Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 16 stycznia 2014 r. Zmiany w rekrutacji do szkół i przedszkoli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 16 stycznia 2014 r. Zmiany w rekrutacji do szkół i przedszkoli."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 16 stycznia 2014 r. Zmiany w rekrutacji do szkół i przedszkoli

2 Zmiana podstawy prawnej uregulowań w zakresie rekrutacji

3 Wyrok TK z dnia 8 stycznia 2013 r. (sygn. akt K 38/12) orzekł, że art. 22 ust. 1 pkt 1 u.s.o., zobowiązujący Ministra Edukacji do uregulowania w drodze rozporządzenia zasad naboru do publicznych szkół i przedszkoli, jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Art. 92 ust.1 Konstytucji RP Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu Tym samym stwierdził niekonstytucyjność Rozporządzenia MENiS z dn. 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.Nr 26, poz. 232, z późn. zm.) Aby dać resortowi edukacji czas na przygotowanie nowych przepisów, TK odroczył obowiązywanie wyroku o 12 miesięcy Dotychczasowa rekrutacja niezgodna z Konstytucją RP

4 Samoistność regulacji zawartych w Rozporządzeniu MEN Wybiórczy sposób określenia kryteriów niespójny z Konstytucją RP Brak określenia zasad pozyskiwania i przetwarzania danych w procesie rekrutacji Brak procedury odwoławczej w procesie rekrutacji oraz możliwości sądowej kontroli decyzji rekrutacyjnych 4 zarzuty TK wobec aktualnego stanu prawnego

5 Ujednolicenie kryteriów rekrutacji Stworzenie przejrzystych zasad naboru we wszystkich publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w kraju CEL ZMIANY

6 Ustawa rekrutacyjna wprowadziła zmiany w zakresie organizacji przyjęć kandydatów do szkół i przedszkoli, które mają wpływ na organizację naboru w placówkach (rola dyrektora i organu prowadzącego), w tym: formułowanie kryteriów przyjęcia, działanie komisji rekrutacyjnych, procedura odwoławcza, przetwarzanie danych osobowych

7 Przyjęcie z urzędu - na podstawie zgłoszenia do szkoły podstawowej i gimnazjum z wyznaczonym obwodem dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły Rekrutacja - na podstawie wniosku tj. postępowanie, które sprowadza się do wyłonienia kandydata w sytuacji konkurencji o miejsce w przedszkolu, szkole lub placówce Kierowanie - na podstawie orzeczenia dzieci i młodzieży do określonych rodzajów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek Odrębny tryb przyjmowania do przedszkoli i szkół dzieci i młodzieży, którzy kształcili się w szkołach za granicą Cztery sytuacje w zakresie przyjmowania do przedszkoli, szkół i placówek

8 Nowy Rozdział 2a (art. 20a–20zd) Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek. Kryteria rekrutacji Wskazanie grup kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania wynikającym z konstytucji oraz ustalenie hierarchii poszczególnych kryteriów Zasady przeprowadzania rekrutacji Trzy etapy rekrutacji Procedury przeprowadzania rekrutacji Procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia kandydata oraz zasady ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji Zmiany na poziomie ustawy

9 1.Dzieci i młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowiednio do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek…, oraz do klas pierwszych wszystkich typów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 2.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego 3.O przyjęciu dziecka do … decyduje dyrektor, z wyjątkiem dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy są przyjmowani z urzędu 4.Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego 5.Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegaj się o przyjęcie do publicznego przedszkola i szkoły ogólnodostępnej 6.Postępowanie rekrutacyjne może by prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych Zasady ogólne Art. 20a ust. 1-7

10 w tym wskazanie grup kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania oraz hierarchii poszczególnych kryteriów 3 grupy kryteriów rekrutacji Kryteria rekrutacji Uwzględniające zakres potrzeb osób, które z przyczyn losowych znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej lub zdrowotnej i którym od państwa należy się szczególna pomoc 7 kryteriów Losowe Uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny, których zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny, a także ułatwia jej funkcjonowanie Nie więcej niż 6 kryteriów Społeczne Uwzględniające indywidualne zdolności kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania, które powinny być brane pod uwagę przy rekrutacji do niektórych typów i rodzajów szkół i placówek Indywidualne predyspozycje

