Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty związane z ochroną środowiska w programach operacyjnych współfinansowanych ze środków UE w Polsce Konferencja Aspekty środowiskowe w działaniach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty związane z ochroną środowiska w programach operacyjnych współfinansowanych ze środków UE w Polsce Konferencja Aspekty środowiskowe w działaniach."— Zapis prezentacji:

1 Projekty związane z ochroną środowiska w programach operacyjnych współfinansowanych ze środków UE w Polsce Konferencja Aspekty środowiskowe w działaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach NSRO 2007-2013 oraz SRK 2007-2015 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 4 lipca 2007 r.

2 Liczba i wartość projektów ujętych w wykazie projektów PO Infrastruktura i Środowisko Priorytety Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wykaz projektów dużych Wykaz pozostałych projektów kluczowych Liczba projektów Łączny koszt całkowity (w mld EUR) Liczba projektów Łączny koszt całkowity (w mld EUR) I. Gospodarka wodno- ściekowa 875012,8339668,68 II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 262106,6317255,9 III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 171878,0800 RAZEM:1308897,5456924,58

3 PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – tryb konkursowy naboru wniosków, wsparcie dla dużych przedsiębiorstw w zakresie wypełnienia wymogów prawa krajowego oraz UE (pozwolenia zintegrowane, BAT, ograniczenie emisji do powietrza itd.) – 200 mln euro. Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – tryb konkursowy naboru wniosków, projekty związane z ochroną bioróżnorodności, ekologicznymi kampaniami społecznymi, plany zagospodarowania dla obszarów NATURA 2000, udrożnienie korytarzy ekologicznych.

4 PO Infrastruktura i Środowisko Projekty z sektora środowiska

5 PO Infrastruktura i Środowisko Należy również pamiętać, że w ramach PO IiS będą również finansowanie projekty, które w sposób pośredni przyczynią się do ochrony środowiska, projekty te będą realizowane w ramach środków: Priorytetu VII Transport przyjazny środowisku transport miejski w obszarach metropolitalnych, transport śródlądowymi drogami wodnymi, transport kolejowy, transport intermodalny); Priorytetu X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku wykorzystanie energii z biomasy, biogazu, energia wiatru, wody, wykorzystanie energii geotermalnej i słonecznej, wytwarzanie biodiesela i innych biopaliw ;

6 Regionalne Programy Operacyjne Finansowanie projektów w sektorze środowiska w następujących obszarach: Gospodarka wodno - ściekowa (projekty w aglomeracjach poniżej 15 tys. RLM); Gospodarka odpadami (instalacje obsługujące poniżej 150 tys. mieszkańców); Rekultywacja terenów zdegradowanych na cele inne niż środowiskowe – o wartości poniżej 5 mln euro; Projekty dotyczące małej retencji, zabezpieczenia przeciwpowodziowego o wartości poniżej 40 mln PLN); Wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP; Projekty dotyczące ochrony bioróżnorodności, obszarów Natura 2000, ochrony przyrody, budowa przejść dla zwierząt – projekty o kosztach niższych niż wskazano w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.

7 Inne programy związane z ochroną środowiska Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – wsparcie poprzez realizację m.in.: projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 2 tys. RLM; projektów dotyczących gospodarki odpadami w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich poniżej 5 tys. mieszkańców; projektów dotyczących melioracji oraz małej retencji na cele rolnicze płatności dla obszarów NATURA 2000 w tym rekompensaty, szkolenia dla rolników odnośnie właściwych środowiskowo praktyk PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013 projekty dotyczące retencji – stawy hodowlane, wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora rybackiego dotyczące dostosowania ich do przepisów ochrony środowiska, projekty związane z udrożnieniem rzek poprzez budowę przepławek dla ryb, wsparcie finansowe na propagowanie zrównoważonej akwakultury, gospodarka rybacka na obszarach NATURA 2000 – m.in. zarybiane gatunkami zagrożonymi.

8 Inne programy związane z ochroną środowiska Instrument LIFE + będą realizowane projekty dotyczące: ochrony przyrody i bioróżnorodności, przeciwdziałaniu zmianom klimatu, zminimalizowaniu negatywnych skutków wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie ludzi, zrównoważonego wykorzystanie zasobów naturalnych i racjonalna gospodarka odpadami Projekty o charakterze innowacyjnym – ze względu na ograniczony budżet instrumentu brak możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych.

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekty związane z ochroną środowiska w programach operacyjnych współfinansowanych ze środków UE w Polsce Konferencja Aspekty środowiskowe w działaniach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google