Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 1 Polityka spójności 2007-2013 Propozycja Komisji dotycząca nowych rozporządzeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 1 Polityka spójności 2007-2013 Propozycja Komisji dotycząca nowych rozporządzeń"— Zapis prezentacji:

1 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 1 Polityka spójności 2007-2013 Propozycja Komisji dotycząca nowych rozporządzeń 14 lipca 2004 r. http://europa.eu.int/comm/regional_policy

2 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 2 Rozporządzenie ustanawiające ogólne przepisy w sprawie EFRR, EFS i Funduszu Spójności (ogólne rozporządzenie) Rozporządzenie w sprawie EFRR Rozporządzenie w sprawie EFS Rozporządzenie w sprawie Funduszu Spójności Jedno rozporządzenie Komisji Informacja, promocja, kontrola finansowa oraz korekty finansowe Rada stanowi jednomyślnie, zgoda PE EFRR, EFS: procedura współdecydowania; Fundusz Spójności: procedura konsultacji Proponowana nowa konstrukcja prawna Nowość: Ogólne rozporządzenie stosuje się do Funduszu Spójności; nowy Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich zostaje wyłączony z polityki spójności; jedno rozporządzenie Komisji zamiast pięciu szczegółowych; uproszczone zasady kwalifikalności uwzględnione w ogólnym rozporządzeniu i rozporządzeniach dotyczących Funduszy. Rozporządzenie ustanawiające Europejskie Organizacje Współpracy Transgranicznej (EOWT)

3 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 3 Ogólne informacje Lata 2001 - 2003: zorganizowana przez Komisję debata dotycząca przyszłych priorytetów i zarządzania wspólnie z Państwami Członkowskimi, regionami i innymi zainteresowanymi stronami Luty 2004 r.: Komisja przyjmuje Komunikat w sprawie perspektyw finansowych na lata 2007-2013, przeznaczający 336 miliardów euro na politykę spójności, oraz Trzeci Raport na temat spójności, ustanawiający ramy dla reformy polityki Maj 2004 r.: Trzecie Forum Spójności w Brukseli z udziałem ponad 1400 zainteresowanych stron popierających propozycje Komisji

4 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 4 Wzrost: Instrumenty spójności przyczyniają się do zwiększenia publicznych i prywatnych inwestycji w regionach korzystających z pomocy Konwergencja: Fundusze przyczyniają się do wzrostu PKB w regionach opóźnionych w rozwoju Zatrudnienie: Tworzenie nowych miejsc pracy i maksymalizacja potencjału zasobów ludzkich Zwiększenie kapitału materialnego i ludzkiego Lepsze zarządzanie na poziomie regionalnym i lokalnym Stabilność finansowa w ciągu 7 lat Wpływ polityki spójności

5 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 5 Cel Wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej oraz zmniejszenie dysproporcji regionalnych Instrumenty Trzy Cele i cztery Inicjatywy Wspólnotowe; 49,5% ludności w państwach UE-25 żyje w obszarach objętych Celem 1 lub Celem 2 Zasoby finansowe około 233 mld euro stanowiących jedną trzecią ogólnego budżetu UE lub 0,45% unijnego PKB Polityka spójności 2000-2006

