramach nowej perspektywy finansowej powinno stać się oparcie rozwoju na innowacyjności impecie cyfrowym i edukacji, przy jednoczesnym likwidowaniu istniejących barier rozwojowych: Zwiększenie innowacyjności gospodarki, rozumianej szeroko jako innowacyjność różnych sektorów i dziedzin (w tym szkolnictwo wyższe, przemysły kreatywne, kultura, rozwiązania innowacyjne w przedsiębiorstwach, innowacyjność własna itp. Zwiększanie wykorzystania technologii cyfrowych – stworzenie warunków dla prorozwojowego impetu cyfrowego – z jednej strony jako wsparcie dla rozprzestrzeniania się innowacyjności i kreatywności; z drugiej zaś jako element sprzyjający realizacji działań z zakresu włączenia społecznego, Rozwój kapitału ludzkiego, stanowiącego podstawę do kreatywności i innowacyjności społeczeństwa (edukacja od najwcześniejszych lat, uczenie się przez całe życie - umiejętności i reagowanie na potrzeby rynku pracy, aktywne starzenie się społeczeństwa); Zwiększenie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej – jako dokończenie procesu modernizacji i rozbudowy połączeń transportowych między miastami wojewódzkimi oraz włączającymi sieci krajowe w sieć TEN-T.

6 Możliwe poziomy alokacji 2014-2020
Cele tematyczne w pakiecie legislacyjnym UE udział w alokacji (%) zakładana zmiana w stosunku do obecnej alokacji 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 13,67 +++ 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 5,26 -/+ 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 3,17 +/- 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 2,02 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 1,35 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 13,61 -/--- 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 38,52 --- 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 5,98 +/++ 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 4,35 + 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 8,13 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej 0,74

7 Dalsze kroki Określamy wskaźniki realizacji celów na lata ; Kluczowe projekty inwestycyjne oraz ich szacunkowe koszty; Wskazanie podstawowych warunków umożliwiających realizację celów rozwojowych na lata (np instytucjonalne i finansowe); Przesądzenie o zakresu odpowiedzialności regionów za realizację wskazanych celów rozwojowych.

8 Harmonogram prac nad przygotowaniem założeń umowy partnerstwa

9 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Polityka spójności na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google