Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 24 grudnia 2013 1 Ministerstwo Środowiska

2 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 roku, następnie w listopadzie 2010 roku przyjęto Plan działań niezbędnych do podjęcia przez Radę Ministrów i inne podmioty publiczne zapewniających wdrożenie KSRR; System realizacji działań prorozwojowych, zapisany w KSRR, jest istotnym elementem przyjętych przez rząd w 2009 r. Założeń systemu zarządzania rozwojem Polski; KSRR stanowi jedną z 9 strategii zakładających porządkowanie rozwoju kraju. 24 grudnia 2013 2 Ministerstwo Środowiska

3 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategie krajowe Dla skutecznej realizacji celów polityki regionalnej konieczne jest przygotowanie dziewięciu tzw. zintegrowanych strategii rozwoju. Są to: Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki, Strategia rozwoju zasobów ludzkich, Strategia rozwoju transportu, Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, Sprawne państwo, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010- 2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie (przyjęta już przez rząd), Strategia rozwoju kapitału społecznego, Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. 3 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

4 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dokumenty programowe – Komisja Europejska Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. ( Komunikat KE 3.3.2010) Strategia Europa 2020 obejmuje : rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu : wspieranie gospodarki o wysokim poziomie, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 4 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

5 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dokumenty programowe – Komisja Europejska Pośród celów nadrzędnych, mających znaczenie dla środowiska określono, że koniecznym jest osiągnięcie celu 20/20/20 (ograniczenie emisji CO2 nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%) oraz konieczne jest przeznaczanie na inwestycje w badania i rozwój 3% PKB Unii. Ponadto Komisja przedstawiła 7 projektów przewodnich (flagships), przypisanych do powyższych priorytetów, w tym dla sektora środowiska potencjalne znaczenie mają: Europa efektywnie korzystająca z zasobów Unia innowacji 5 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

6 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO V Raport kohezyjny Dokument opublikowany 10 listopada 2010 roku przez KE pn. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności -COM(2010) 642/3 Przegląd budżetu UE - COM (2010)700 z 19.10.2010 6 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

7 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO V Raport Kohezyjny Pozytywnie ocenił dotychczasową politykę spójności jako realizującą założone cele związane z niwelowaniem dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami Europy; Wskazał na konieczność powiązania przyszłej polityki spójności i strategii Europa 2020 tak aby stała się ona ważnym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy, także w perspektywie jakościowej, w całej UE, stanowiąc jednocześnie odpowiedź na społeczne wyzwania, takie jak starzenie się społeczeństwa i zmiana klimatu. 7 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

8 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO V Raport Kohezyjny W przeglądzie budżetu UE przedstawiono zarys nowej strategii programowania polityki spójności. Nowa strategia miałaby obejmować: Wspólne ramy strategiczne (ang. Common Strategic Framework) jako przełożenie założeń i celów Europa 2020 na priorytety w zakresie inwestycji. Ramy te objęłyby FS, EFRR, EFS, EFROW, EFR; Umowę o partnerstwie w dziedzinie rozwoju i inwestycji, która w oparciu o WRS definiowałaby priorytety inwestycyjne, przydział środków krajowych i unijnych na priorytetowe obszary i programy także uzgodnione uwarunkowania oraz cele, jakie dane państwo zamierza osiągnąć; Programy operacyjne – główne narzędzie zarządzania/obowiązek sprawozdań rocznych. 8 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

9 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO V Raport Kohezyjny Utrzymanie metodologii berlińskiej (PKB); Utrzymanie wsparcia ze środków Funduszu Spójności dla krajów członkowskich, których DNB 90% średniej UE; Większa koncentracja tematyczna, niektóre priorytety charakter obowiązkowy; Rozwijanie nowych form wsparcia finansowego poprzez szersze zastosowanie instrumentów inżynierii finansowej – rozszerzenie na nowe obszary m.in. zmianę klimatu i środowisko naturalne; Warunkowość – propozycja objęcia również środków z EFRR; Obligatoryjne wprowadzenie zasady n+2 (poza pierwszym rokiem wdrażania) bez odstępstw; 9 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

10 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO V Raport Kohezyjny – stanowisko RP Tak na powiązanie polityki spójności ze strategią EU 2020; Tak dla zintegrowanego podejścia, odstąpienie od sektorowego; Tak dla objęcia środków polityki spójności razem ze środkami WPR, WPRyb; Tak dla rozwiązań z zakresu wieolofunduszowości; Przejście od logiki menu do hierarchizacji i adaptacji priorytetów w wyniku negocjacji KE – Polska - Region; Priorytety nie mogą mieć charakteru listy wydatków – mają koncentrować się na konkretnych celach; Powiązanie priorytetów ze strategią EU 2020 Tak dla warunkowości strukturalnej – nie dla obarczania programów odpowiedzialnością za zobowiązania innych polityk 10 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