6 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia Polityka spójności w latach 2007-2013 3 Cele Budżet: 336,1 miliardów euro (0,41% unijnego PKB) Art. 3-7 i 15-18 ogólnego rozporządzenia Cel: Konwergencja 78.5% ze specjalnym programem dla regionów ultraperyferyjnych (264 mld euro) Programy i instrumenty KwalifikowalnośćPriorytety Alokacja środków Cel: Europejska Współpraca Terytorialna 3.94% (13,2 mld euro) Cel: Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach 17.2% (57,9 mld euro) Programy regionalne i krajowe EFRR EFS Fundusz Spójności Regiony o PKB/ mieszkańca <75% średniej dla UE-25 Efekt statystyczny: regiony o PKB/mieszkańca <75% dla UE-15 i >75% dla UE-25 Państwa Członkowskie o DNB/mieszkańca <90% średniej dla UE-25 innowacja; środowisko naturalne/ zapobieganie ryzyku; dostępność; infrastruktura; zasoby ludzkie; potencjał administracyjny. transport (TEN); zrównoważony transport; środowisko; energie odnawialne. 67,34% = 177,8 mld euro 8,38% = 22,14 mld euro 23.86% = 62,99 mld euro Programy regionalne (EFRR) i krajowe (EFS) Państwa Członkowskie proponują listę regionów (NUTS I lub NUTS II) "Stopniowe wycofywanie" Regiony objęte Celem 1 w latach 2000-06 i nie objęte Celem Konwergencja innowacja; środowisko naturalne/ zapobieganie ryzyku; dostępność; Europejska Strategia Zatrudnienia 83,44% = 48,31 mld euro 16,56% = 9,58 mld euro Programy transgraniczne i ponadnarodowe oraz budowanie sieci współpracy (EFRR) Regiony przygraniczne i większe regiony uczestniczące we współpracy ponadnarodowej innowacja; środowisko naturalne/ zapobieganie ryzyku; dostępność; kultura, edukacja. 35,61% współpraca Trasgraniczna 12,12% Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 47,73% współpraca ponadnarodowa 4,54% sieci współpracy

7 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 7 Konwergencja Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach Europejska Współpraca Terytorialna Regiony o PKB poniżej 75% Regiony dotknięte efektem statystycznym Fundusz Spójności Specjalny program dla regionów ultraperyferyjnych: 1.1 Regiony poza konwergencją Stopniowe wycofywanie środków w regionach Celu 1 w latach 2000-06 Współpraca transgraniczna: 4,7 Współpraca ponadnarodowa: 6,3 Granice zewnętrzne: 1,6 Sieci: 0,6 Polityka spójności na lata 2007-2013 Według Celów w miliardach euro (suma: 336,1 miliardów euro) Art. 15-18 ogólnego rozporządzenia

8 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 8 Przewodnie zasady reform Koncentracja: bardziej strategiczne podejście wzmacniające priorytety Unii; geograficzne – przeznaczenie około 80% finansowania dla mniej rozwiniętych regionów, tematyczne – skoncentrowanie się na strategiach z Lizbony i Göteborga Uproszczenie: ograniczenie liczby rozporządzeń; mniej celów – mniej funduszy; programowanie; zniesienie podziału na strefy; programy jednofunduszowe; bardziej elastyczne zarządzanie finansowe; zasada proporcjonalności w odniesieniu do kontroli, ewaluacji i monitorowania; kwalifikowalność kosztów Decentralizacja: większa rola regionów i lokalnych uczestników

9 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 9 Koncentracja: bardziej strategiczne podejście Przyjęcie dokumentu strategicznego dotyczącego polityki spójności przez Radę po uzyskaniu opinii Parlamentu Europejskiego przed nowym okresem programowania: zdefiniowanie jasnych priorytetów dla Państw Członkowskich i regionów Przejrzyste powiązanie polityki spójności ze strategiami lizbońską i goeteborską, większe ujednolicenie z Ogólnymi Wytycznymi Polityki Gospodarczej i Europejską Strategią Zatrudnienia Roczny raport sporządzany przez Komisję dla instytucji UE, w celu oceny postępu osiągniętego przez Państwa Członkowskie i przeanalizowania go przez Radę Art. 23-30 ogólnego rozporządzenia

10 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia poniżej 75% w UE-25 efekt statystyczny poniżej 75% w UE-15 powyżej w UE-25 naturalnie powyżej 75% ze względu na wzrost inne regiony Wskaźnik UE-25 = 100 Źródło: Eurostat Koncentracja geograficzna Regiony poniżej lub blisko progu 75% Art. 5-6 ogólnego rozporządzenia Średni PKB/osobę 2000-2001-2002

