Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w rekrutacji do szkół i przedszkoli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w rekrutacji do szkół i przedszkoli"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w rekrutacji do szkół i przedszkoli
Warszawa, 16 stycznia 2014 r.

2 Zmiana podstawy prawnej uregulowań w zakresie rekrutacji

3 Dotychczasowa rekrutacja niezgodna z Konstytucją RP
Wyrok TK z dnia 8 stycznia 2013 r. (sygn. akt K 38/12) orzekł, że art. 22 ust. 1 pkt 1 u.s.o., zobowiązujący Ministra Edukacji do uregulowania w drodze rozporządzenia zasad naboru do publicznych szkół i przedszkoli, jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Art. 92 ust.1 Konstytucji RP „Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu” Tym samym stwierdził niekonstytucyjność Rozporządzenia MENiS z dn. 20 lutego r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.Nr 26, poz. 232, z późn. zm.) Aby dać resortowi edukacji czas na przygotowanie nowych przepisów, TK odroczył obowiązywanie wyroku o 12 miesięcy

4 4 zarzuty TK wobec aktualnego stanu prawnego
Samoistność regulacji zawartych w Rozporządzeniu MEN Wybiórczy sposób określenia kryteriów niespójny z Konstytucją RP Brak określenia zasad pozyskiwania i przetwarzania danych w procesie rekrutacji Brak procedury odwoławczej w procesie rekrutacji oraz możliwości sądowej kontroli decyzji rekrutacyjnych

5 CEL ZMIANY Ujednolicenie kryteriów rekrutacji
Stworzenie przejrzystych zasad naboru we wszystkich publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w kraju

6 Ustawa „rekrutacyjna” wprowadziła zmiany w zakresie organizacji przyjęć kandydatów do szkół i przedszkoli, które mają wpływ na organizację naboru w placówkach (rola dyrektora i organu prowadzącego), w tym: formułowanie kryteriów przyjęcia, działanie komisji rekrutacyjnych, procedura odwoławcza, przetwarzanie danych osobowych

7 Cztery sytuacje w zakresie przyjmowania do przedszkoli, szkół i placówek
Przyjęcie z urzędu - na podstawie zgłoszenia do szkoły podstawowej i gimnazjum z wyznaczonym obwodem dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły Rekrutacja - na podstawie wniosku tj. postępowanie, które sprowadza się do wyłonienia kandydata w sytuacji konkurencji o miejsce w przedszkolu, szkole lub placówce Kierowanie - na podstawie orzeczenia dzieci i młodzieży do określonych rodzajów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek Odrębny tryb przyjmowania do przedszkoli i szkół dzieci i młodzieży, którzy kształcili się w szkołach za granicą

8 Zmiany na poziomie ustawy
Nowy Rozdział 2a (art. 20a–20zd) „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek”. Kryteria rekrutacji Wskazanie grup kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania wynikającym z konstytucji oraz ustalenie hierarchii poszczególnych kryteriów Zasady przeprowadzania rekrutacji Trzy etapy rekrutacji Procedury przeprowadzania rekrutacji Procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia kandydata oraz zasady ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji

9 Zasady ogólne Art. 20a ust. 1-7
Dzieci i młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowiednio do przedszkoli , innych form wychowania przedszkolnego i placówek…, oraz do klas pierwszych wszystkich typów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego O przyjęciu dziecka do … decyduje dyrektor, z wyjątkiem dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy są przyjmowani z urzędu Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegaj się o przyjęcie do publicznego przedszkola i szkoły ogólnodostępnej Postępowanie rekrutacyjne może by prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych

10 Kryteria rekrutacji 3 grupy kryteriów rekrutacji Losowe Społeczne
w tym wskazanie grup kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania oraz hierarchii poszczególnych kryteriów 3 grupy kryteriów rekrutacji Losowe Uwzględniające zakres potrzeb osób, które z przyczyn losowych znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej lub zdrowotnej i którym od państwa należy się szczególna pomoc 7 kryteriów Społeczne Uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny, których zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny, a także ułatwia jej funkcjonowanie Nie więcej niż 6 kryteriów Indywidualne predyspozycje Uwzględniające indywidualne zdolności kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania, które powinny być brane pod uwagę przy rekrutacji do niektórych typów i rodzajów szkół i placówek

