Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.

2 PLAN PREZENTACJI Krótka historia powstania programu - dlaczego tak duży program ? Cele i alokacja programu operacyjnego Struktura Programu Operacyjnego Opis XIV Osi Priorytetowej Infrastruktura szkolnictwa wyższego: cel osi priorytetowej zakres wsparcia i beneficjenci wysokość alokacji i poziom dofinansowania Linia demarkacyjna System wyboru projektów Konsultacje społeczne Indykatywnego wykazu projektów kluczowych, w tym dużych w ramach NSRO 2007-2013

3 GŁÓWNY CEL PROGRAMU Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej

4 CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1.Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego. 2.Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu. 3.Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii. 4.Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. 5.Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy. 6.Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.

5 Alokacja środków w PO IiŚ Łączna alokacja środków wynosi 36 385 320 777 euro BUDŻET PROGRAMU (w EURO)

6 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH FUNDUSZY UE (w EURO)

7 Podział środków dostępnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów (w mln euro) PODZIAŁ ŚRODKÓW WEDŁUG SEKTORÓW (w EURO)

8 I.Gospodarka wodno - ściekowa (FS) II.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (FS) III.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (FS) IV.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (EFRR) V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (EFRR) VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T (FS) VII.Transport przyjazny środowisku (FS) VIII.Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe (EFRR) IX.Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej (FS) X.Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (FS) XI.Bezpieczeństwo energetyczne (EFRR) XII.Kultura i dziedzictwo kulturowe (EFRR) XIII.Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia (EFRR) XIV.Infrastruktura szkolnictwa wyższego (EFRR) XV.Pomoc techniczna (EFRR) XVI.Pomoc techniczna (FS) XVII.Konkurencyjność regionów (EFRR) STRUKTURA PROGRAMU

9 Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytucja Wdrażająca – Ośrodek Przetwarzania Informacji Cel: Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich kształcących przede wszystkim specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii Zakres: Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktycznych w ramach studiów II i III stopnia w zakresie nauk ścisłych i technicznych sprzyjających rozwojowi konkurencyjnych dziedzin gospodarki, a także (niezależnie od kierunku studiów) rozwój infrastruktury informatycznej służącej celom dydaktycznym. W ograniczonym zakresie do 25% puli alokacji wsparcie uzyskają inne kierunki kształcenia oraz infrastruktura towarzysząca (np. sportowo- rekreacyjna) wykorzystywana przez studentów. Beneficjenci: Szkoły wyższe OPIS XIV OSI PRIORYTETOWEJ Infrastruktura szkolnictwa wyższego

10 Nr OsiNazwa i zakresAlokacja w mln Fundusz XIVInfrastruktura szkolnictwa wyższego: - 75% środków na kierunki ścisłe - 25% środków na pozostałe /2 duże projekty – – całkowity koszt 141 mln / 500EFRR WYSOKOŚĆ ALOKACJI I POZIOM DOFINANSOWANIA Poziom dofinansowania: do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych

11 LINIA DEMARKACYJNA RPOPO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO INNE PROGRAMY OPERACYJNE Maksymalna wartość projektu – 20 mln PLN Infrastruktura uczelni wyższych dla celów dydaktycznych (budynki i wyposażenie) w zakresie nowoczesnych technologii Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego dla celów dydaktycznych W ograniczonym zakresie – inne kierunki nauczania, w tym infrastruktura towarzysząca Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN PO Innowacyjna Gospodarka Infrastruktura badawcza i laboratoryjna jednostek naukowych dla celów prowadzenia działalności gospodarczej PO Rozwój Polski Wschodniej Projekty na terenie pięciu województw Polski wschodniej, wymienione z nazwy w PO RPW.

12 27 lutego 2007 r. Rada Ministrów przyjęła Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. W trakcie prac nad wykazem projektów, w zakresie osi priorytetowej XIV Instytucja Pośrednicząca zgłosiła: dwa projekty duże (o wartości całkowitej powyżej 50 mln euro): Centrum Nowych Technologii Ochota Uniwersytetu Warszawskiego Wydziały Chemii, Biologii, Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego 33 projekty kluczowe (o wartości poniżej 50 mln euro) SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW

13 KONSULTACJE SPOŁECZNE INDYKATYWNEGO WYKAZU PROJEKTÓW Konsultacje społeczne Indykatywnego wykazu projektów Czas trwania: marzec-kwiecień 2007 r. Cel konsultacji: wyrażenie opinii i uwag do Indykatywnego wykazu projektów przedstawienie nowych projektów do uwzględnienia w Wykazie, stworzenie ostatecznie zweryfikowanego wykazu projektów kluczowych, w tym dużych Konsultacje będą prowadzone za pośrednictwem strony internetowej MRR (www.mrr.gov.pl) 16 kwietnia (Kraków) – konferencja konsultacyjna poświecona m.in. infrastrukturze szkolnictwa wyższego. Końcowy termin przekazywania uwag i opinii do projektów – 23 kwietnia br.

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google