Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski obszar funkcjonalny – Puławy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski obszar funkcjonalny – Puławy"— Zapis prezentacji:

1 Miejski obszar funkcjonalny – Puławy
Spotkanie konsultacyjne w ramach opracowania analizy i strategii obszaru

2 Źródła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata w październiku roku;

3 Kierunek zmian Przejście w zarządzaniu rozwojem od podejścia sektorowego do zintegrowanego terytorialnie; Przyczyną jest środowiskowe, ekonomiczne, socjalne i kulturowe powiązanie terenów miejskich z najbliższym otoczeniem;

4 Główne założenia nowego podejścia
Zintegrowane strategie inwestycyjne o bardziej strategicznym i całościowym podejściu; zasoby powinny być skoncentrowane w zintegrowany sposób w obszarach o określonej problematyce miejskiej; projekty finansowane z EFRR w obszarach miejskich powinny być zintegrowane z szerszymi założeniami programów; EFS wykorzystywany do wspierania środków związanych z zatrudnieniem, edukacją, włączeniem społecznym i możliwościami instytucjonalnymi, zaplanowanych i wdrażanych w ramach zintegrowanej strategii.

5 Główne założenia nowego podejścia (2)
Kierunkowe finansowanie zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Co najmniej 5 % środków z EFRR przyznanych każdemu państwu członkowskiemu należy zainwestować w zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w postaci zintegrowanych inwestycji terytorialnych (patrz niżej), a zarządzanie nimi i ich wdrażanie należy powierzyć miastom. Platforma rozwoju obszarów miejskich (300 miast w UE); Innowacyjne działania miejskie – do 0,5% wartości pomocy przeznaczone na projekty innowacyjne.

6 Główne założenia nowego podejścia (3)
Silniejsze ukierunkowanie na rozwój obszarów miejskich na szczeblu strategicznym; Udoskonalone narzędzia do realizacji zintegrowanych działań Zintegrowane inwestycje terytorialne

7 Główne założenia nowego podejścia (4)
Więcej możliwości rozwiązywania problemów miejskich, objętych priorytetami inwestycyjnymi, potrzeba łączenia celów tematycznych dotyczących miast promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich, poprawa środowiska miejskiego, promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej, promowanie włączenia społecznego poprzez wspieranie fizycznej i gospodarczej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich; Cele tematyczne właściwe dla EFS, możliwe do wykorzystania w strategiach miast.

8 Główne założenia nowego podejścia (5)
Instrumenty finansowe – szersze możliwości wykorzystania; Nawiązywanie kontaktów - program wymiany i nauki dla miast

9 Różnice w stosunku do lat 2007-2013
Bardziej zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów miejskich; Zintegrowane inwestycje terytorialne zastępują oddzielne osie priorytetowe na rzecz rozwoju obszarów miejskich; Więcej obowiązków i możliwości dla miast; Działania wspierane przez różne fundusze, wielofunduszowe programy operacyjne i finansowanie krzyżowe; Bardziej funkcjonalne podejście, umożliwiające interwencję w odpowiedniej skali.

10 Zintegrowane inwestycje terytorialne
Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, ZIT są nowym instrumentem rozwoju terytorialnego, przyczyniającym się do realizacji zintegrowanej strategii rozwoju miejskiego lub też innych strategii terytorialnych, pod warunkiem, że wymaga to wykorzystania wsparcia z polityki spójności pochodzącego z więcej niż 1 osi priorytetowej, 1 lub więcej programów operacyjnych

11 Cele ZIT w Polsce sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych polskich miast, przede wszystkim tam gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa; realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych; zwiększanie udziału miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu programami operacyjnymi

12 sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych
zwiększanie udziału miast w zarządzaniu programami operacyjnymi realizacja zintegrowanych projektów Cele ZIT w Polsce

13 Podejścia do realizacji ZIT
realizacja wiązki małych projektów – dotyczy to obszarów, w których dane zadania można wykonywać w oparciu o szereg niewielkich przedsięwzięć, nierzadko angażując organizacje pozarządowe (np. zadania w zakresie integracji społecznej), realizacja podejścia zintegrowanego - w tym rozwiązanie zakładające jeden kompleksowy projekt realizowany na obszarze całego ZIT (względnie ograniczonej liczby znaczących projektów), podejście to polega na wspólnym oferowaniu usług przez jednostki samorządu terytorialnego (np. w zakresie gospodarki odpadami, gdy obszar ZIT jest obsługiwany przez jedną RIPOK).

14 Kierunki interwencji Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny – realizacja przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych strategii organizacji transportu; Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego – realizacja wspólnego planu rewitalizacji. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta – działania m.in. w zakresie gospodarki odpadami oraz oczyszczania ścieków Wspieranie efektywności energetycznej – związane z działaniami na rzecz energooszczędności oraz wdrażanie pilotażowych projektów dotyczących inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym. Projekty powinny wykorzystywać wspólne cechy / potencjał obszaru

15 Wspieranie efektywności energetycznej
ZIT Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta Wspieranie efektywności energetycznej Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym


Pobierz ppt "Miejski obszar funkcjonalny – Puławy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google