Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami (zmiany od 18 stycznia 2014 roku)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami (zmiany od 18 stycznia 2014 roku)"— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami (zmiany od 18 stycznia 2014 roku)

2 Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowane są dzieci: a. zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu – na podstawie zgłoszenia b. zamieszkałe poza obwodem szkoły – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie wniosku

3 Terminy 3 marca 2014 r. – 31 marca 2014 r. godz. 13.00 składanie zgłoszeń i wniosków wraz z załącznikami; 10 kwietnia 2014 r. – ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 15 kwietnia 2014 r. – ostateczny termin poinformowania dyrekcji o wyborze szkoły w sytuacji, gdy kandydat został zakwalifikowany do więcej niż jednej szkoły; 4 lipca 2014 r. – ostateczny termin dostarczenia do szkoły dokumentów (świadectwa, zaświadczenia ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej); 10 lipca 2014 – ogłoszenie przez komisję kwalifikacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły; do 31 sierpnia 2014 r. – przeprowadzenie postępowania uzupełniającego – jeżeli szkoła posiada wolne miejsca.

4 Zgłoszenie kandydata z obwodu szkoły Imię (imiona) i nazwisko kandydata................................................................................................................................. Data i miejsce urodzenia kandydata ……………………………...................................................................................... Numer PESEL kandydata /seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość …………………………………………………………… Imiona i nazwiska rodziców (lub imiona i nazwiska prawnych opiekunów) ……………………………………………………………………………………………......................................................................................................... Adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów) i kandydata:.....................................................................................................................……………… Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców (prawnych opiekunów):.................................................................................…………… Obecne miejsce nauki............................................................................................................................. Do zgłoszenia dołączam*: Załącznik 1 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej opinię innej poradni specjalistycznej wykaz ocen uzyskanych przez kandydata za I półrocze inne ważne dokument, jakie …………………………………………………………………………………………………………………………………… Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nauczanie mojego dziecka w oddziale integracyjnym. Ilość miejsc ograniczona …………………………………… Podpis Rodzica (prawnego opiekuna) Zobowiązuję się do dostarczenia świadectwa ukończenie szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu do 4 lipca 2014 roku. …….………………………………… Podpis Rodzica (prawnego opiekuna)

5 Załączniki Załącznik 1 Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka oraz podawanie imienia i nazwiska na stronie internetowej szkoły oraz innych mediach w związku z Jego sukcesami oraz reprezentowaniem szkoły. ……………………..................................... Podpis Rodzica (prawnego opiekuna) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym do klas pierwszych Gimnazjum Nr 3 i. Tadeusza Kościuszki z oddziałami integracyjnymi w Pabianicach roku szkolnym 2014/2015. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 889 z dnia 29.08.1997r. informujemy, że dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencyjnych szkoły, a wyrażenie zgody jest niezbędne do w/w celów. Administratorem danych osobowych jest Gimnazjum Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami integracyjnymi mające siedzibę przy ul. 20 Stycznia 9/13, 95-200 Pabianice. …………………………………………… Podpis Rodzica (prawnego opiekuna) Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania szkoły o zmianie adresu lub zmianie danych osobowych dziecka. …………………………………………… Podpis Rodzica (prawnego opiekuna) Proszę o zorganizowanie nauki religii dla mojego dziecka …………………………………. …………………………………………… Podpis Rodzica (prawnego opiekuna)

6 Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły Imię (imiona) i nazwisko kandydata................................................................................................................................. Data i miejsce urodzenia kandydata ……………………………...................................................................................... Numer PESEL kandydata /seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ………………………………………………………………………………………… Imiona i nazwiska rodziców (lub imiona i nazwiska prawnych opiekunów) ………………………………………………………………………………………….............................. Adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów) i kandydata:.....................................................................................................................……………… Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców (prawnych opiekunów): ……………………………………….................................................................................……… Obecne miejsce nauki............................................................................................................................. Wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych: 1)……………………………………………………. 2)……………………………………………………. 3)…………………………………………………….

7 Uzasadnienie wyboru Gimnazjum Nr 3: ………………….………………………………………………………….………….………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… Do wniosku dołączam*: Załącznik 1** wykaz ocen uzyskanych przez kandydata za I półrocze** orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej opinię innej poradni specjalistycznej inne ważne dokumenty mogące mieć znaczenie w postępowaniu rekrutacyjnym, (zaświadczenia, potwierdzone kopie dyplomów, inne): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… ………….………………………………… Podpis Rodzica (prawnego opiekuna) Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na nauczanie mojego dziecka w oddziale integracyjnym. Ilość miejsc ograniczona Zobowiązuję się do dostarczenia świadectwa ukończenie szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu do 4 lipca 2014 roku. ……….………………………………… Podpis Rodzica (prawnego opiekuna) * niepotrzebne skreślić

