Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady rekrutacji Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy w szkole podstawowej na rok szkolny 2015/2016 określa ustawa z dnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady rekrutacji Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy w szkole podstawowej na rok szkolny 2015/2016 określa ustawa z dnia."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

2 Zasady rekrutacji Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy w szkole podstawowej na rok szkolny 2015/2016 określa ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). Do klasy pierwszej Szkoły przyjmuje się z urzędu uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Kandydaci zamieszali poza obwodem Szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3 Zasady rekrutacji Zasady przyjęć do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). Do klas I w roku szkolnym 2015/2016 przyjmowane są: dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2008), dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2009). Zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr IV/54/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę, dopuszcza się możliwość składania wniosku o przyjęcie do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016 do szkół podstawowych będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w szczegółowym harmonogramie rekrutacji. Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia, jednak: data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego, data i godzina wydrukowania wniosku, data i godzina złożenia wniosku w szkole, data i godzina zatwierdzenia wniosku nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka. 3

4 Zasady rekrutacji Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu: wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu, składają go w szkole pierwszego wyboru. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, wypełniają go odręcznie, i składają – po podpisaniu – w szkole pierwszego wyboru, informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej). 4

5 Zasady rekrutacji Komisja rekrutacyjna:
przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może: żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą: wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 5

6 Kryteria rekrutacji Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły:
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Wypełnione zgłoszenie podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie i składają w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem rodzica, ale nie jest jego obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale nie musi z niego skorzystać i może starać się o przyjęcie do innej szkoły. Umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma zapewnione miejsce w tej szkole w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły. Kandydaci spoza obwodu: Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową̨, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły pierwszego wyboru tj. tej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów, którym została przypisana określona liczba punktów. 6

7 Kryteria rekrutacji L.p. Kryteria Punkty 1.
Dziecko, które ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole obwodowej 128 2. Dziecko zamieszkałe na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła 64 3. Dziecko zamieszkałe na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż dzielnica, na której znajduje się wybrana szkoła 32 4. Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru 16 5. Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało naukę w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie 8 6. Wielodzietność rodziny kandydata 1 7. Niepełnosprawność kandydata 8. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 9. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 10. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 11. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 12. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

8 Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów: Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.). Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 8

9 Obwody Szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi.
Obwody to zasięg terytorialny szkoły. Do szkoły obwodowej przypisany jest pewien obszar miasta/dzielnicy wyznaczony przez określone ulice lub ich części. Mapa obwodów z wykazem ulic znajduje się na stronie Dzielnicy Bemowo – w zakładce „Dzieci i młodzież/Edukacja” oraz na stronie internetowej naszej szkoły czyli https://sp357.edupage.org/ Dyrektor szkoły dysponuje listą dzieci obwodowych. 9

10 Obwody W elektronicznym systemie rekrutacji, po zalogowaniu dziecka ukaże się informacja (podczas wypełniania formularza wniosku/ zgłoszenia), która szkoła jest szkołą obwodową. Rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych do dowolnej liczby placówek prowadzących rekrutację dla dzieci w określonym wieku, zgodnie z własną listą preferencji.(Uchwała Rady m.st. Warszawy LXXV/1936/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.). 10

11 Etapy rekrutacji Etap 1 – od 25 lutego zapoznanie się z ofertą przedszkoli i szkół. Etap 2 – od 9 do 22 marca - rejestracja w systemie rekrutacyjnym wniosku o przyjęcie dziecka do placówki. Wydrukowanie i podpisanie wniosku. Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia, Etap 3 – do 23 marca - złożenie podpisanego wniosku (przez dwoje rodziców) o przyjęcie dziecka do placówki w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wraz z niezbędną dokumentacją (oświadczenia itp.) potwierdzającą spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych. Etap 4 - od 27 kwietnia od godziny sprawdzenie w systemie rekrutacyjnym oraz na opublikowanych w placówkach listach, czy dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia do placówki. 11

12 Etapy rekrutacji Etap 5 – od 27 kwietnia od godziny do 5 maja - należy złożyć pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane. Złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka jest warunkiem koniecznym przyjęcia dziecka do placówki. Etap 6 – 7 maja od godziny sprawdzenie w systemie rekrutacyjnym oraz na opublikowanych w szkole listach, czy dziecko zostało przyjęte do placówki. Etap 7 - od 7maja – wszczęcie procedury odwoławczej. 12

13 Rok szkolny 2015/2016 Liczba oddziałów w Szkole Podstawowej nr 357:
W obecnym roku szkolnym: oddziały przedszkolne (5 i 6- latki): 8, ( w tym grupa integracyjna:1), odziały przedszkolne (3- latki):3 klasy I: 9, (w tym klasa integracyjna: 1), Klasa II: 1, Planowana liczba nowych oddziałów na rok szkolny 2015/2016: oddziały przedszkolne: 7, (w tym 1 grupa integracyjna) odział przedszkolny (3 latki):1, - I klasy: 10 (w tym 1 klasa integracyjna) 13


Pobierz ppt "Zasady rekrutacji Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy w szkole podstawowej na rok szkolny 2015/2016 określa ustawa z dnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google