11 Laureaci i finaliści w pierwszej kolejności
Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 do publicznych publicznego gimnazjów i publicznych szkól ponadgimnazjalnych wszystkich typów i rodzajów przyjmowani w pierwszej kolejności Art. 20d ust

12 Rekrutacja do przedszkoli
Art. 20c

13 Zasada naczelna dzieci zamieszkałe na terenie gminy Art. 20c ust. 1
Takie rozwiązanie jest ściśle związane z przepisami z których wynika, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany do zapewnienia miejsca wychowania przedszkolnego dla każdego dziecka - mieszkańca gminy obecnie dla dzieci 5-letnich od dnia 1 września 2015 r. - dla dzieci 4-letnich a od dnia 1 września 2017 r. - dla dzieci 3-letnich Art. 14 ust. 3 i 3ba oraz ust. 4 i 4b ustawy

14 Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca Art. 20w. ust.1
Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu lub do innej formy wychowania przedszkolnego Przyjmowanie po złożeniu deklaracji rodziców o kontynuacji w terminie 7 dni poprzedzających termin postępowania rekrutacyjnego Postępowanie rekrutacyjne 3 etapy na wniosek rodziców Postępowanie uzupełniające Deklaracja rodziców

15 Wniosek do 3 jednostek wychowania przedszkolnego Art. 20za ust. 1
Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli innych form wychowania przedszkolnego albo szkół (oddziały przedszkolne) chyba, że organ prowadząc dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego albo szkół

16 Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość
Kryteria losowe: rodziny z co najmniej trójką dzieci, dzieci niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin objętych pieczą zastępczą rodziców samotnie wychowujących dzieci Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość Rodzic samotny – panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem Rodzice wychowujący dziecko razem, choć bez ślubu nie mogą liczyć na punkty na samotną matkę. Kłamstwo grozi wizytą opieki społecznej – wywiad środowiskowy

17 Kryteria społeczne: Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość 5 – 6-latki, oboje rodziców pracuje, dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację, odprowadzanie podatków w Warszawie – PIT diety?

18 Trzy etapy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli także dla dzieci nieposiadających orzeczenia do oddziału integracyjnego Dzieci zamieszkałe na terenie gminy po przyjęciu deklaracji dzieci chodzących, które przyjmuje się bez postępowania rekrutacyjnego w/g kryteriów z grupy I – kryteria losowe Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Art. 20c ust. 2 Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Art. 20c ust. 4 i 5 wg kryteriów z grupy II – kryteria społeczne społecznych w/g kryteriów losowych a następnie Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Art. 20c ust. 7

19 Obowiązek zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom 5-letnim
Art. 7 ustawy zmieniającej ustawę Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015, dziecko zamieszkałe na obszarze danej gminy, któremu ta gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego nie zostało przyjęte do przedszkola lub innej formy ….., dyrektor ……… informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy … wójta (burmistrza, prezydenta miasta) W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo inną publiczną formę wychowania przedszkolnego, które mogą przyjąć dziecko Czas pracy wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) innego przedszkola albo innej formy wychowania przedszkolnego powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka

20 Przepisy przejściowe - przedszkola
Art. 6. Ustawa o zmianie ustawy W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego Dyrektor określa w uzgodnieniu z organem prowadzącym Kryteria społeczne Liczbę punktów za poszczególne kryteria Terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego Wniosek i deklaracja wg katalogu danych z ustawy Kryterium dochodowe może określić Wójt/Burmistrz

21 Procedura rekrutacji w tym przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz procedury odwoławczej w przypadku odmowy przyjęcia kandydata

