Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady naboru na rok szkolny 2014/2015 do: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Poznań, 17 lutego 2014 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady naboru na rok szkolny 2014/2015 do: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Poznań, 17 lutego 2014 roku."— Zapis prezentacji:

1

2 Zasady naboru na rok szkolny 2014/2015 do: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Poznań, 17 lutego 2014 roku

3 1.Dlaczego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół? 2.Co muszą wiedzieć rodzice dzieci starający się o miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ? a.Zasady kontynuowania edukacji przedszkolnej. b.Zasady rozpatrywania wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. c.Zasady informowania rodziców dzieci o procesie rekrutacji. d.Tryb odwoławczy. Plan prezentacji

4 Dlaczego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych? Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 08.01.2013 roku stwierdził niezgodność art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a w konsekwencji niekonstytucyjność rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.). Od dnia 18 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana 6 grudnia 2013 roku ustawa o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7), która określa zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych.

5 Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica. Rodzic może wybrać trzy przedszkola, ale dokumenty składa do przedszkola pierwszego wyboru/pierwszej preferencji. W wniosku rodzic zaznacza przedszkola w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w tych przedszkolach. Nabór jest prowadzony za pomocą systemu informatycznego. www.poznan.pl/oswiatawww.poznan.pl/oswiata lub http://nabor.pcss.pl/poznanhttp://nabor.pcss.pl/poznan Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015

6 Dzieci uczęszczające już do przedszkola w danym roku szkolnym nie muszą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka muszą wypełnić deklarację o kontynuowaniu pobytu dziecka w tym przedszkolu. Deklarację należy pobrać w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, zespole szkół. Złożenie deklaracji w terminie do 28 lutego 2014 roku jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka na kolejny rok szkolny.

7 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Postępowanie rekrutacyjne można podzielić na dwa etapy: 1)rekrutacja zasadnicza, 2)rekrutacja uzupełniająca. W rekrutacji zasadniczej biorą udział tylko dzieci zamieszkałe w Poznaniu: ­ dzieci 3,4,5 letnie (urodzone w latach 2011-2009), ­ dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku).

8 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się tylko wtedy, kiedy nadal w przedszkolu będą wolne miejsca. W rekrutacji uzupełniającej biorą udział: - dzieci zamieszkałe w Poznaniu, które nie dostały się do wybranego przez siebie przedszkola, - dzieci zamieszkałe poza Poznaniem. Dzieci zamieszkałe w Poznaniu będą miały pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola przed dziećmi zamieszkałymi poza Poznaniem.

9 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja zasadnicza przebiega w oparciu o ustalone kryteria i jest podzielona na dwa etapy: - etap pierwszy – w oparciu o kryteria ustawowe, - etap drugi – kryteria uzgodnione przez dyrektorów placówek z prezydentem Poznania.

10 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Etap pierwszy – rekrutacja w oparciu o kryteria ustawowe. Na pierwszym etapie rekrutacji stosuje się 7 kryteriów ustawowych.

11 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Etap pierwszy – rekrutacja w oparciu o 7 kryteriów ustawowych: 1)wielodzietność rodziny kandydata; 2)niepełnosprawność kandydata; 3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7)objęcie kandydata pieczą zastępczą. Powyższe kryteria mają jednakową wartość- 60 pkt..

12 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Jak rozumieć i czym udokumentować ? Wielodzietność rodziny kandydata: -rodzina wychowująca troje i więcej dzieci -oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata wzór takiego oświadczenia jest dostępny: -na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan -na stronie www.poznan.pl/oswiata,www.poznan.pl/oswiata -w przedszkolu

13 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Jak rozumieć i czym udokumentować ? Niepełnosprawność kandydata: -wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata -orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata -orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

14 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Jak rozumieć i czym udokumentować ? Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata: -wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata -orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata -orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

15 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Jak rozumieć i czym udokumentować ? Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata: -wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata -orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność obojga rodziców kandydata -orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

16 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Jak rozumieć i czym udokumentować ? Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata: -wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata -orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność rodzeństwa kandydata -orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodzeństwa kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

17 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Jak rozumieć i czym udokumentować ? Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie: -wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, -wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, -prawomocny wyrok sądu rodzinnego, orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

18 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Jak rozumieć i czym udokumentować ? Objęcie kandydata pieczą zastępczą: -dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka -wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata -dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)

19 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji, lub jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria uzgodnione przez dyrektorów przedszkoli z prezydentem Poznania. Każdy wniosek o przyjęcie do przedszkola będzie punktowany, w zależności od spełniania przez dziecko określonych kryteriów.

20 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Etap drugi – kryteria uzgodnione przez dyrektorów przedszkoli z prezydentem miasta: 1)zatrudnienie obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko),- 15 pkt. 2)rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola/szkoły podstawowej/zespołu szkół, - 12 pkt. 3)miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole, - 10 pkt. 4)zgłoszenie kandydata na pobyt całodzienny, - 7 pkt. 5)rodzice/prawni opiekunowie kandydata odprowadzą podatki (PIT) w gminie Poznań (co najmniej jeden rodzic). – 7 pkt. 6)Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych w obwodzie szkoły na terenie której znajduje się przedszkole – 4 pkt.