11 Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 do publicznych publicznego gimnazjów i publicznych szkól ponadgimnazjalnych wszystkich typów i rodzajów przyjmowani w pierwszej kolejności Art. 20d ust. 1-2-3 Laureaci i finaliści w pierwszej kolejności

12 Rekrutacja do przedszkoli Art. 20c

13 Takie rozwiązanie jest ściśle związane z przepisami z których wynika, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany do zapewnienia miejsca wychowania przedszkolnego dla każdego dziecka - mieszkańca gminy obecnie dla dzieci 5-letnich od dnia 1 września 2015 r. - dla dzieci 4-letnich a od dnia 1 września 2017 r. - dla dzieci 3-letnich Art. 14 ust. 3 i 3ba oraz ust. 4 i 4b ustawy Zasada naczelna dzieci zamieszkałe na terenie gminy Art. 20c ust. 1

14 Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu lub do innej formy wychowania przedszkolnego Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca Art. 20w. ust.1 Przyjmowanie po złożeniu deklaracji rodziców o kontynuacji w terminie 7 dni poprzedzających termin postępowania rekrutacyjnego Postępowanie rekrutacyjne 3 etapy na wniosek rodziców Postępowanie uzupełniające Deklaracja rodziców

15 Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli innych form wychowania przedszkolnego albo szkół (oddziały przedszkolne) chyba, że organ prowadząc dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego albo szkół Wniosek do 3 jednostek wychowania przedszkolnego Art. 20za ust. 1

16 Kryteria losowe: rodziny z co najmniej trójką dzieci, dzieci niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin objętych pieczą zastępczą rodziców samotnie wychowujących dzieci Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość Rodzic samotny – panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem Rodzice wychowujący dziecko razem, choć bez ślubu nie mogą liczyć na punkty na samotną matkę. Kłamstwo grozi wizytą opieki społecznej – wywiad środowiskowy

17 Kryteria społeczne: Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość 5 – 6-latki, oboje rodziców pracuje, dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację, odprowadzanie podatków w Warszawie – PIT diety?

18 Trzy etapy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli także dla dzieci nieposiadających orzeczenia do oddziału integracyjnego Dzieci zamieszkałe na terenie gminy po przyjęciu deklaracji dzieci chodzących, które przyjmuje się bez postępowania rekrutacyjnego Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Art. 20c ust. 2 w/g kryteriów z grupy I – kryteria losowe Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Art. 20c ust. 4 i 5 wg kryteriów z grupy II – kryteria społeczne Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Art. 20c ust. 7 w/g kryteriów losowych a następnie społecznych

19 Art. 7 ustawy zmieniającej ustawę Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015, dziecko zamieszkałe na obszarze danej gminy, któremu ta gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego nie zostało przyjęte do przedszkola lub innej formy ….., dyrektor ……… informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy … wójta (burmistrza, prezydenta miasta) W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo inną publiczną formę wychowania przedszkolnego, które mogą przyjąć dziecko Czas pracy wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) innego przedszkola albo innej formy wychowania przedszkolnego powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka Obowiązek zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom 5-letnim

20 Art. 6. Ustawa o zmianie ustawy W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego Dyrektor określa w uzgodnieniu z organem prowadzącym Kryteria społeczne Liczbę punktów za poszczególne kryteria Terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego Wniosek i deklaracja wg katalogu danych z ustawy Kryterium dochodowe może określić Wójt/Burmistrz Przepisy przejściowe - przedszkola

21 Procedura rekrutacji w tym przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz procedury odwoławczej w przypadku odmowy przyjęcia kandydata

