Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Przedsiębiorczość we wstępnym projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Zawiera priorytety ujęte w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, których realizacja może być współfinansowana ze środków EFRR. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

3 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

4 Główne obszary interwencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Główne obszary interwencji: Rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego, Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej, Wzmacnianie czynników rozwoju województwa mazowieckiego, Podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

5 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Priorytety RPO WM Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu (430,40 mln Euro) wzmocnienie sektora MŚP i instytucji otoczenia biznesu, poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze regionalne pożyczkowe, poręczeniowe), kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą, promocja gospodarcza, Priorytet II: e - Rozwój Województwa Mazowieckiego (205,18 mln Euro) wsparcie dla przedsięwzięć wynikających z e-Strategii Województwa Mazowieckiego: sieci teleinformatyczne, platformy elektroniczne, systemy informacji, e-usługi, Priorytet III: Regionalny system transportowy (538,45 mln Euro) infrastruktura drogowa regionalna i lokalna, regionalny transport publiczny, lotniska regionalne, Priorytet IV: Inwestycje w ochronę środowiska (197,80 mln Euro) inwestycje dostosowujące do standardów UE (ochrona wody, gleb, powietrza), bezpieczeństwo energetyczne i odnawialne źródła energii, przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń naturalnych i technologicznych, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

6 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Priorytety RPO WM Priorytet V: Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu (137,36 mln Euro) miejskie systemy transportu publicznego, rewitalizacja przestrzeni publicznych, dziedzictwo kulturowe i dostęp do kultury, turystyka, sport i rekreacja, Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji (102,56 mln Euro) regionalne produkty turystyczne, promocja, projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego związane, z rozwojem turystyki i rekreacji, Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego (164,84 mln Euro) inwestycje w edukację, inwestycje w ochronę zdrowia, opieka społeczna, Infrastruktura opieki nad dziećmi. Priorytet VIII: Pomoc techniczna (54,95 mln Euro) Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

7 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka Wspieranie sektora MSP Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze regionalne pożyczkowe, poręczeniowe) Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Promocja gospodarcza Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

8 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Cel główny Poprawa konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i  wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie na obszarach pozametropolitalnych i zdegradowanych gospodarczo. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

9 1.Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 1.Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego Realizowane będą działania mające na celu wzmocnienie sfery badawczo - rozwojowej poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury badawczej jednostek naukowych, inwestycje związane z tworzeniem wspólnej infrastruktury specjalistycznej, projekty polegające na utrzymaniu i rozwoju nowoczesnej infrastruktury informatycznej sektora badawczo-rozwojowego. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

10 2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka Przewiduje się tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami służących transferowi nowych technologii i know-how, tworzenie i rozwój infrastruktury, która ułatwia dostęp do finansowania np. inkubatory, programy gotowości inwestycyjnej, przygotowanie warunków lokalowych dla prowadzenia działalności gospodarczej i innowacyjnej, inkubatorów przedsiębiorczości, Centrów Transferu Technologii, parków technologicznych, wspieranie i rozwój spójnych systemów informacji o innowacjach i promocji innowacyjności. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R przez przedsiębiorców. Wsparcie dotyczy ośrodków innowacyjności o zasięgu lokalnym i regionalnym. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

11 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
3. Wspieranie sektora MSP Projekty w ramach priorytetu skierowane będą na rozwój MSP i przedsiębiorczości innowacyjnej w regionie i podniesienie konkurencyjności mazowieckich MSP na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Przewiduje się zapewnienie odpowiednich warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wspomaganie nawiązywania współpracy między przedsiębiorstwami, wsparcie doradcze i inwestycyjne dla MSP nowotworzonych (start-up) i funkcjonujących na rynku - na działania prorozwojowe, tworzące nowe miejsca pracy. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw nastąpi również poprzez wsparcie powstawania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych, wspieranie inwestycji B+R, w tym rozwoju technologicznego i organizacyjnego przedsiębiorstw ułatwienie dostępu do usług certyfikujących i standaryzacyjnych, tworzenie i rozwijanie klastrów, sieci i powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

12 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
4.Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze regionalne pożyczkowe, poręczeniowe) Realizowane będą projekty dotyczące: powstawania i dokapitalizowania regionalnych, subregionalnych i lokalnych funduszy wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności na Mazowszu w tym funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych oraz doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