11 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 11 Zasoby finansowe: większa koncentracja na regionach mniej rozwiniętych "Konwergencja": 78,5% (264 mld euro) całości przyznanych środków dla Państw Członkowskich i regionów poziomu NUTS II; alokacja według kryterium ludności, dobrobytu regionalnego i krajowego oraz bezrobocia "Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach": 17,2% (57,9 mld euro) całości przyznanych środków dla regionów poziomu NUTS I lub NUTS II; alokacja według kryterium ludności, dobrobytu regionalnego, bezrobocia, stopy zatrudnienia, poziomu wykształcenia osób zatrudnionych oraz gęstości zaludnienia "Europejska Współpraca Terytorialna": 3,94% (13,2 mld euro) całości przyznanych środków dla Państw Członkowskich; alokacja na podstawie kryterium ludności Art. 16-18 ogólnego rozporządzenia

12 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 12 Uproszczenie Ogólne założenie: 3 zamiast 7 Celów, 3 zamiast 5 funduszy, programy jednofunduszowe, brak podziału na strefy poza Celem Konwergencja Programowanie: 2 etapy zamiast 3 Dodatkowość weryfikowana wyłącznie w wypadku Celu Konwergencja Zarządzanie finansowe na poziomie priorytetów, pozwala na większą elastyczność w dostosowywaniu programów Kwalifikowalność kosztów określane zgodnie z zasadami krajowymi (z nielicznymi wyjątkami) System kontroli: proporcjonalny, jeżeli współfinansowanie Wspólnoty wynosi poniżej 33% i 250 milionów euro kosztów całkowitych Art. 8-13 i 73 ogólnego rozporządzenia

13 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 13 Decentralizacja Większa rola regionów: podział zarządzania między poziomami europejskim, krajowym, regionalnym, miejskim i lokalnym Wszystkie regiony korzystają z polityki spójności Zagadnienia dotyczące miast: możliwość przekazania kompetencji władzom miejskim (subdelegacja) Art. 12 i 58 1a) ogólnego rozporządzenia

14 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 14 Utrzymywanie kluczowych zasad polityki (1) Komplementarność, jednolitość i zgodność: interwencje stanowią uzupełnienie priorytetów krajowych, regionalnych, lokalnych i są spójne ze strategicznymi ramami prawnymi oraz zgodne z traktatami Wieloletnie programowanie zapewnia ciągłość Partnerstwo: dotyczy aspektów strategicznych i operacyjnych polityki i oznacza zaangażowanie władz regionalnych, miejskich, lokalnych i innych, partnerów gospodarczych i społecznych oraz społeczeństwa, organizacji działających na rzecz środowiska naturalnego i równych szans Art. 8-10 ogólnego rozporządzenia

15 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 15 Utrzymywanie kluczowych zasad polityki (2) Subsydiarność i proporcjonalność: interwencje odbywają się z poszanowaniem systemu instytucjonalnego Państwa Członkowskiego, a zarządzanie jest proporcjonalne do wkładu Wspólnoty w obszarach objętych kontrolą, ewaluacją i monitorowaniem Wspólne zarządzanie: Państwa Członkowskie i Komisja ponoszą wspólną odpowiedzialność za kontrolę budżetu Dodatkowość: Fundusze Strukturalne nie mogą zastąpić krajowych wydatków publicznych (stosuje się do Celu Konwergencja) Równe szanse dla mężczyzn i kobiet: stosuje się do wszystkich etapów zarządzania Funduszami Art. 11 - 14 Gen.Reg. Art. 11-14 ogólnego rozporządzenia

16 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 16 Zasoby finansowe: Korzyść w postaci jakości i większej elastyczności Jakość i rezerwa wykonania: 3% przyznanych środków na Cele Konwergencja oraz Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach; Rada podejmie decyzję przy przyznawaniu środków w 2011 r. na podstawie kryteriów jakości Krajowe rezerwy na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń: 1% przyznanych środków na Cel Konwergencja i 3% na Cel Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach przeznaczy się na niespodziewaną restrukturyzację gospodarczą i społeczną Art. 35 and 36 Gen.Reg. Art. 20, 48, 49 ogólnego rozporządzenia

