Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki -"— Zapis prezentacji:

1 Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki -
rola funduszy strukturalnych w latach Kraków, 11 stycznia 2007 r.

2 Wiedza i innowacje – budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy
BADANIA I ROZWÓJ INNOWACYJNOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

3 Wiedza i innowacje – budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy
Innowacyjność - zdolność i motywacja przedsiębiorców do: - ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników B+R, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków, - doskonalenia i rozwoju istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych (w tym sferze usług) oraz wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu. Innowacyjność - wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej

4 Wiedza i innowacje – budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy
Konkurencyjność - długookresowa zdolność do sprostania międzynarodowej konkurencji (na rynku krajowym oraz międzynarodowym), skutecznej adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych, osiągania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Gospodarka Oparta na Wiedzy - głównym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw (głównie MŚP) są: - WIEDZA (B+R) oraz przedsięwzięcia innowacyjne (technologiczne i organizacyjne), - szybki rozwój dziedzin gospodarki, związanych z przetwarzaniem informacji i rozwojem nauki (tzw. wysokiej techniki), rozwój technik i usług społeczeństwa informacyjnego.

5 Innowacyjność w Unii Europejskiej
Summary innovation index (SII) 2005 2005 SII – FINLANDIA (0,68) 2 MIEJSCE WŚRÓD UE-25 2005 SII – WĘGRY (0,31) 15 MIEJSCE WŚRÓD UE-25 2005 SII – POLSKA (0,23) 21 MIEJSCE WŚRÓD UE-25 27 MIEJSCE WŚRÓD 33 PAŃSTW OECD

6 Innowacyjność w Unii Europejskiej
Source: European Innovation Scoreboard 2005

7 Wyzwania dla Polski w zakresie innowacyjności
„Polska w 2015 roku to kraj o wysokim poziomie i jakości życia mieszkańców oraz silnej i konkurencyjnej gospodarce, zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy.” Projekt Strategii Rozwoju Kraju na lata Oznacza to polską gospodarkę charakteryzującą się: wysokim i stabilnym wzrostem gospodarczym, wysoką innowacyjnością, rozwiniętym i wydajnym przemysłem i usługami. Do tego konieczne jest: transfer technologii i wzrost innowacyjności gospodarki, podniesienie jakości kapitału ludzkiego – budowa i rozwój kadr dla nowoczesnej gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie w sektorze wysokich technologii.

8 Cele polityki innowacyjnej
zwiększenie wpływu nauki na rozwój gospodarczy: prowadzenie prac B+R, których wyniki przyczynią się do rozwoju gospodarczego i polepszenia jakości życia społeczeństwa, nacisk na zwiększoną współpracę jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, wzrost efektywności prowadzonej polityki B+R, podniesienie konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw, wsparcie rozwoju młodych naukowców.

9 Środki Unii Europejskiej dla Polski
110,3 mld euro dla Polski w tym 84,8 mld euro ze środków UE 67,3 mld euro na programy operacyjne

10 Programy Operacyjne, na lata 2007-2013
Wsparcie z funduszy strukturalnych UE w Polsce w latach w ramach programów operacyjnych: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

11 Wsparcie w zakresie innowacyjności będzie udzielane głównie w ramach:
Wsparcie wiedzy i innowacji w ramach Programów Operacyjnych, Wsparcie w zakresie innowacyjności będzie udzielane głównie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, a także Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wsparcie dla kadr nowoczesnej gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska

12 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działania w zakresie - wiedza i innowacje Wsparcie dla MSP (2) W ramach PO Innowacyjna Gospodarka udzielane będzie wsparcie dla przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności, realizowanych przez przedsiębiorców, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki administracji centralnej. Na działania mające na celu podniesienie innowacyjności przeznaczonych zostanie ok. 70% całkowitej alokacji na PO IG – ok mln euro Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działania w zakresie - wiedza i innowacje Wsparcie dla MSP (2) Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe – realizacja projektów rozwojowych, mających na celu zwiększenie wykorzystania rozwiązań niezbędnych dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, a także ochrona własności przemysłowej wyników ww. projektów, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

14 Wsparcie dla MSP (2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działania w zakresie - wiedza i innowacje Wsparcie dla MSP (2) Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy – identyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych, w zakresie których uzyskane wyniki będą mogły być wykorzystane w praktyce gospodarczej, m.in. poprzez zastosowanie metody forsight, Wsparcie projektów celowych – realizacja przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, które mają na celu podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu w praktyce rezultatów prac B+R zrealizowanych w odpowiedzi na ich specyficzne potrzeby. Dodatkowo wsparciem zostanie objęte wdrożenie wyników tych prac, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

15 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działania w zakresie - wiedza i innowacje Wsparcie dla MSP (2) Kredyt technologiczny – udzielanie na warunkach rynkowych kredytu przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii oraz uruchomienia produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczeniu nowych usług w oparciu o tę technologię, Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki – realizacja projektów aplikacyjnych w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki przy udziale studentów i doktorantów w ramach najlepszych zespołów badawczych pod kierownictwem najlepszych naukowców z zagranicy. - Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

16 Regionalne Programy Operacyjne
Regionalne Programy Operacyjne mają na celu podnoszenie konkurencyjności regionów między innymi poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz budowę społeczeństwa informacyjnego Wsparcie przeznaczone zostanie, m.in. na rozwój lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości, projekty B+R realizowane przez przedsiębiorców, w tym MŚP, we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz powstawanie lokalnych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Na ten cel przeznaczone zostanie ok. 24,6% całkowitej alokacji na 16 RPO – ok ,43 mln euro

17 Regionalne Programy Operacyjne Wsparcie dla przedsiębiorstw
Rozwiązania innowacyjne w MŚP wspierane w ramach RPO: - nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nie opatentowanej wiedzy technicznej, - zakup / wdrożenie wyników prac B+R lub praw własności przemysłowej, - wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach, - wsparcie organizacyjne i finansowe dla patentowania własnych rozwiązań technologicznych, - wsparcie inwestycji generujących innowacyjne produkty i usługi, procesy wytwarzania, systemów organizacyjnych i rozwiązania rynkowe, innowacyjne co najmniej w skali regionu, - wsparcie specjalistycznego doradztwa dla MŚP przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, - tworzenie platform produktowo-technologicznych.

18 Regionalne Programy Operacyjne
Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu Rozwijanie regionalnej sieci transferu technologii w RPO: 1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych: 2. Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych: tworzenie i rozwijanie regionalnych sieci transferu wiedzy, w tym wsparcie funkcjonowania systemu zbierania, przetwarzania, upowszechniania i wymiany danych i informacji nt. innowacji, udział w istniejących lub tworzenie nowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieci współpracy w obszarze innowacji pomiędzy firmami, organizacjami przedsiębiorców,instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami B+R, uczelniami, usługi podnoszące gotowość inwestycyjną i kredytową firm oraz specjalistyczne doradztwo przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, wsparcie regionalnego forsight’u.

19 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google