13 5.Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 5.Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Poprawa konkurencyjności regionu będzie opierać się na wykorzystaniu endogenicznego potencjału regionu, w tym korzystnej lokalizacji i rezerw terenowych w celu umożliwienia inwestorom dostępu do infrastruktury terenów inwestycyjnych. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą będzie obejmować również stworzenie spójnego systemu ofert inwestycyjnych i promocji terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

14 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
6. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Instytucje otoczenia biznesu skupione są głównie w Warszawie, zakres i jakość świadczonych przez nie usług jest zróżnicowana, ośrodki są słabo wyposażone pod względem technicznym, odnotowuje się także braki kadrowe. Oferta usług nie jest dostosowana do potrzeb przedsiębiorstw innowacyjnych i wspierania transferu innowacji między nauką a gospodarką. System dla swej sprawności wymaga wykreowania nowych, wzmocnienia już istniejących instytucji i wsparcia tworzenia regionalnych sieci instytucji otoczenia biznesu, w tym działających w obszarze innowacji. Przewiduje się realizację projektów dotyczących wsparcia powstawania i rozwoju instytucji otoczenia biznesu oraz tworzenia lokalnych i regionalnych sieci instytucji otoczenia biznesu oraz wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu ukierunkowanych na udzielanie specjalistycznych usług doradczych w obszarze transferu innowacji i nowych technologii do gospodarki. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

15 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
7.Promocja gospodarcza Wypromowanie Mazowsza jako regionu przyjaznego dla inwestorów i nowych technologii wymaga podjęcia szeregu działań promujących zarówno region jako miejsce lokalizacji inwestycji jak i przedsiębiorców. Przewiduje się: poprawę infrastruktury konferencyjno - wystawienniczej, wsparcie i integrację działań w zakresie marketingu i promocji gospodarczej regionu, poprzez promocję przedsiębiorców na targach, misjach gospodarczych czy imprezach targowo-wystawienniczych, wspieranie i rozwój spójnych systemów informacji o przedsiębiorczości, innowacjach i promocji innowacyjności Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

16 Organizacje samorządu gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Beneficjenci Organizacje samorządu gospodarczego Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorcy, MSP w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), Instytucje otoczenia biznesu Jednostki naukowe,konsorcja i sieci naukowe, centra badawczo-rozwojowe, i inne podmioty służące transferowi nowych technologii i know-how Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego, Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

17 Podział środków pomiędzy priorytety – propozycje limitów:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Podział środków pomiędzy priorytety – propozycje limitów: działania w sferze produkcyjnej (m.in. wsparcie dla przedsiębiorstw) – minimum 40% alokacji małe projekty infrastrukturalne (inicjatywa lokalna) – maksimum 20% alokacji infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia – maksimum 7% alokacji (w tym max. 3% na ochronę zdrowia i opiekę nad dzieckiem) współpraca międzyregionalna (minimum z 1 regionem z innego kraju) – maksimum 2% alokacji Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

18 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Sfera produkcyjna: - badania i rozwój technologiczny, w tym infrastruktura szkolnictwa wyższego wspierająca działalność badawczo-naukową, - innowacje, - bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców i działalności Instytucji Otoczenia Biznesu, - społeczeństwo informacyjne, - odnawialne źródła energii, - turystyka – w zakresie wsparcia usług świadczonych przez przedsiębiorców Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

19 Alokacja EFRR na RPO WM 2007-2013 (w mln euro)
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Alokacja EFRR na RPO WM (w mln euro) Środki UE ( ) Rozkład procentowy RPO WM 1831,50 100,00 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 430,40 23,50 2. e - Rozwój Województwa Mazowieckiego 205,18 11,20 3. Regionalny system transportowy 538,46 29,40 4. Inwestycje w ochronę środowiska 197,80 10,80 5. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 137,36 7,50 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 102,56 5,60 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 164,84 9,00 8. Pomoc techniczna 54,95 3,00 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

20 Harmonogram negocjacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Harmonogram negocjacji I runda negocjacji – Warszawa – połowa maja negocjacje robocze - czerwiec II runda negocjacji – Bruksela – lipiec/sierpień negocjacje robocze - sierpień Runda finalna negocjacji – Warszawa - Wrzesień Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google