Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp Dlaczego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych? Od dnia 18 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o systemie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp Dlaczego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych? Od dnia 18 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o systemie."— Zapis prezentacji:

1

2 Wstęp Dlaczego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych? Od dnia 18 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7) która określa zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych.

3 Kandydaci zamieszkali w obwodzie danego gimnazjum, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. Po przyjęciu kandydatów z obwodu dyrektor gimnazjum w porozumieniu z organem prowadzącym ustala liczbę wolnych miejsc do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Kandydat wybierający szkołę obwodową wypełnia zgłoszenie. Kandydat wybierający szkołę nieobwodową wypełnia wniosek i podlega procesowi rekrutacji; we wniosku może wskazać nie więcej niż 3 szkoły. Gimnazja - zasady rekrutacji

4 Wniosek o przyjęcie do publicznego gimnazjum wraz z wymaganymi dokumentami składa się tylko w szkole pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie określonych przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata kryteriów (oświadczenie PIT). Dyrektor gimnazjum ma prawo wystąpić do Prezydenta Miasta o weryfikację dołączonych oświadczeń. Komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Zakwalifikowani stają się przyjęci po potwierdzeniu woli nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu. Komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Gimnazja - zasady rekrutacji

5 Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym: 1.Punkty za oceny ze świadectwo z klasy VI (maks. 42 pkt.) Język polski – ocena x 2 (maks. 12 pkt.) Matematyka – ocena x 2 (maks. 12 pkt.) Historia i społeczeństwo – ocena (maks. 6 pkt.) Język obcy nowożytny – ocena (maks. 6 pkt.) Przyroda – ocena (maks. 6 pkt.) 2. Punkty wynikające z oceny zachowania w klasie VI (maks. 6 pkt.): wzorowa – 6 pkt. bardzo dobra – 3 pkt. inne – 0 pkt. 3. Punkty za świadectwo z wyróżnieniem w klasie VI (6 pkt.) Gimnazja - zasady rekrutacji

6 Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym: 4.Średnia ocen z pięciu przedmiotów (język polski, matematyka, historia, języka obcy nowożytny, przyroda) ze świadectwa klasy V - (maks. 6 pkt.). 5.Inne osiągnięcia kandydata zapisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z listą zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ogłoszoną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na stronie: www.ko.poznan.pl www.ko.poznan.pl Do punktacji wlicza się nie więcej niż 2 osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcia absolwenta szkoły podstawowej w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz – (maks. 12 pkt). Gimnazja - zasady rekrutacji

7 Sposób punktowania innych osiągnięć kandydata sportowe: - na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1-8) 6 pkt. - na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-4) 4 pkt. - na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3) 2 pkt. artystyczne: - na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) 6 pkt. - na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) 4 pkt. - na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) 2 pkt. konkursy wiedzy: - organizowane na szczeblu ogólnopolskim (laureat,miejsca 1-3) 6 pkt. - organizowane na szczeblu wojewódzkim (laureat, miejsca 1-3) 4 pkt. - na szczeblu powiatowym (laureat, miejsca 1-3) 2 pkt. Gimnazja - zasady rekrutacji

8 Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym – c.d.: 6.Zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań – (10 pkt.) 7.Przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów kandydata odprowadziło podatek dochodowy PIT za 2013 rok w gminie Poznań – (8 pkt.) Spełnienie kryterium nr 7 potwierdza rodzic opiekun kandydata poprzez złożenie oświadczenia. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podst. art. 22 ust. 2 pkt 8 są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum. Gimnazja - zasady rekrutacji

9 Do wniosku rozpatrywanego w postępowaniu rekrutacyjnym załączyć należy: dokument potwierdzający oceny klasyfikacyjne na zakończenie klasy V deklarację w przypadku wyboru przez kandydata klasy alternatywnej oświadczenie przynajmniej jednego z rodziców kandydata o odprowadzeniu podatku dochodowego PIT za 2013 rok w gminie Poznań. Gimnazja - zasady rekrutacji

10 TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 - Rekrutacja zasadnicza od 3 marca do 16 maja Składanie zgłoszeń do gimnazjów obwodowych (obowiązuje tych kandydatów, którzy zamierzają kontynuować naukę w gimnazjum obwodowym) oraz składanie wniosków do wybranych gimnazjów (co najwyżej trzech uszeregowanych wg preferencji). od 10 marca do 6 czerwca Testy, egzaminy sprawnościowe oraz przesłuchania (oddziały mistrzostwa sportowego, oddziały sportowe w gimnazjach ogólnodostępnych, oddziały dwujęzyczne, klasa artystyczna w Gimnazjum nr 15). Gimnazja - zasady rekrutacji

11 TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 - Rekrutacja zasadnicza - ciąg dalszy 3 czerwca godz.12.00 - Sprawdzian predyspozycji językowych (oddziały dwujęzyczne). od 27 czerwca (piątek) do 1 lipca (wtorek) do godz.15.00 Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 3 lipca (czwartek) godz.11.00 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów i listy niezakwalifikowanych kandydatów. 4 lipca (piątek) do godz.16.00 Składanie oświadczenia woli podjęcia nauki w danym gimnazjum poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu. 7 lipca godz. 12.00 - Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Gimnazja - zasady rekrutacji

12 Procedura odwoławcza – dotyczy zarówno przedszkoli jak i wszystkich szkół publicznych: W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Procedura odwoławcza

13 Procedura odwoławcza c.d.: Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. Procedura odwoławcza

14 System informowania o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 Wszystkie informacje i wzory dokumentów dostępne będą na stronie www.poznan.pl/oswiatawww.poznan.pl/oswiata. Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44 Można również zadawać pytania drogą mailową na adres ow@um.poznan.pl

15


Pobierz ppt "Wstęp Dlaczego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych? Od dnia 18 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o systemie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google