Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, PUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Ostrołęka, 5 i 7 marca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, PUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Ostrołęka, 5 i 7 marca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, PUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Ostrołęka, 5 i 7 marca 2014 r.

2 Zasady i kryteria rekrutacji uwzględnia
ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), która wprowadziła nowy rozdział 2a (art.20a-20zh) „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”. Do stosowania zasad rekrutacji wynikających z ustawy zobowiązane są także niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art.90 ust.1b i 1c ustawy o systemie oświaty. (art. 5 ustawy zmieniającej)

3 Ustawa weszła w życie 18 stycznia 2014 r.
Zasadą jest, że „do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.” (art. 20 ust.1c)- u.s.o. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę kryteria. Nowa ustawa określa 3 grupy kryteriów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

4 Kryteria rekrutacji - grupa I Kryteria konstytucjonalne
Uwzględniają zakres potrzeb wskazanych w Konstytucji RP – wynikających z umowy społecznej, zgodnie z którą, niektóre osoby z przyczyn losowych mające trudniejszą sytuację rodzinną, finansową lub zdrowotną uzyskują od państwa szczególną pomoc. Zgodnie z art. 69 /pomoc osobom niepełnosprawnym/ i 71 ust. 1/pomoc rodzinie/ Konstytucji RP władze publiczne udzielają osobom niepełnosprawnym pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.

5 W przypadku dzieci i młodzieży należy do nich: art.20c ust.2
wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci – art. 20b pkt 1 u.s.o.), niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (pojęcie to obejmuję pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem - art. 20b pkt 2 u.s.o.), objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6 W przypadku osób pełnoletnich należy: art.20g ust.2 pkt2
wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

7 Ważne! Kryteria rekrutacji z grupy I:
brane są pod uwagę łącznie, /art.20c ust.2/ nie mogą być dowolnie wybierane w procesie rekrutacji, mają taką samą wartość /art.20c ust.3/ W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

8 Kryteria rekrutacji - grupa II Kryteria społeczne, lokalne, środowiskowe art.20c ust.4
Uwzględniają zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny, których zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny poprzez zapewnienie możliwości korzystania z publicznego przedszkola, szkoły lub placówki, m. in. dogodnie ze względu na realizację różnorodnych funkcji życiowych poszczególnych członków rodziny. W tej grupie może zostać uwzględniony dochód na osobę w rodzinie kandydata. Kryteria te określa organ prowadzący.

9 Kryteria rekrutacji - grupa II Kryteria społeczne, lokalne, środowiskowe
Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, 1623, 1650). /art.20c ust.5/ Spełnienie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata. /art.20c ust.5/

10 Ważne! Kryteria z grupy II: /art.20c ust.6/
kryteria z tej grupy mogą mieć różną wartość, organ prowadzący określa punkty dla poszczególnych kryteriów, organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów.

11 Kryteria rekrutacji - grupa III Kryteria jakościowe, edukacyjne
Uwzględniają indywidualne zdolności kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania- szkoły ponadgimnazjalne /art.20f ust.2/ Kryteria powinny być brane pod uwagę przy dokonywaniu rekrutacji do szkół i placówek, wymagających specjalnych predyspozycji (np. szkoły artystyczne /art.20n/, dwujęzyczne /art.20i ust.2 i art.20j ust.2/, sportowe /art.20h ust.6/, ).

12 Ważne! Kryteria z grupy III:
sposób punktowania kryteriów z tej grupy określi docelowo w rozporządzeniu Minister Edukacji Narodowej, kryteria będą jednolicie punktowane w całym kraju.(art. 20l).

13 ZASADY REKRUTACJI

14 Warunkiem jest zamieszkanie na terenie gminy. /art.20c ust.1/
Publiczne przedszkola i publiczne inne formy wychowania przedszkolnego: Postępowanie rekrutacyjne jest rozpoczynane na wniosek rodziców, /art.20a ust.4/ Warunkiem jest zamieszkanie na terenie gminy. /art.20c ust.1/ Etapy rekrutacji: 1 etap - kryteria uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną (kryteria I grupy), /art.20c ust.2/ 2 etap - kryteria uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny, ewentualnie kryterium dochodowe (kryteria II grupy). /art.20c ust.4/ art. 20a ust. 4 u.s.o. art. 20c ust.1,2 i 4 u.s.o.