11 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO V Raport Kohezyjny – stanowisko RP Poparcie dla rozwoju zdolności instytucjonalnych, nagród – NIE dla kar finansowych, dla Europejskiej Rezerwy Wykonania w wersji KE i dla uzależnienia zwrotów od rezultatów; Poparcie dla rozwijania zdolności instytucjonalnych; Zgoda na warunkowość –ale będzie ona przedmiotem negocjacji; Wskaźniki w ramach jednolitego, spójnego systemu, wzmocnienie systemu sprawozdawczości strategicznej ( rocznej, śródokresowej i końcowej); Zgoda na rozszerzenie zakresu stosowania instrumentów inżynierii finansowej na wsparcie dla przedsiębiorstw, również EFS i FS; Wsparcie mieszane ( inżynieria + dotacja) dla przedsiębiorstw działających w trudnych warunkach 11 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

12 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO V Raport Kohezyjny – stanowisko RP Poparcie środków wyodrębnionych dla rozwoju miast w ramach krajowych/regionalnych programów operacyjnych przy jednoczesnym warunku przygotowania zintegrowanych strategii rozwoju miast, obejmujących całość zagadnień rozwoju miasta; Brak zgody na zaproponowaną przez KE reformę systemu zarządzania i kontroli oraz dla rocznego rozliczania wydatków; Zgoda na szersze stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków; Propozycja PL odnośnie zasady n+2 – raczej n+3; Przyjęcie Konkluzji ws. V Raportu przez Radę wiosna 2011 Publikacja I pakietu legislacyjnego dot. polityki spójności lato 2011 1 lipca 2011 Prezydencja Polski w Radzie UE 12 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

13 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Inne dokumenty powiązane z polityką spójności i ochroną środowiska Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 września 2010r. COM(2010) 516, Przegląd śródokresowy Rozporządzenia Life +; Komunikat KE do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów COM (2011) z dnia 26 stycznia 2011 r. Wkład polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii Europa 2020; Komunikat KE do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 stycznia 2011 r. Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa flagowa Strategii Europa 2020. 13 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

14 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrument Life + Rozporządzenie (WE) NR 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+) Instrument LIFE+ obejmuje trzy elementy: 1.LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna; 2.LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska; 3.LIFE+ informacja i komunikacja. Całkowita alokacja dla wszystkich krajów członkowskich wynosi ok.2 mld EUR 14 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

15 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrument Life + Instrument jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską, DG Środowisko; W krajach członkowskich dokonywana jest wstępna ocena kompletności wniosków - (w Polsce prowadzona przez NFOŚiGW); dotacja wynosi od 50 do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; Polska jest liderem wykorzystania środków w Europie Środkowo- Wschodniej, jedynym problemem jest niskie zainteresowanie wnioskodawców komponentem II, związanym z innowacyjnością. 15 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

16 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wkład polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii Europa 2020 Komunikat dotyczy roli polityki regionalnej w realizacji Strategii Europa 2020, uzupełnienie do inicjatywy przewodniej Europa efektywnie korzystająca z zasobów; Wzywa do podjęcia niezwłocznych działań związanych ze zwiększeniem inwestycji w zrównoważony wzrost oraz skuteczniejszego wykorzystywania funduszy; Komunikat zawiera zalecenia odnoszące się do wykorzystania środków z bieżącej perspektywy finansowej na zbudowanie gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, generującej niską emisję związków węgla, odpornej na zmiany klimatu i konkurencyjnej. 16 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

17 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wkład polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii Europa 2020 Komunikat dzieli pożądane zmiany na dwa filary: I filar to większa skala inwestycji w zrównoważony wzrost – propozycje kierunków zmian w realizowanych w programach ( obszary); II filarto lepsza jakość inwestycji – upowszechnienie zasad zrównoważonego rozwoju i uwzględnianie ich na wszystkich etapach projektu. 17 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

18 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wkład polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii Europa 2020 Zalecenia I filar: Koncentracja na inwestycjach w efektywność energetyczną, budynki, odnawialne źródła energii w tym również zastosowanie w tych obszarach instrumentów inżynierii finansowej; Wsparcie ekologicznego transportu – komunikacja miejska, kolej (usunięcie wąskich gardeł, promowanie interoperacyjności, węzłów intermodalnych); Wsparcie zielonej infrastruktury – lasy, rzeki, strefy przybrzeżne, parki, korytarze ekologiczne – jako najlepszą praktykę wskazano polski projekt realizowany przez GDOŚ w ramach PO IiŚ dotyczący korytarzy ekologicznych Natura 2000. 18 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

19 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wkład polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii Europa 2020 Zalecenia I filar: Instytucje Zarządzające winny wspierać klastry w dziedzinie technologii ekologicznych poprzez partnerstwa z przedsiębiorstwami; Instytucje Zarządzające winny wykorzystywać środki z funduszy regionalnych celem promowania technologii informacyjno- komunikacyjnych (cel powiązany z Europejską agendą cyfrową, COM (2010) 245; 19 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