17 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 17 Strategiczne wytyczne Wspólnoty dotyczące spójności proponowane przez Komisję, przyjmowane przez Radę, za zgodą Parlamentu Europejskiego 1 Strategiczne Krajowe Ramy Odniesienia proponowane przez Państwa Członkowskie przy stosowaniu zasady partnerstwa; odzwierciedlają orientacje Unii, określają krajową strategię i jej programowanie; ostateczną decyzję w ich sprawie podejmuje Komisja 2 Programy operacyjne jeden program na fundusz i Państwo Członkowskie lub region, opis priorytetów, zarządzania i źródeł finansowania; proponowane przez Państwo Członkowskie lub region; ostateczną decyzję w ich sprawie podejmuje Komisja 3 Zarządzanie programami i wybór projektów przez Państwa Członkowskie i regiony; zasada wspólnego zarządzania = uzgadnianie z Komisją 4 Strategiczne wytyczne, programowanie i dalsze działania 5 Dalsze działania strategiczne i roczna debata przez Radę Europejską na wiosennym szczycie, na podstawie rocznego raportu Komisji i Państw Członkowskich Art. 16-21 and 28 Gen.Reg. Art. 23-29 ogólnego rozporządzenia

18 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 18 Wspólne zarządzanie i kontrola Art. 42 - 46 and 52 - 54 Gen.Reg. Ogólne założenie: Państwa Członkowskie muszą stworzyć skuteczne systemy zarządzania, zatwierdzania i kontroli wydatków Programy operacyjne: instytucja zarządzająca wdraża program, instytucja płatnicza zatwierdza wydatki, a organ kontrolny przeprowadza audyt zgodnie z międzynarodowymi standardami Komisja: na niej spoczywa odpowiedzialność za realizację ogólnego budżetu, włączając audyt Proporcjonalność: jeżeli poziom współfinansowania Wspólnoty wynosi poniżej 33% lub 250 milionów euro niektóre przepisy nie mają zastosowania Art. 12, 57-59, 69-73 ogólnego rozporządzenia

19 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 19 Zmiana wskaźników udziałów Wspólnoty Wskaźniki udziału zmieniają się w zależności od charakteru problemów gospodarczych, społecznych i terytorialnych, są wyliczane jako udział w stosunku do wydatków publicznych: 85% na Fundusz Spójności; regiony ultraperyferyjne i odległe wyspy greckie 75% na programy realizowane w ramach Celu Konwergencja (wyjątek: 80% dla Państw Członkowskich objętych Funduszem Spójności) 50% na programy realizowane w ramach Celu "Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach 75% na programy realizowane w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna +10%na współpracę międzyregionalną +5% (maksymalnie 60%) na programy realizowane w ramach Celu Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach dla obszarów o naturalnych utrudnieniach (wyspy, obszary górskie, obszary o małej gęstości zaludnienia i regiony, które były granicami zewnętrznymi UE przed 30 kwietnia 2004 r.) Art. 51-52 ogólnego rozporządzenia

20 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 20 Konwergencja i konkurencyjność regionalna (1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) finansuje w ramach Celu Konwergencja: badania i rozwój technologiczny, innowacyjność i przedsiębiorczość; działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego; działania na rzecz środowiska naturalnego; zapobieganie powstawaniu ryzyka; turystykę; sieci transportowe/TEN; sieci energetyczne i energie odnawialne; inwestycje w edukację i ochronę zdrowia; bezpośrednią pomoc dla MŚP Celu Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach: innowacyjność i działania w ramach gospodarki opartej na wiedzy (badania i rozwój technologiczny, transfer technologii, innowacyjność w MŚP) Działania na rzecz środowiska naturalnego i zapobiegania powstawaniu ryzyka (NATURA 2000 rewitalizacja zdegradowanych gruntów; promowanie efektywności energetycznej i energii odnawialnych) Dostęp – poza obszarami miejskimi - do usług transportowych i telekomunikacyjnych leżących w ogólnym interesie rozwoju gospodarczego Art. 4-5 rozporządzenia w sprawie EFRR