22 Wniosek o przyjęcie do 3 lub więcej podmiotów - Art. 20za Komisja Rekrutacyjna - Art. 20zb1- powołuje dyrektor i wyznacza Przewodniczącego Postępowanie rekrutacyjne – 3 etapy Opublikowanie wyników rekrutacji - Art. 20zc 4 - w siedzibie w widocznym miejscu ujawniając Imię Nazwisko i decyzję komisji Przyjmowanie wniosków o uzasadnienie odmowy - Art. 20zc 6 - 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości Sporządzenie uzasadnienia do odmowy - Art. 20zc - w ciągu 5 dni od wystąpienia rodzica/kandydata Odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej - Art. 20 zc 9 - do dyrektora Skarga do Sądu Administracyjnego – Art. 20 zc 9 - w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania Procedura rekrutacji – dotyczy wszystkich placówek

23 Art. 20t ust.1 Katalog zamknięty danych podstawowych jakie zawiera wniosek Wniosek zawiera 1.Imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 2.Imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - imiona rodziców 3.Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata 4.Adres poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają 5.Wskazanie kolejności wybranych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego albo szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych 6.Wskazanie wybranego oddziału w danej szkole w przypadku wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych Wniosek o przyjęcie do…

24 Art. 20t ust. 2 Kryteria losowe i społeczne W trzech przypadkach kryteria potwierdza się poprzez oświadczenia oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata Art. 20t ust.6 Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia… Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów

25 Art. 20t ust. 7-10 Delegacja prawna do sprawdzenia danych podanych w oświadczeniu Żąda dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach i wyznacza termin ich dostarczenia lub zwraca się do … o potwierdzenie tych okoliczności Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Nie może odmówić wykonania tej czynności i czyni to w terminie 14 dni Na żadanie …. instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są zobowiązane Burmistrz Dysponuje narzędziem wywiadu środowiskowego Upoważniony – Kierownik OPS

26 Art. 20zb ust. 2 Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji językowych, badanie przydatności, egzaminu wstępnego lub badania uzdolnień kierunkowych rozmowy kwalifikacyjnej Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego Komisja rekrutacyjna

27 Art. 20zc Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej POCZĄTEK PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna Lista kandydatów zakwalifikoanych i niezakwalifikowanych Art. 20zc ust. 1 Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Art. 20zc ust. 3

28 Art. 20zc ust. 1-9 Postępowanie odwoławcze – 33 dni Wniosek do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia uzasadnienie odmowy przyjęcia 5 dni od daty wystąpienia rodzica Wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia Wniesienie skargi do sądu administracyjnego 7 dni od dnia otrzymania odwołania Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na odwołanie

29 Art. 20v Organ prowadzący publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki może określić wzór wniosku o przyjecie do jednostki w-przed. wzór zgłoszenia do szkoły z obwodem Wzór wniosku i zgłoszenia

30 Zasady ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników rekrutacji

31 Art. 20zc ust. 1- 4 Zakres jawności Imię i Nazwisko Sposób ujawniania W siedzibie podmiotu przeprowadzającego rekrutację na widocznym miejscu Ujawnianie danych osobowych w procedurze

32 Art. 20ze ust. 1 Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego albo uczęszcza do danej szkoły, placówki, na zajęcia w placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem Przechowywanie danych osobowych

33 Przedstawienie katalogu obowiązków dyrektora i organu prowadzącego w procesie rekrutacji

34 Uchwała w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji tzw. społecznych, ustalenia ich hierarchii oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia podjęcie decyzji czy w ramach kryteriów brane jest kryterium dochodu na osobę w rodzinie potwierdzane oświadczeniem ustala czy wniosek składa się do trzech czy więcej p-li, szkół itp. Obligatoryjnie uchwały musza być podjęte na rok szkolny 2015/2016 Organ prowadzący - Rada

35 W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć Zwrot kosztu przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej (w przypadku, kiedy droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecka mieszka przekracza 3 km) dotyczy dziecka do ukończenia 7 roku Inne zapisy


Pobierz ppt "Warszawa, 16 stycznia 2014 r. Zmiany w rekrutacji do szkół i przedszkoli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google