Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce 23.04.2007 dr Jerzy Strzelec Z-ca Dyrektora Departament Polityki Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce 23.04.2007 dr Jerzy Strzelec Z-ca Dyrektora Departament Polityki Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce 23.04.2007 dr Jerzy Strzelec Z-ca Dyrektora Departament Polityki Regionalnej

2 Globalne Ośrodki Wzrostu USA Chiny Japonia Indie UE

3 PKB na mieszkańca (SSN) w 2003 r. w regionach NUTS 2, w których wskaźnik PKB < 75% średniej UE

4 Odnowiona Strategia Lizbońska Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Krajowe strategie sektorowe Strategiczne Wytyczne Wspólnoty wspierające wzrost i zatrudnienie Krajowy Program Reform 2005-2008 Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 Programy specjalne Projekty rozporządzeń PE i Rady Europy w sprawie EFS, EFRR i FS SYSTEM PROGRAMOWANIA UEPL

5 Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

6 PROGRAMY OPERACYJNECałośćEFRREFSFSEFOGREFR 16 RPO 15.985,5 PO Polska Wschodnia 2.273,8 PO Europejskiej współpracy terytorialnej 731,1 PO Infrastruktura i Środowisko 27.848,26.337,221.511,0 PO Kapitał ludzki 9.707,2 PO Innowacyjna gospodarka 8.254,9 PO Rozwój obszarów wiejskich 13.230,0 PO Rozwój rybołówstwa 734,2 PO Pomoc techniczna 516,7 Rezerwy 1.966,82.791,6 Razem NSS 67.284,234.099,29.707,221.511,013.230,0734,2

7 Program Operacyjny ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007 – 2013 Celem głównym Programu jest: Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej.

8 Szacunkowy podział alokacji PO Rozwój Polski Wschodniej Priorytet I Nowoczesna gospodarka – 42,30 % całości środków. Priorytet II Wojewódzkie ośrodki wzrostu – 23,50 % całości środków. Priorytet III Infrastruktura drogowa – 28,20 % całości środków. Priorytet IV Pomoc techniczna – 3 % całości środków. Rezerwa – 3 % całości środków. Na Województwo Świętokrzyskie w ramach PO RPW przypada 358,2 mln EUR Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

9 Lista projektów dużych i kluczowych w PO RPW obejmujących beneficjentów z terenu województwa świętokrzyskiego Nazwa projektu/zakres inwestycji Instytucja odpowiedzialna za realizację Orientac yjny koszt całkowity inwestycji (mln euro) Przewidywany okres realizacji projektu Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym Gmina Miejska Kielce 67,882007 - 2013 Campus Uczelniany Akademii Świętokrzyskiej Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach 40,382007 - 2013 Modin II - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno - badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 26,722007 - 2011 Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Gmina Starachowice2,382007 - 2008

10 Lista projektów dużych i kluczowych w w PO RPW obejmujących beneficjentów z terenu województwa świętokrzyskiego Nazwa projektu/zakres inwestycji Instytucja odpowiedzialna za realizację Orientacy jny koszt całkowity inwestycji (mln euro) Przewidywany okres realizacji projektu Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów Gmina Jędrzejów3,972008 - 2010 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. zo.o. 14,542008 - 2012 Stworzenie w spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Komponentów Odlewniczych "OBRKO" Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna w Starachowicach 3,172007 Kielecki Inkubator TechnologicznyGmina Kielce16,192008 - 2012

11 Lista projektów dużych i kluczowych w w PO RPW obejmujących beneficjentów z terenu województwa świętokrzyskiego Nazwa projektu/zakres inwestycji Instytucja odpowiedzialna za realizację Orientacy jny koszt całkowity inwestycji (mln euro) Przewidywany okres realizacji projektu Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo - Kongresowego Targi Kielce Sp.z o.o. 27,382007 - 2013 Centrum Kształcenia i wymiany myśli europejskiej w Sandomierzu Fundacja "Signum Temporis" w Pysznicy 5,152007 - 2008 Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach 30,772009-2010 Przejście przez Starachowice w ciągu drogi krajowej nr 42 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach 34,622009-2010

12 Lista projektów dużych i kluczowych w w PO RPW obejmujących beneficjentów z terenu województwa świętokrzyskiego Nazwa projektu/zakres inwestycji Instytucja odpowiedzialna za realizację Orientac yjny koszt całkowity inwestycji (mln euro) Przewidywany okres realizacji projektu Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach 38,462009-2010 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Staszów – Osiek (na odcinku Chmielnik Staszów) Województwo Świętokrzyskie17,952008-2010 Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 764 z otwarciem komunikacyjnym na kierunku Rzeszów – Kielce (na odcinku most na Wiśle – Staszów) Województwo Świętokrzyskie48,722007-2013 Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728 Województwo Świętokrzyskie24,362008-2011 Ogółem402,64

13 Projekty realizowane na terenie 5 województw Polski Wschodniej Nazwa projektu/zakres inwestycji Instytucja odpowiedzialna za realizację Orientacy jny koszt całkowity inwestycji (mln euro) Przewidywany okres realizacji projektu Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Polsce Wschodniej Za koordynację przygotowania projektu i dokumentacji technicznej odpowiada Minister Rozwoju Regionalnego 300,14 2007-2015 Promocja Polski Wschodniej10 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej50

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013 Cel generalny RPOWŚ 2007 - 2013: Poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki

15 Lp.Osie priorytetowe i operacje RPOWŚ 2007 – 2013 Propozycje podziału środków na priorytety i działania w nowej wersji RPOWŚ %mln Euro 1.Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości18%130,6 1.1.Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw11%79,8 1.2.Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw 1%7,3 1.3.Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych 4%29,0 1.4.Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu2%14,5 2.Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu14%101,6 2.1.Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój4%29,0 2.2.Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego7%50,8 2.3.Promocja gospodarcza i turystyczna regionu1%7,3 2.4.Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych2%14,5 Osie priorytetowe i operacje RPOWŚ 2007 – 2013

16 3.Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu 28%203,2 3.1.Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym 22%159,7 3.2.Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej 6%43,5 4.Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 12%87,1 4.1.Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 7%50,8 4.2.Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 5%36,3 5.Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę 15%108,9 5.1.Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia 7%50,8 5.2.Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych, i kulturalnych 4%29,0 5.3.Publiczne inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu 4%29,0 Osie priorytetowe i operacje RPOWŚ 2007 – 2013

17 6.Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast (zmieniona nazwa priorytetu) 10%72,6 6.1.Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu 7%50,8 6.2.Rewitalizacja małych miast 3%21,8 7.Oś priorytetowa 7. Pomoc techniczna 3%21,8 Całość programu 100%725,8 Osie priorytetowe i operacje RPOWŚ 2007 – 2013

18 Dziękuję za uwagę Zapraszam do odwiedzenia naszej domeny – www.rozwoj-swietokrzyskie.pl


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce 23.04.2007 dr Jerzy Strzelec Z-ca Dyrektora Departament Polityki Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google