Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAŁA KONFERENCJA WSPÓŁPRACY ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI KIELCE, 23 KWIETNIA 2007 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAŁA KONFERENCJA WSPÓŁPRACY ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI KIELCE, 23 KWIETNIA 2007 R."— Zapis prezentacji:

1 STAŁA KONFERENCJA WSPÓŁPRACY ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI KIELCE, 23 KWIETNIA 2007 R.

2 Perspektywa finansowa 2007 - 2013 Inwestycje planowane do realizacji w Województwie Ś wi ę tokrzyskim w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej Ś wi ę tokrzyski Urz ą d Wojewódzki

3 70 mld euro Ś rodki przyznane dla Polski na okres programowania 2007 – 2013 – prawie 70 mld euro – b ę d ą wykorzystywane w ramach siedmiu programów operacyjnych:

4 Ś wi ę tokrzyski Urz ą d Wojewódzki PO Infrastruktura i Ś rodowisko- PO Infrastruktura i Ś rodowisko- wsparcie dla du ż ych inwestycji - transeuropejskie sieci transportowe – autostrady, drogi krajowe, koleje, lotniska, inwestycje zwi ą zane z ochron ą ś rodowiska, bezpiecze ń stwem energetycznym oraz projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego i infrastruktury szkolnictwa wy ż szego. PO Rozwój Polski Wschodniej PO Rozwój Polski Wschodniej - wsparcie dla: rozwoju uczelni wy ż szych, budowy parków przemysłowych, o ś rodków innowacji, rozwój funkcji metropolitalnych miast, poprawa dost ę pno ś ci komunikacyjnej województw Polski Wschodniej. PO Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka to przede wszystkim działania realizuj ą ce zało ż enia odnowionej Strategii Lizbo ń skiej. PO Kapitał Ludzki to m.in.. szkolenia, studia podyplomowe, ś wiadczenia dla bezrobotnych, rozwój potencjału pracowników przedsi ę biorstw. Regionalne Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne – wsparcie dla inwestycji lokalnych, m.in.. drogi, kanalizacje, wodoci ą gi, infrastruktura terenów inwestycyjnych, uczelnie wy ż sze, instytucje opieki zdrowotnej, rewitalizacja miast. Programy Operacyjne

5 Ś wi ę tokrzyski Urz ą d Wojewódzki Algorytm Algorytm podziału ś rodków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Rozwoju Polski Wschodniej oraz cz ęś ci regionalnej Kapitału Ludzkiego pozwolił zarezerwowa ć ze ś rodków UE dla województwa ś wi ę tokrzyskiego kwot ę 1,3 mld euro. To dziesi ę ciokrotnie wi ę cej ni ż województwo ś wi ę tokrzyskie uzyskało w okresie 2004 – 2006.

6 Ś wi ę tokrzyski Urz ą d Wojewódzki system list indykatywnych projektów, W okresie programowania 2007 – 2013 zastosowanie znalazł tak ż e system list indykatywnych projektów, który pozwala na zarezerwowanie ś rodków finansowych w ramach ró ż nych programów operacyjnych.

7 Projekty wprowadzone do Indykatywnego Wykazu Projektów PO Infrastruktura i Ś rodowisko O ś I – Gospodarka wodno – ś ciekowa: Nazwa projektu Warto ść w mln euro Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej104,3 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skar ż ysku – Kamiennej i Skar ż ysku Ko ś cielnym28,4 Uporz ą dkowanie gospodarki wodno - ś ciekowej na terenie Miasta i Gminy Ko ń skie30,9 Uporz ą dkowanie gospodarki wodno – ś ciekowej na terenie Gminy Busko – Zdrój29,60 Uporz ą dkowanie gospodarki wodno – ś ciekowej na terenie aglomeracji Ostrowiec Ś wi ę tokrzyski28,3 Uporz ą dkowanie gospodarki wodno – ś ciekowej na terenie Gminy Ostrowiec Ś wi ę tokrzyski25 Ś wi ę tokrzyski Urz ą d Wojewódzki

8 Na li ś cie projektów rezerwowych (O ś priorytetowa I) znalazł si ę projekt: Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: J ę drzejów, S ę dziszów, Słupia J ę drzejowska, Wodzisław o warto ś ci 34,1 mln euro

9 Ś wi ę tokrzyski Urz ą d Wojewódzki Projekty wprowadzone do Indykatywnego Wykazu Projektów PO Infrastruktura i Ś rodowisko O ś II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi: Nazwa projektu Warto ść w mln euro Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku28,3 Rekultywacja terenów zdegradowanych górnictwem siarki w województwie ś wi ę tokrzyskim i podkarpackim (kopania siarki Machów)142,14

10 Ś wi ę tokrzyski Urz ą d Wojewódzki Warszawa – Ok ę cie – Radom – Kielce W osi priorytetowej VII Transport przyjazny ś rodowisku przewiduje si ę realizacj ę projektu modernizacji poł ą cze ń kolejowych Psary – Kozłów – Kraków (obejmuj ą cy województwa ś wi ę tokrzyskie i małopolskie) oraz modernizacj ę linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa – Ok ę cie – Radom – Kielce.

11 Modernizacja linii kolejowej nr 8 Ś wi ę tokrzyski Urz ą d Wojewódzki

12 O ś priorytetowa VIII Bezpiecze ń stwo transportu i krajowe sieci transportowe to dla naszego regionu mo ż liwo ść budowy i przebudowy trasy ekspresowej nr 7 na odcinku Radom – J ę drzejów (warto ść projektu to 589,30 mln euro). Na li ś cie rezerwowej tej osi znalazł si ę projekt przebudowy drogi S 7 od J ę drzejowa do granic województwa oraz dwa projekty dotycz ą ce drogi krajowej nr 74: przebudowa do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Sulejów – Opatów budowa drogi ekspresowej na odcinku Opatów – Rzeszów.