15 Wniosek: Rodzic składa wniosek do wybranego publicznego przedszkola/ publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przy czym nie będzie mógł złożyć wniosku więcej niż do trzech wybranych przedszkoli/ publicznych innych form wychowania przedszkolnego. Organ prowadzący może dopuścić możliwość składania wniosku do więcej niż trzech publicznych przedszkoli/publicznych innych form wychowania przedszkolnego, We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli/publicznych innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. art. 20za ust.1 i 2 u.s.o.

16 Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola/ publicznej innej formy wychowania przedszkolnego składa się do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej. art. 20s pkt 1 u.s.o.

17 Wniosek zawiera: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL,
imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres zamieszkania rodziców i kandydata, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. art. 20t ust. 1 u.s.o.

18 Do wniosku dołącza się:
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący (określone na drugim etapie rekrutacji), oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu (określone na drugim etapie rekrutacji), art. 20t ust. 2 u.s.o.

19 Dokumenty: lit. b-d /orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego, prawomocny wyrok sądu rodzinnego, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą/ są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentów, lub mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. art. 20t ust. 3, 5 u.s.o.

20 Dokumenty: Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” art. 20t ust. 6 u.s.o.

21 Dokumenty: Sposób potwierdzenia okoliczności zawartych w składanych oświadczeniach: przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności w terminie 14 dni, wójt (burmistrz, prezydent miasta) korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może zwrócić się do instytucji publicznych. art. 20t ust. 7,8 u.s.o.

22 Dokumenty: oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz ), na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są zobowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji zawartych w oświadczeniu, do prowadzenia ww. spraw wójt (…) może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek ww. kierowników. art. 20t ust. 8,9,10 u.s.o.

23 Dokumenty: Organ prowadzący publiczne przedszkola/publiczne inne formy wychowania przedszkolnego może określić wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub wzór zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód. art. 20v u.s.o.

24 Postępowanie rekrutacyjne
przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca, rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola/publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 20l. art. 20w ust. 1,2 u.s.o.

25 Postępowanie rekrutacyjne
W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. art. 20z u.s.o.

26 Postępowanie rekrutacyjne
przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora publicznego przedszkola/publicznej szkoły, dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. art. 20zb ust. 1 u.s.o.

27 Postępowanie rekrutacyjne
Zadania komisji: ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. art. 20zb u.s.o. ust.1,2 i 5

28 Postępowanie rekrutacyjne
Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informacje o zakwalifikowaniu albo o niezakwalifikowaniu kandydata do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego). Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożono wymagane dokumenty. art. 20zc u.s.o.ust.1 i 2

29 Postępowanie rekrutacyjne
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych umieszcza się w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola/publicznej innej formy wychowania przedszkolnego. art. 20zc u.s.o.ust.3 i 4

30 Postępowanie rekrutacyjne
Listy zawierają imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji. art. 20zc u.s.o. ust. 4 i 5

31 Postępowanie rekrutacyjne
Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych. art. 20a ust.6 u.s.o.

32 Odwołanie W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica. Zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia oraz uzyskaną liczbę punktów. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola/publicznej szkoły ODWOŁANIE, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. art. 20zc ust.6,7,8,9 u.s.o.

33 Wolne miejsca Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole/inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno się zakończyć do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzona została rekrutacja. art. 20zd u.s.o. ust.1 i 2

34 Wolne miejsca Dzieci zamieszkałe poza terenem danej gminy można przyjąć do publicznego przedszkola/publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, jeżeli są wolne miejsca, na wniosek rodziców. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych poza terenem gminy może składać się z dwóch etapów (jak w przypadku dzieci zamieszkałych na terenie danej gminy). art. 20c ust. 7 u.s.o.

35 Przechowywanie danych osobowych
Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. art. 20ze u.s.o. ust.1 i 2

36 art. 6 ust.1 ustawy zmieniającej.
Rekrutacja w okresie przejściowym tj. na 2014/2015 rok w publicznym przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015 przeprowadza się w oparciu o kryteria określone w ustawie. Terminy (składania dokumentów, postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego) i kryteria II grupy (tzw. społeczne, lokalne, środowiskowe) określa dyrektor przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). art. 6 ust.1 ustawy zmieniającej.