21 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Jak rozumieć i czym udokumentować ? Zatrudnienie obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka (kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko: -zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, pobieranie nauki w trybie stacjonarnym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej, -potwierdzenie zatrudnienia lub pobierania nauki poprzez złożenie oświadczenia, wzór takiego oświadczenia jest dostępny: -na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan -na stronie www.poznan.pl/oswiata,www.poznan.pl/oswiata -w przedszkolu

22 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Jak rozumieć i czym udokumentować ? Rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola/szkoły podstawowej/zespołu szkół. -potrzebne dokumenty to: oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do wskazanego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zespole szkół wzór takiego oświadczenia jest dostępny: -na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan,nabor.pcss.pl -na stronie www.poznan.pl/oswiata,www.poznan.pl/oswiata -w przedszkolu

23 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Jak rozumieć i czym udokumentować ? Miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole: -potwierdzenie zamieszkania w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole poprzez złożenie oświadczenia wzór takiego oświadczenia jest dostępny: -na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan -na stronie www.poznan.pl/oswiata,www.poznan.pl/oswiata -w przedszkolu.

24 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Jak rozumieć i czym udokumentować ? Zgłoszenie kandydata na pobyt całodzienny: -potwierdzenie zgłoszenia kandydata na pobyt całodzienny poprzez złożenie oświadczenia, wzór takiego oświadczenia jest dostępny: -na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan -na stronie www.poznan.pl/oswiata,www.poznan.pl/oswiata -w przedszkolu.

25 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Jak rozumieć i czym udokumentować ? Przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów odprowadziło podatek dochodowy PIT za rok 2013 w gminie Poznań: -potwierdzenie, że rodzice/prawni opiekunowie kandydata odprowadzili podatek dochodowy PIT za rok 2013 w gminie Poznań poprzez złożenie oświadczenia. -wzór takiego oświadczenia jest dostępny: na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan na stronie www.poznan.pl/oswiata,www.poznan.pl/oswiata w przedszkolu.

26 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Jak rozumieć i czym udokumentować ? Miejsce pracy rodzica w obwodzie szkoły/zespołu szkół na terenie których znajduje się przedszkole: -potwierdzenie, miejsca pracy poprzez złożenie oświadczenia. - wzór takiego oświadczenia jest dostępny: na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan na stronie www.poznan.pl/oswiata,www.poznan.pl/oswiata w przedszkolu.

27 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja uzupełniająca przebiega w oparciu o ustalone kryteria i ma dwa etapy (podobnie jak rekrutacja zasadnicza): -etap pierwszy – w oparciu o kryteria ustawowe -etap drugi – kryteria uzgodnione przez dyrektorów przedszkoli z prezydentem Poznania Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie tylko wtedy, gdy w przedszkolu nadal będą wolne miejsca. W rekrutacji uzupełniającej biorą udział: - dzieci zamieszkałe w Poznaniu, które nie dostały się do wybranego przez siebie przedszkola - dzieci zamieszkałe poza Poznaniem.

28 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji. Wyniki pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Lista taka zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu dziecka do danego publicznego przedszkola.

29 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Zakwalifikowane jest to dziecko, które pomyślnie przeszło proces rekrutacji i ma szansę być przyjęte. Dzieci zakwalifikowane, których rodzice złożą wymagane dokumenty i podpiszą w wyznaczonym terminie porozumienie z przedszkolem na rok 2014/2015 będą przyjęte do przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenia i podpisania porozumienia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola. Listy będą wywieszone w przedszkolach wszystkich preferencji podanych przez rodziców kandydata.

30 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Przykład : Przedszkole nr 1 – pierwsza preferencja kandydata Lista zakwalifikowanych – nie ma nazwiska kandydata Lista niezakwalifikowanych – jest nazwisko kandydata z adnotacją : zostało zakwalifikowane do przedszkola II preferencji – Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 2 – druga preferencja kandydata Lista zakwalifikowanych –jest nazwisko kandydata Lista niezakwalifikowanych – nie ma nazwiska kandydata Przedszkole nr 3 – trzecia preferencja kandydata Lista zakwalifikowanych – nie ma nazwiska kandydata Lista niezakwalifikowanych – jest nazwisko kandydata Dziecko zakwalifikowane do Przedszkola nr 2

31 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Procedura odwoławcza: W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

32 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Procedura odwoławcza c.d.: Rodzic/opiekun prawny dziecka może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

33 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Wszystkie informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie www.poznan.pl/oswiata. www.poznan.pl/oswiata Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania w okresie składania dokumentów uruchomi specjalny tryb udzielania odpowiedzi na pytania zainteresowanych osób. Do dyspozycji jest pracownik Wydziału Oświaty, który odpowiadać będzie na pytania rodziców kandydatów do przedszkola i szkoły podstawowej pod specjalnym numerem telefonu 61 87 84 377. Można również zadawać pytania drogą mailową na adres elzbieta_przybylak@um.poznan.pl

34 Zadania komisji rekrutacyjnej Komisja rekrutacyjna wraz z przewodniczącym powołana zarządzeniem dyrektora: Ustala regulamin Pracuje w oparciu oart.20zb.ust. 1-2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. tzn. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne- weryfikuje wnioski pod względem formalnym, podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów (imiona i nazwiska wg kolejności alfabetycznej) zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – z datą i podpisem przewodniczącego, listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – z datą i podpisem przewodniczącego komisji oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego,

35 Zadania komisji rekrutacyjnej ciąg dalszy przygotowuje wzory pism w sprawie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz podaje na piśmie informacje o możliwości odwołania, przeprowadza rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r. Komisja rekrutacyjna działa od dnia powołania do zakończenia postępowania rekrutacyjnego

36 Statut Rada Pedagogiczna do dnia 28 lutego 2014 r.: Podejmuje uchwałę o uchyleniu ze statutu wszystkich § dotyczących rekrutacji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Realizację uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola

37 Porozumienie Dyrektorzy Przedszkoli na mocy art.6. ust. 1-2 ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. podpisują porozumienie z Prezydentem Poznania w sprawie kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

38


Pobierz ppt "Zasady naboru na rok szkolny 2014/2015 do: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Poznań, 17 lutego 2014 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google