22 Procedura rekrutacji – dotyczy wszystkich placówek
Wniosek o przyjęcie do 3 lub więcej podmiotów - Art. 20za Komisja Rekrutacyjna - Art. 20zb1- powołuje dyrektor i wyznacza Przewodniczącego Postępowanie rekrutacyjne – 3 etapy Opublikowanie wyników rekrutacji - Art. 20zc 4 - w siedzibie w widocznym miejscu ujawniając Imię Nazwisko i decyzję komisji Przyjmowanie wniosków o uzasadnienie odmowy - Art. 20zc dni od dnia podania do publicznej wiadomości Sporządzenie uzasadnienia do odmowy - Art. 20zc - w ciągu 5 dni od wystąpienia rodzica/kandydata Odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej - Art. 20 zc 9 - do dyrektora Skarga do Sądu Administracyjnego – Art. 20 zc 9 - w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania

23 Wniosek o przyjęcie do…
Art. 20t ust.1 Katalog zamknięty danych podstawowych jakie zawiera wniosek Wniosek zawiera Imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - imiona rodziców Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata Adres poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają Wskazanie kolejności wybranych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego albo szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych Wskazanie wybranego oddziału w danej szkole w przypadku wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych

24 Załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów
Art. 20t ust. 2 Kryteria losowe i społeczne W trzech przypadkach kryteria potwierdza się poprzez oświadczenia oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata Art. 20t ust.6 Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia…” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

25 Delegacja prawna do sprawdzenia danych podanych w oświadczeniu
Art. 20t ust. 7-10 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Żąda dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach i wyznacza termin ich dostarczenia lub zwraca się do … o potwierdzenie tych okoliczności Burmistrz Nie może odmówić wykonania tej czynności i czyni to w terminie 14 dni Na żadanie …. instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są zobowiązane Upoważniony – Kierownik OPS Dysponuje narzędziem wywiadu środowiskowego

26 Komisja rekrutacyjna Art. 20zb ust. 2
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji językowych, badanie przydatności, egzaminu wstępnego lub badania uzdolnień kierunkowych rozmowy kwalifikacyjnej Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

27 Komisja rekrutacyjna Art. 20zc POCZĄTEK PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ
Art. 20zc ust. 1 Lista kandydatów zakwalifikoanych i niezakwalifikowanych Art. 20zc ust. 3 Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Art. 20zc Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej POCZĄTEK PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

28 Postępowanie odwoławcze – 33 dni
Art. 20zc ust. 1-9 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Wniosek do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 5 dni od daty wystąpienia rodzica Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia od dnia otrzymania uzasadnienia Wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej od dnia otrzymania odwołania Wniesienie skargi do sądu administracyjnego od dnia otrzymania odpowiedzi na odwołanie Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

29 Wzór wniosku i zgłoszenia
Art. 20v Organ prowadzący publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki może określić wzór wniosku o przyjecie do jednostki w-przed. wzór zgłoszenia do szkoły z obwodem

30 Zasady ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników rekrutacji

31 Ujawnianie danych osobowych w procedurze
Art. 20zc ust. 1- 4 Zakres jawności Imię i Nazwisko Sposób ujawniania W siedzibie podmiotu przeprowadzającego rekrutację na widocznym miejscu

32 Przechowywanie danych osobowych
Art. 20ze ust. 1 Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego albo uczęszcza do danej szkoły, placówki, na zajęcia w placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem

33 Przedstawienie katalogu obowiązków dyrektora i organu prowadzącego w procesie rekrutacji

34 Organ prowadzący - Rada
Uchwała w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji tzw. społecznych, ustalenia ich hierarchii oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia podjęcie decyzji czy w ramach kryteriów brane jest kryterium dochodu na osobę w rodzinie potwierdzane oświadczeniem ustala czy wniosek składa się do trzech czy więcej p-li, szkół itp. Obligatoryjnie uchwały musza być podjęte na rok szkolny 2015/2016

35 Inne zapisy W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć Zwrot kosztu przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej (w przypadku, kiedy droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecka mieszka przekracza 3 km) dotyczy dziecka do ukończenia 7 roku


Pobierz ppt "Zmiany w rekrutacji do szkół i przedszkoli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google