13 Droga ekspresowa S-7 J ę drzejów do granic województwa ś wi ę tokrzyskiego Ś wi ę tokrzyski Urz ą d Wojewódzki

14 PO Infrastruktura i Ś rodowisko przewiduje równie ż realizacj ę mniejszych, tzw. kluczowych projektów. Tutaj z województwa ś wi ę tokrzyskiego zostały zaakceptowane trzy projekty: Nazwa projektu Warto ść w mln euro Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ś ciekowej w zlewni rzeki Nidzica20,8 Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie Gminy J ę drzejów18,15 Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rz ę dowie gm. Tucz ę py16,3

15 Ś wi ę tokrzyski Urz ą d Wojewódzki Z uwagi na fakt, i ż region ś wi ę tokrzyski nie został obj ę ty ż adnym elementem transeuropejskich sieci transportowych TEN-T inwestycje w drogi krajowe czy te ż regionalny port lotniczy mog ą by ć finansowane wył ą cznie ze ś rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który dysponuje znacznie mniejszymi kwotami ni ż Fundusz Spójno ś ci, który wspiera inwestycje w obszarach nale żą cych do TEN-T. Czynimy obecnie starania, aby wpisa ć wybrane elementy poł ą cze ń krajowych znajduj ą ce si ę na terenie regionu ś wi ę tokrzyskiego, tj. drogi S 7, 74 czy te ż planowany port lotniczy w Obicach, do sieci TEN-T.

16 Ś wi ę tokrzyski Urz ą d Wojewódzki Wsparcie finansowe dla przedsi ę biorców Wsparcie finansowe dla przedsi ę biorców w latach 2007 - 2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Regionalne Programy Operacyjne Ś rodki finansowe: 40% - bezpo ś rednie wsparcie przedsi ę biorstw 11% - instytucje otoczenia biznesu 20% - strefa bada ń i rozwoju

17 Ś wi ę tokrzyski Urz ą d Wojewódzki W celu wsparcia województw Polski wschodniej w nadrobieniu dystansu rozwojowego wobec pozostałych regionów kraju rz ą d przygotował: Strategi ę rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Indykatywny Plan Projektów

18 O ś priorytetowa I – Nowoczesna gospodarka Budowa campusu uczelnianego Akademii Ś wi ę tokrzyskiej – 40 mln euro Modin II- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno – badawczej Politechniki Ś wi ę tokrzyskie j – 26 mln euro Projekty wpisane do Indykatywnego Planu Projektów PO Rozwój Polski Wschodniej Ś wi ę tokrzyski Urz ą d Wojewódzki

19 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Ch ę ci ń skim – 14,5 mln euro Stworzenie w spółce Odlewnie Polskie S.A. O ś rodka Badawczo – Rozwojowego Komponentów Odlewniczych OBRKO – 3,17 mln euro Utworzenie Kieleckiego Inkubatora Technologicznego – 16 mln euro Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 2,38 mln euro Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej cz ęś ci miasta J ę drzejów – 4 mln euro Ś wi ę tokrzyski Urz ą d Wojewódzki Projekty wpisane do Indykatywnego Planu Projektów PO Rozwój Polski Wschodniej c.d.

20 Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – 68 mln euro Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Mi ę dzynarodowego O ś rodka Wystawienniczo – Kongresowego – 27,38 mln euro Centrum kształcenia i wymiany my ś li europejskiej w Sandomierzu – 5,15 mln euro Ś wi ę tokrzyski Urz ą d Wojewódzki Projekty wpisane do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego PO Rozwój Polski Wschodniej O ś priorytetowa II - Wojewódzkie o ś rodki wzrostu

21 Kluczowe znaczenie dla regionu maj ą inwestycje drogowe. W ramach PO Rozwój Polski Wschodniej b ę d ą realizowane projekty z zakresu infrastruktury drogowej (O ś priorytetowa III) Budowa północnej obwodnicy J ę drzejowa w ci ą gu drogi krajowej nr 78 – 30,77 mln euro Przej ś cie przez Starachowice w ci ą gu drogi krajowej 42 - 34,62 mln euro Budowa obwodnicy W ą chocka w ci ą gu drogi krajowej nr 42 – 38,46 mln euro Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Chmielnik – Staszów- Osiek – 18 mln euro Likwidacja barier rozwojowych – most na Wi ś le z przebudow ą drogi wojewódzkiej Nr 764 z otwarciem komunikacyjnym na kierunku Rzeszów – Kielce – 48,72 mln euro Budowa obwodnicy Ko ń skich na drodze wojewódzkiej nr 728 – 24,36 mln euro Ś wi ę tokrzyski Urz ą d Wojewódzki

22 Wzrost konkurencyjno ś ci regionu ś wi ę tokrzyskiego i przeciwdziałanie jego marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej to podstawowe zadanie jakiemu trzeba przyporz ą dkowa ć wydatkowanie funduszy strukturalnych w tym regionie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

23 Dzi ę kuj ę za uwag ę Ś WI Ę TOKRZYSKI URZ Ą D WOJEWÓDZKI W KIELCACH www.kielce.uw.gov.pl 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 www.kielce.uw.gov.pl


Pobierz ppt "STAŁA KONFERENCJA WSPÓŁPRACY ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI KIELCE, 23 KWIETNIA 2007 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google