Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka spójności na lata 2014-2020. Obecny stan prac - przygotowania w Polsce Robert Dzierzgwa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka spójności na lata 2014-2020. Obecny stan prac - przygotowania w Polsce Robert Dzierzgwa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 Polityka spójności na lata 2014-2020. Obecny stan prac - przygotowania w Polsce Robert Dzierzgwa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 czerwca

2 2 Programowanie polityki spójności 2014-2020 w Polsce

3 3 I etap prac nad przygotowaniem zasad funkcjonowania dokumentów programowych systemu wdrażania polityki spójności na lata 2014-2020 - Informacja dla RM, 7 maja br.; Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Fundusz Spójności Unii Europejskiej. Pierwsze posiedzenie plenarne zespołu odbyło się w dniu 13 kwietnia br.; Zespół w MRR na poziomie dyrektorów. Dotychczas omówione tematy, m.in.: propozycja struktury umowy partnerstwa i sytemu wdrażania, uwarunkowania dla liczby i zakresu tematycznego programów operacyjnych, warunkowość ex-ante, koncentracja tematyczna, programowanie i realizacja interwencji na obszarach problemowych, pomoc techniczna, partnerstwo publiczno-prywatne. Informacje o organizacji prac

4 4 Wynikające z rozporządzeń Wynikające z krajowych dokumentów strategicznych Wynikające ze zobowiązań podjętych w KPR Wynikające z dotychczasowych doświadczeń Dostępność krajowych środków na współfinansowanie Zdolność instytucjonalna do realizacji projektów Założenia/uwarunkowania prac nad projektem Umowy Partnerskiej i PO

5 5 Biorąc pod uwagę analizowane wyżej uwarunkowania, wynikające zarówno z Poziomu europejskiego, jaki krajowego, celem konsekwentnie realizowanym w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 powinno stać się oparcie rozwoju na innowacyjności impecie cyfrowym i edukacji, przy jednoczesnym likwidowaniu istniejących barier rozwojowych: Zwiększenie innowacyjności gospodarki, rozumianej szeroko jako innowacyjność różnych sektorów i dziedzin (w tym szkolnictwo wyższe, przemysły kreatywne, kultura, rozwiązania innowacyjne w przedsiębiorstwach, innowacyjność własna itp. Zwiększanie wykorzystania technologii cyfrowych – stworzenie warunków dla prorozwojowego impetu cyfrowego – z jednej strony jako wsparcie dla rozprzestrzeniania się innowacyjności i kreatywności; z drugiej zaś jako element sprzyjający realizacji działań z zakresu włączenia społecznego, Rozwój kapitału ludzkiego, stanowiącego podstawę do kreatywności i innowacyjności społeczeństwa (edukacja od najwcześniejszych lat, uczenie się przez całe życie - umiejętności i reagowanie na potrzeby rynku pracy, aktywne starzenie się społeczeństwa); Zwiększenie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej – jako dokończenie procesu modernizacji i rozbudowy połączeń transportowych między miastami wojewódzkimi oraz włączającymi sieci krajowe w sieć TEN-T. Propozycje celów rozwojowych na perspektywę 2014-2020

6 6 Możliwe poziomy alokacji 2014-2020 Cele tematyczne w pakiecie legislacyjnym UE udział w alokacji 2007-2013 (%) zakładana zmiana w stosunku do obecnej alokacji 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 13,67+++ 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 5,26-/+ 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora ryboł ó wstwa i akwakultury 3,17+/- 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 2,02+++ 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 1,35-/+ 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasob ó w 13,61-/--- 7. Promowanie zr ó wnoważonego transportu i usuwanie niedobor ó w przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 38,52--- 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracownik ó w 5,98+/++ 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ub ó stwem 4,35+ 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 8,13-/+ 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej 0,74+

7 7 Określamy wskaźniki realizacji celów na lata 2014-2020; Kluczowe projekty inwestycyjne oraz ich szacunkowe koszty; Wskazanie podstawowych warunków umożliwiających realizację celów rozwojowych na lata 2014-2020 (np instytucjonalne i finansowe); Przesądzenie o zakresu odpowiedzialności regionów za realizację wskazanych celów rozwojowych. Dalsze kroki

8 8 Harmonogram prac nad przygotowaniem założeń umowy partnerstwa

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Polityka spójności na lata 2014-2020. Obecny stan prac - przygotowania w Polsce Robert Dzierzgwa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google