Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konieczna Koordynacja – Informacja nt. prac Grupy roboczej ds. Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konieczna Koordynacja – Informacja nt. prac Grupy roboczej ds. Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy."— Zapis prezentacji:

1 Konieczna Koordynacja – Informacja nt. prac Grupy roboczej ds. Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Włodzimierz Marciński Departament Społeczeństwa Informacyjnego Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej

2 Grupa Robocza ds. Społeczeństwa Informacyjnego w ramach KK NSRO2 Grupa robocza ds. Społeczeństwa Informacyjnego Pierwsze posiedzenie Grupy 28 listopada 2008 r. Agenda: –Wyznaczenie Wiceprzewodniczącego –Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 –Zagadnienia Społeczeństwa Informacyjnego w Programach Operacyjnych 2007-2013 –Dyskusja Przedstawiciele: –Instytucji ds. Koordynacji Strategicznej –Narodowe Instytucji Koordynującej NSRO, RPO –Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki Rozwój Polski Wschodniej –Instytucji Zarządzających RPO –Instytucji Zarządzającej PROW –Instytucji Koordynującej Proces Lizboński –Instytucji Zarządzającej PO –Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich –Instytucji Pośredniczącej dla priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ –Ministra właściwego ds. informatyzacji –Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania –Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego –Partnerów społeczno gospodarczych

3 Grupa Robocza ds. Społeczeństwa Informacyjnego w ramach KK NSRO3 Potrzeba wytyczenia jednego kierunku, ustalenia planu spójnych, ukierunkowanych działań Szansa osiągnięcia realnych korzyści społecznych, ekonomicznych i politycznych, przyspieszenie rozwoju Polski i polskiego społeczeństwa Spełnienie wymagań Unii Europejskiej (Strategia Lizbońska, Inicjatywa i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia) Reakcja na globalne trendy w zakresie rozwoju społeczeństw i gospodarki Strategia rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013 – potrzeba implementacji Dotychczasowe działania rządu w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego: –Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 –Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 oraz Programy Operacyjne –Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 –Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne –Strategia rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu –Strategie sektorowe przygotowane przez poszczególne resorty –Regionalne Programy Operacyjne –Strategie rozwoju poszczególnych regionów –Regionalne strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego Technologie informacyjne i komunikacyjne (ang. Information and Communication Technologies – ICT) odpowiadają za około jedną czwartą wzrostu PKB oraz za 40% wzrostu produktywności w Unii Europejskiej Źródło: komunikat Komisji Europejskiej

4 Grupa Robocza ds. Społeczeństwa Informacyjnego w ramach KK NSRO4 Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka – Pan Łukasz Małecki Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności MRR Prezentacja założeń 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjnego – budowa elektronicznej administracji oraz osi 8. Społeczeństwo informacyjnego – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki – Pani Sylwia Kowalczyk - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym MRR Prezentacja typów miekkich projektów ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego. PO KL. Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej - Pani Agnieszka Kapciak, Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych przedstawiła prezentację MRR Prezentacja 2. osi priorytetowej Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Społeczeństwo Informacyjne w Programach Operacyjnych 2007-2013

5 Grupa Robocza ds. Społeczeństwa Informacyjnego w ramach KK NSRO5 Dokument Strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013 jest niezwykle istotny w sytuacji gdy działania w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego znajdują się w wielu programach operacyjnych, wdrażanych na różnych poziomach. Niezbędna jest koordynacja i integracja działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego współfinansowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Konieczne jest zapewnie możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie przygotowania projektów infrastrukturalnych dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wnioski

6 Grupa Robocza ds. Społeczeństwa Informacyjnego w ramach KK NSRO6 Odpowiednio skoordynowana współpraca administracji samorządowej i centralnej pomoże w przezwyciężeniu wielu problemów organizacyjnych i koncepcyjnych obszarze wdrażania projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Z przeprowadzonej dyskusji wynika że Grupa może stanowić odpowiedź na przedstawione wyżej potrzeby – zapewniając z jednej strony forum wymiany doświadczeń i wiedzy z drugiej zaś pomóc w integracji podejmowanych działań w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Konieczne jest powołanie, w ramach Grupy, zespołów zadaniowych w zakresie przygotowania i realizacji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy eksperckiej w aspektach technologicznym, prawnym i organizacyjnym. Wnioski (2)

7 Grupa Robocza ds. Społeczeństwa Informacyjnego w ramach KK NSRO7 Organizacja pracy Grupy oraz aktualne działania Prace grupy obsługiwane są przez Sekretariat Grupy – pracownicy Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. Planowana jest implementacja narzędzia informatycznego wspierającego prace grupy – portal dla członków grupy przygotowany na przykładzie portalu KRMI. Kolejne posiedzenie Grupy planowane jest na marzec 2009. Obecnie prowadzone są prace nad regulaminem Grupy, który został rozesłany do członków celem konsultacji. Konieczna jest synchronizacja wszystkich grup celowych i inicjatywnych w obszarze tematycznym Społeczeństwa Informacyjnego w celu synergii ich działań i osiągnięcia celów Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


Pobierz ppt "Konieczna Koordynacja – Informacja nt. prac Grupy roboczej ds. Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google