20 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wkład polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii Europa 2020 Zalecenia II filar - operacyjne: Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem uwzględnianie w cyklu życia projektu; Wykorzystanie ekologicznych zamówień publicznych ( zielone zamówienia publiczne); Ustanowienie właściwych wskaźników monitorowania Kontrola projektów pod kątem odporności na skutki zmian klimatu i efektywności gospodarowania zasobami Przy wyborze projektów wybierać najbardziej zasobooszczędne opcje np. projekty dot. oszczędności wody, hierarchia postępowania z odpadami (efektywność gospodarowania zasobami). 20 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

21 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wkład polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii Europa 2020 Zalecenia II filar - operacyjne: Lepsze zarządzanie – uwzględnianie celów zrównoważonego rozwoju w ramach tworzenia polityk/programów – jako dobry przykład KE podała polską sieć krajowych i regionalnych organów ochrony środowiska. Zachęcanie do szerszego stosowania mechanizmów dźwigni finansowej oraz stosowania w większej skali zasady zanieczyszczający płaci. 21 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

22 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa efektywnie korzystająca z zasobów Główna strategia europejska dla wspierania wzrostu i miejsc pracy. Celem jest wsparcie zmiany w kierunku niskoemisyjnego i efektywniej korzystającego z zasobów społeczeństwa. UE będzie dążyć do uniezależnienia naszego wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów i energii, do ograniczenia emisji CO2, zwiększenia konkurencyjności oraz działać na rzecz większego bezpieczeństwa energetycznego. 22 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

23 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa efektywnie korzystająca z zasobów Cele szczegółowe: Wsparcie rozwoju gospodarki przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów; Identyfikacja oraz stworzenie nowych możliwości dla wzrostu gospodarczego, większej innowacyjności oraz wspieraniu konkurencyjności UE; Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw podstawowych zasobów; Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz ograniczenie wpływu na wykorzystanie zasobów. 23 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

24 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa efektywnie korzystająca z zasobów Wzrost efektywności korzystania z zasobów będzie kluczowym czynnikiem dla wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie; Trzeba znaleźć nowe sposoby, aby ograniczyć oddziaływania, zmniejszyć ilość odpadów, poprawić zarządzanie źródłami zasobów, zmienić wzory konsumpcyjne, zoptymalizować procesy produkcyjne, zarządzanie oraz metody biznesowe, poprawić logistykę; Konieczna jest ochrona wartościowych zasobów ekologicznych, usług, które zapewniają oraz jakości życia dla obecnych i przyszłych generacji; Redukując zależność od coraz mniejszych zasobów paliw oraz materiałów, wspierając efektywne korzystanie z zasobów, poprawimy bezpieczeństwo zaopatrzenie Europy w surowce i sprawimy, że gospodarka europejska będzie mniej zależna od przyszłych, globalnych wzrostów cen energii oraz towarów. 24 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

25 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa efektywnie korzystająca z zasobów Na poziome KE i UE zobowiązuje się do (m.in.): wykorzystania instrumentów finansowych UE w tym funduszy strukturalnych, sieci TEN; poprawienia ram prawnych dotyczących stosowania instrumentów rynkowych ( handel emisjami, zielone zamówienia publiczne, przegląd zasad opodatkowania energii); opracowania wizji zmian strukturalnych i technologicznych do 2050 roku celem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, efektywnie korzystającą z zasobów i odporną na zmiany klimatu dzięki czemu zostaną osiągnięte cele UE dotyczące ograniczenia strat różnorodności biologicznej oraz ograniczenia emisji. 25 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

26 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa efektywnie korzystająca z zasobów Na poziomie państw członkowskich, państwa członkowskie powinny: stopniowo wycofywać szkodliwe dla środowiska dotacje, wyjątki jedynie dla osób w trudnej sytuacji życiowej; stosować instrumenty rynkowe, w tym zachęty fiskalne oraz zamówienia publiczne, w celu zmiany metod produkcji i konsumpcji; stworzyć inteligentne i wzajemnie połączone infrastruktury transportowe oraz energetyczne, w tym także wykorzystywać ICT (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne); skierować uwagę na transport w miastach, które są źródłem dużego zagęszczenia ruchu i emisji; wykorzystywać przepisy i normy w zakresie efektywności energetycznej budynków i wykorzystać instrumenty rynkowe w celu ograniczenia zużycia energii i zasobów, stosować fundusze UE na efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej, wprowadzić bardziej skuteczny recycling. 26 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska

27 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dziękuję za uwagę Joanna.Kopczynska@mos.gov.pl 27 24 grudnia 2013Ministerstwo Środowiska


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google