37 Rekrutacja w okresie przejściowym tj
Rekrutacja w okresie przejściowym tj. na 2014/2015 rok w publicznym przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego Liczbę punktów za kryteria określa dyrektor w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Spełnianie kryteriów przez kandydata jest potwierdzane odpowiednimi oświadczeniami. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata określa wójt (burmistrz, prezydent). Docelowo szczegółowy tryb i terminy zostaną określone w rozporządzeniu MEN. art. 6 ust.1 ustawy zmieniającej. art. 20l pkt 3 w związku z art. 20w ust.2 u.s.o.

38 art. 7 ustawy zmieniającej.
Rekrutacja w okresie przejściowym tj. na 2014/2015 rok w publicznym przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 dziecko zamieszkałe na obszarze danej gminy, któremu gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte do danego publicznego przedszkola/publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole/publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, które może przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przedszkola ma być zbliżony do tego, do którego ubiegali się rodzice. art. 7 ustawy zmieniającej.

39 Ważne pojęcia: w art. 20b pkt 1 – wielodzietność – oznaczającą rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci, w art. 20b pkt 2 – samotne wychowywanie dziecka – oznaczające wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, w art. 20t informację co powinien zawierać wniosek oraz jakie dokumenty należy do niego dołączyć. Należy zwrócić uwagę, że pojawiło się: w art. 20t ust. 2 lit. a – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, w art. 20t ust. 2 lit. c – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

40 kryteria oraz sposób przeliczania na punkty określa statut szkoły
W szkołach podstawowych i gimnazjach w okresie przejściowym na rok szkolny 2014/15 i 2015/16 kryteria oraz sposób przeliczania na punkty określa statut szkoły (art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej), Dyrektor szkoły podstawowej podaje kryteria kandydatom do wiadomości nie później niż odpowiednio do końca lutego 2014 r. i 2015r. (art. 8 ust. 2 ustawy zmieniającej), W okresie przejściowym w rekrutacji na rok szkolny 2014/15 i 2015/16 terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów określa statut szkoły podstawowej (art. 8 ust. 1 ustawy zmieniającej). Dla gimnazjów terminy przeprowadzania rekrutacji oraz terminy składania dokumentów określa właściwy kurator oświaty. W przypadku przeprowadzenia postępowania uzupełniającego jego termin wyznacza dyrektor w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) - art. 9 ust ustawy zmieniającej. Docelowo zostaną określone w rozporządzeniu MEN (art. 20l pkt 3)

41 Terminy i sposób przeliczania na punkty.
W szkołach ponadgimnazjalnych w okresie przejściowym na rok szkolny 2014/15 i 2015/16 (art. 10 ust. 2 ustawy zmieniającej): O przyjęciu do szkoły decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględniające kryteria „przejściowe” określone w ustawie. Terminy i sposób przeliczania na punkty. W okresie przejściowym w rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 terminy: postępowania rekrutacyjnego składania dokumentów postępowania uzupełniającego oraz sposób przeliczania na punkty określa właściwy kurator oświaty w uzgodnieniu z dyrektorami (art. 10 ust. 1 i 9 ustawy zmieniającej). Docelowo zostaną określone w rozporządzeniu MEN (art. 20l pkt 3).

42 Publiczne szkoły policealne (art.20g)
W okresie przejściowym w roku 2014/15 terminy i kryteria określa statut szkoły (art. 13 ust. 3 ustawy zmieniającej) W okresie przejściowym w rekrutacji na rok szkolny 2014/15 i 2015/16 terminy: • postępowania rekrutacyjnego • składania dokumentów • postępowania uzupełniającego określa dyrektor w uzgodnieniu ze starostą, marszałkiem województwa lub właściwym ministrem (art. 13 ust.1 ustawy zmieniającej). Docelowo zostaną określone w rozporządzeniu MEN (art. 20l pkt 3).

43 Publiczne placówki, zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (art. 20p): Terminy: postępowania rekrutacyjnego składania dokumentów postępowania uzupełniającego Ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym (art. 20w ust. 5)

44 Publiczne placówki oświatowo-wychowawcze (art. 20 o):
W okresie przejściowym w roku 2014/15 w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych: kryteria i terminy, sposób przeliczania punktów określa dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym (art. 14 ustawy zmieniającej). Terminy: • postępowania rekrutacyjnego • składania dokumentów • postępowania uzupełniającego ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym (art. 20 w ust. 5)

45 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, PUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Ostrołęka, 5 i 7 marca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google