21 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 21 transgraniczne działania gospodarcze i społeczne na rzecz przedsiębiorczości i rozwoju MŚP, turystyki i kultury; ochrony środowiska naturalnego; lepszego dostępu do transportu, sieci oraz usług informacyjnych i komunikacyjnych; systemów wodnych i energetycznych; infrastruktury społecznej i kulturalnej, w szczególności w sektorach ochrony zdrowia i edukacji; współpracę ponadnarodową, zintegrowany rozwój terytorialny: gospodarkę zasobami wodnymi i zarządzanie terenami nadmorskimi, dostępność, zaawansowane technologie komunikacji i informacji; bezpieczeństwo morskie; zapobieganie powstawaniu ryzyka; badania i rozwój technologiczny oraz sieci rozwoju technologicznego itd; tworzenie sieci współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy władzami regionalnymi i lokalnymi: programy dotyczące sieci współpracy, raporty, gromadzenie danych oraz obserwacja i analiza tendencji rozwojowych w Unii. Art. 5 ERDF Reg. Europejska Współpraca Terytorialna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) finansuje Art. 6 rozporządzenie w sprawie EFRR

22 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 22 Skoncentrowanie się na zatrudnieniu Europejski Fundusz Socjalny (EFS) finansuje w zakresie: Celów Konwergencja oraz Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach: Zwiększenie zdolności przystosowawczych pracowników i przedsiębiorstw; Zwiększenie dostępu do zatrudnienia i udziału w rynku pracy; Wzmocnienie społecznej integracji osób dotkniętych dysfunkcjami społecznymi i zwalczanie dyskryminacji; Zachęcanie do reform w dziedzinie zatrudnienia i integracji (porozumienia, partnerstwa) Celu Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach: Rozszerzanie i udoskonalanie inwestycji w kapitał ludzki (edukacja, szkolenia, studia podyplomowe); Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i administracji publicznych oraz innych organizacji (raporty, szkolenia dla osób korzystających z Funduszy Strukturalnych) Art. 2 ESF Reg. Art. 3 rozporządzenia w sprawie EFS

23 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 23 Skoncentrowanie się na infrastrukturze transportu i ochrony środowiska naturalnego Fundusz Spójności Wieloletnie programowanie: Fundusz Spójności będzie programowany z EFRR w ramach programów operacyjnych dotyczących infrastruktury transportu i ochrony środowiska naturalnego Projekty objęte współfinansowaniem: transeuropejskie sieci transportowe, priorytetowe projekty w dziedzinie środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju dotyczące przede wszystkim transportu kolejowego, morskiego, multimodalnych i zrównoważonych połączeń transportu miejskiego oraz efektywność energetyczną i energie odnawialne Warunkowe wsparcie: wsparcie jest uzależnione od zarządzania deficytem publicznym przez Państwo Członkowskie Art. 2 - 3 CF Reg. Art. 3 ogólnego rozporządzenia i art. 5 rozporządzenia w sprawie Funduszu Spójności

24 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 24 Europejskie Organizacje Współpracy Transgranicznej (EOWT) Ogólne informacje: trudności w zarządzaniu transgranicznymi, ponadnarodowymi i międzyregionalnymi programami/projektami z uwagi na krajowe przepisy i procedury Podejście: instytucja posiadająca osobowość prawną powołana na zasadzie dobrowolnej 'umowy' między Państwami Członkowskimi i/lub regionami, prowadząca transgraniczne, ponadnarodowe i międzyregionalne programy i projekty, zgodnie z art. 159 ust. 3 TWE Żadna odpowiedzialność finansowa za fundusze Wspólnoty nie może być przeniesiona na EOWT Art. 1-3 rozporządzenia w sprawie EOWT

25 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 25 Kolejne etapy Koniec 2005 r.: Decyzja Rady i Parlamentu Europejskiego Początek 2006 r.: Rada przyjmuje strategiczne wytyczne Wspólnoty dotyczące spójności 2006 r.: Opracowanie programów na okres 2007-2013 1 stycznia 2007 r.: Przystąpienie do realizacji


Pobierz ppt "Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL Rozporządzenia 1 Polityka spójności 2007-2013 Propozycja Komisji dotycząca nowych rozporządzeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google