Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
dr Jerzy Strzelec Z-ca Dyrektora Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce

2 Globalne Ośrodki Wzrostu
UE USA Japonia Chiny Indie

3 PKB na mieszkańca (SSN) w 2003 r
PKB na mieszkańca (SSN) w 2003 r. w regionach NUTS 2, w których wskaźnik PKB < 75% średniej UE

4 UE PL SYSTEM PROGRAMOWANIA Odnowiona Strategia Lizbońska
Strategia Rozwoju Kraju Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia Krajowy Program Reform Krajowe strategie sektorowe Strategiczne Wytyczne Wspólnoty wspierające wzrost i zatrudnienie Projekty rozporządzeń PE i Rady Europy w sprawie EFS, EFRR i FS Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy specjalne

5 Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest:
Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

6 Całość EFRR EFS FS EFOGR EFR
PROGRAMY OPERACYJNE Całość EFRR EFS FS EFOGR EFR 16 RPO 15.985,5 PO Polska Wschodnia 2.273,8 PO Europejskiej współpracy terytorialnej 731,1 PO Infrastruktura i Środowisko 27.848,2 6.337,2 21.511,0 PO Kapitał ludzki 9.707,2 PO Innowacyjna gospodarka 8.254,9 PO Rozwój obszarów wiejskich 13.230,0 PO Rozwój rybołówstwa 734,2 PO Pomoc techniczna 516,7 Rezerwy 1.966,8 2.791,6 Razem NSS 67.284,2 34.099,2

7 ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007 – 2013 Celem głównym Programu jest:
Program Operacyjny ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007 – 2013 Celem głównym Programu jest: „Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej”.

8 Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Szacunkowy podział alokacji PO Rozwój Polski Wschodniej Priorytet I Nowoczesna gospodarka – 42,30 % całości środków. Priorytet II Wojewódzkie ośrodki wzrostu – 23,50 % całości środków. Priorytet III Infrastruktura drogowa – 28,20 % całości środków. Priorytet IV Pomoc techniczna – 3 % całości środków. Rezerwa – 3 % całości środków. Na Województwo Świętokrzyskie w ramach PO RPW przypada 358,2 mln EUR

9 Lista projektów dużych i kluczowych w PO RPW obejmujących beneficjentów z terenu województwa świętokrzyskiego Nazwa projektu/zakres inwestycji Instytucja odpowiedzialna za realizację Orientacyjny koszt całkowity inwestycji (mln euro) Przewidywany okres realizacji projektu Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym Gmina Miejska Kielce 67,88 Campus Uczelniany Akademii Świętokrzyskiej Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach 40,38 Modin II - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno - badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 26,72 Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Gmina Starachowice 2,38

10 Lista projektów dużych i kluczowych w w PO RPW obejmujących beneficjentów z terenu województwa świętokrzyskiego Nazwa projektu/zakres inwestycji Instytucja odpowiedzialna za realizację Orientacyjny koszt całkowity inwestycji (mln euro) Przewidywany okres realizacji projektu Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów Gmina Jędrzejów 3,97 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. zo.o. 14,54 Stworzenie w spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Komponentów Odlewniczych "OBRKO" Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna w Starachowicach 3,17 2007 Kielecki Inkubator Technologiczny Gmina Kielce 16,19

11 Lista projektów dużych i kluczowych w w PO RPW obejmujących beneficjentów z terenu województwa świętokrzyskiego Nazwa projektu/zakres inwestycji Instytucja odpowiedzialna za realizację Orientacyjny koszt całkowity inwestycji (mln euro) Przewidywany okres realizacji projektu Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo - Kongresowego Targi Kielce Sp.z o.o. 27,38 Centrum Kształcenia i wymiany myśli europejskiej w Sandomierzu Fundacja "Signum Temporis" w Pysznicy 5,15 Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach 30,77 Przejście przez Starachowice w ciągu drogi krajowej nr 42 34,62

12 Lista projektów dużych i kluczowych w w PO RPW obejmujących beneficjentów z terenu województwa świętokrzyskiego Nazwa projektu/zakres inwestycji Instytucja odpowiedzialna za realizację Orientacyjny koszt całkowity inwestycji (mln euro) Przewidywany okres realizacji projektu Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach 38,46 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Staszów – Osiek (na odcinku Chmielnik Staszów) Województwo Świętokrzyskie 17,95 Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 764 z otwarciem komunikacyjnym na kierunku Rzeszów – Kielce (na odcinku most na Wiśle – Staszów) 48,72 Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728 24,36 Ogółem 402,64

13 Projekty realizowane na terenie 5 województw Polski Wschodniej
Nazwa projektu/zakres inwestycji Instytucja odpowiedzialna za realizację Orientacyjny koszt całkowity inwestycji (mln euro) Przewidywany okres realizacji projektu Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Polsce Wschodniej Za koordynację przygotowania projektu i dokumentacji technicznej odpowiada Minister Rozwoju Regionalnego 300,14 Promocja Polski Wschodniej 10 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 50

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013
Cel generalny RPOWŚ : Poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki

15 Osie priorytetowe i operacje RPOWŚ 2007 – 2013
Lp. Osie priorytetowe i operacje RPOWŚ 2007 – 2013 Propozycje podziału środków na priorytety i działania w nowej wersji RPOWŚ % mln Euro 1. Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości 18% 130,6 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 11% 79,8 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw 1% 7,3 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych 4% 29,0 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu 2% 14,5 2. Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 14% 101,6 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 7% 50,8 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych

16 Osie priorytetowe i operacje RPOWŚ 2007 – 2013
3. Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu 28% 203,2 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym 22% 159,7 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej 6% 43,5 4. Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 12% 87,1 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 7% 50,8 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 5% 36,3 5. Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę 15% 108,9 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych, i kulturalnych 4% 29,0 5.3. Publiczne inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

17 Oś priorytetowa 7. Pomoc techniczna
Osie priorytetowe i operacje RPOWŚ 2007 – 2013 6. Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast (zmieniona nazwa priorytetu) 10% 72,6 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu 7% 50,8 6.2. Rewitalizacja małych miast 3% 21,8 7. Oś priorytetowa 7. Pomoc techniczna Całość programu 100% 725,8

18 Zapraszam do odwiedzenia naszej domeny – www.rozwoj-swietokrzyskie.pl
Dziękuję za uwagę Zapraszam do odwiedzenia naszej domeny –


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google