Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w latach 2004 - 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w latach 2004 - 2006."— Zapis prezentacji:

1 1 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w latach 2004 - 2006

2 2 Główne kierunki rozwoju kraju nakreślone w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004 – 2006 Programy operacyjne Zintegrowany Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego a inwestycje w oświacie

3 3 Narodowy Plan Rozwoju przyjęty przez Radę Ministrów 14 stycznia 2003 r. opisuje diagnozę sytuacji społeczno- gospodarczej i przestrzennej Polski określa strategię społeczno-gospodarczego rozwoju kraju przedstawia zarys programów operacyjnych opisuje system wdrażania i zarządzania tymi programami

4 4 Celem strategicznym zapisanym w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004 – 2006 jest: rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia, poprawa spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z UE na poziomie regionalnym i krajowym.

5 5 Priorytety NPR: konkurencyjność przedsiębiorstw, wzrost zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich, tworzenie warunków do zwiększenia poziomu inwestycji, zrównoważony rozwój oraz spójność przestrzenna, przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie oraz rozwój obszarów wiejskich, wzmacnianie potencjału rozwojowego regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów.

6 6 Konkurencyjność przedsiębiorstw - SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (1 300 mln euro) Wzrost zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich - SPO Rozwój zasobów ludzkich (1 270 mln euro) Zrównoważony rozwój - SPO Transport (627 mln euro)

7 7 Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie oraz rozwój obszarów wiejskich: - SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (1 055 mln euro) -SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (178 mln euro) Wzmacnianie potencjału rozwojowego regionów: - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (2 869 mln euro)

8 8 Wzmacnianie potencjału rozwojowego regionów wzmacnianie konkurencyjności regionów za pomocą inwestycji w infrastrukturę, podnoszenie umiejętności zasobów ludzkich dla wykorzystania możliwości oraz sprostania wymaganiom rynku pracy, wspieranie rozwoju lokalnego poprzez współfinansowanie rozwoju drobnej przedsiębiorczości.

9 9 3 priorytety ZPORR: Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów (118 697 944 euro) Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionach (33 332 616 euro) Priorytet 3: Rozwój lokalny (48 967 122 euro)

10 10 Priorytet 2 Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 35 914 593 PLNAlokacja:35 914 593 PLN 35 781 141,64 PLNPodpisane umowy (112):35 781 141,64 PLN 16 977 285,48 PLNPłatności: 16 977 285,48 PLN Osiągnięte wskaźniki: 8027 osób korzystających z systemów stypendialnych (w tym 6048 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich), 112 finansowanych projektów stypendialnych

11 11 Priorytet 3 Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Rodzaje projektów: Budowa obiektów dydaktycznych i sportowych, modernizacja i wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej 30 943 004 PLNAlokacja: 30 943 004 PLN 31 103 731,80 PLNPodpisane umowy (47):31 103 731,80 PLN 11 244 747,84 PLNPłatności:11 244 747,84 PLN Osiągnięte wskaźniki: 7168,57 m.kw. powierzchni nowych lub zmodernizowanych obiektów, 103 sztuki zakupionego sprzętu medycznego

12 12 Priorytet 3 Działanie 3.5 Budowa sali gimnastycznej, przebudowa systemu cieplnego budynku szkoły i budowa boisk sportowych Gmina Białopole Całkowita wartość projektu:3 625 359,38 PLN Wartość dofinansowania:2 719 019,53 PLN

13 13 Dziękuję za uwagę Dariusz Jezior Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubelski Urząd Wojewódzki Ul. Spokojna 4


Pobierz ppt "1 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w latach 2004 - 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google