8 WYKAZ OCEN ZA I PÓŁROCZE zachowanie...................................................... religia/etyka...................................................... język polski...................................................... historia i społeczeństwo...................................................... język..................................................................................... matematyka...................................................... przyroda....................................................... muzyka........................................................ plastyka........................................................ technika........................................................ informatyka....................................................... wychowanie fizyczne.......................................................................................... podpis wychowawcy

9 Załączniki do wniosku Załącznik 1 Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka oraz podawanie imienia i nazwiska na stronie internetowej szkoły oraz innych mediach w związku z Jego sukcesami oraz reprezentowaniem szkoły. ……………………..................................... Podpis Rodzica (prawnego opiekuna) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym do klas pierwszych Gimnazjum Nr 3 i. Tadeusza Kościuszki z oddziałami integracyjnymi w Pabianicach roku szkolnym 2014/2015. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 889 z dnia 29.08.1997r. informujemy, że dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencyjnych szkoły, a wyrażenie zgody jest niezbędne do w/w celów. Administratorem danych osobowych jest Gimnazjum Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami integracyjnymi mające siedzibę przy ul. 20 Stycznia 9/13, 95-200 Pabianice. …………………………………………… Podpis Rodzica (prawnego opiekuna) Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania szkoły o zmianie adresu lub zmianie danych osobowych dziecka. …………………………………………… Podpis Rodzica (prawnego opiekuna) Proszę o zorganizowanie nauki religii dla mojego dziecka …………………………………. …………………………………………… Podpis Rodzica (prawnego opiekuna)

10 Załączniki do wniosku wykaz ocen uzyskanych na I półrocze, a do 4 lipca 2014r. - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; zaświadczenie ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – do 4 lipca 2014r.; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej; opinię innej poradni specjalistycznej; inne ważne dokumenty mogące mieć znaczenie w postępowaniu rekrutacyjnym, (zaświadczenia, oświadczenia, potwierdzone kopie dyplomów).

11 Laureaci i finaliści Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany do gimnazjum w pierwszej kolejności.

12 Ustalone zasady punktowania a. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny uzyskane na koniec roku szkolnego z przedmiotów: j. polski, historia i społeczeństwo, język obcy nowożytny, matematyka, przyroda – 30 punktów (stopień celujący – 6 punktów, stopień bardzo dobry – 5 punktów, stopień dobry – 4 punkty, stopień dostateczny – 3 punkty, stopień dopuszczający – 2 punkty); b. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za wyniki ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 20 punktów (jeden procent odpowiada 0,2 punkta w zaokrągleniu do całości); c. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z zachowania – 6 punktów (wzorowe – 6 punktów, bardzo dobre – 5 punktów, dobre – 4 punkty, poprawne – 3 punkty, nieodpowiednie – 1 punkt, naganne – 0 punktów); d. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 10 punktów;

13 e. zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach przedmiotowych co najmniej na szczeblu miejskim:  w jednym konkursie – 10 punktów  w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 5 punktów f. uzyskanie tytułu finalisty w konkursach na szczeblu powiatowym:  jeden tytuł – 5 punktów  dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty g. zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w rywalizacji zespołowej co najmniej na szczeblu miejskim:  w jednej dyscyplinie – 5 punktów  w dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty h. zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu miejskim:  w jednym konkursie – 5 punktów  w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty i. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 2 punkty.

14 Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą; miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w obwodzie szkoły. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

15 Kandydaci zwolnieni ze sprawdzianu decyzją Dyrektora OKE mogą być przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego po uzyskaniu opinii dyrektora macierzystej szkoły podstawowej; mogą na własną prośbę uczestniczyć w naborze na zwykłych zasadach.

16 Komisja rekrutacyjna Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor. W skład komisji wchodzą: 1. wicedyrektor szkoły – przewodniczący komisji 2. pedagog lub psycholog 3. nauczyciel 4. oligofrenopedagog

17 Zadania komisji rekrutacyjnej 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych; 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

18 Postępowanie rekrutacyjne Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierającej imiona i nazwiska kandydatów.

19 Przyjęcie kandydata Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do gimnazjum, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

20 Listy Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej i umieszczona jest w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera także: - najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia; - datę podania listy do publicznej wiadomości; - podpis przewodniczącego komisji.

21 Tryb odwoławczy 1. Rodzic kandydata może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. W uzasadnieniu podaje się przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia oraz liczbę punktów, jaką uzyskał kandydat. 3. W terminie 7 dni od uzyskania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

22 Postępowanie uzupełniające Postępowanie uzupełniające następuje w sytuacji, gdy szkoła po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponuje wolnymi miejscami.

23 Dane osobowe 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja z tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż uczeń uczęszcza do szkoły. 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych przechowywane są w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora wniesiona została skarga do sądu administracyjnego.

24 Przyjmowanie ucznia w trakcie roku szkolnego Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu; o przyjęciu ucznia spoza obwodu decyduje dyrektor szkoły.


Pobierz ppt "Rekrutacja Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami (zmiany od 18 stycznia 2014 roku)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google