Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KALENDARIUM NABORU – REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Urszula Lewandowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KALENDARIUM NABORU – REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Urszula Lewandowska."— Zapis prezentacji:

1 KALENDARIUM NABORU – REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Urszula Lewandowska

2 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się przy użyciu Elektronicznego Systemu Rekrutacji, który zostanie udostępniony uczniom 12 maja o godz Poprzez Internet Uwaga! Uczeń, który wybrał szkoły zarówno w Warszawie jak i w Otwocku, jest zobowiązany do zalogowania się do dwóch systemów. Uczeń musi wydrukować dwa oddzielne podania i zawieźć je do dwóch szkół pierwszego wyboru. Kandydat logujący się w jednym systemie drukuje jedno podanie i zawozi je do szkoły pierwszego wyboru.

3 Rejestracja i złożenie podania r. od godz do r. do godz /od r. - do r./ Terminy podane są na stronie tych szkół 1.Rejestracja w systemie. -w domu, szkole, u kolegi, itp. warszawa.pl 2. W trakcie rejestracji wybór szkół - maksymalnie – 3, a w nich dowolna ilość klas w kolejności od najbardziej oczekiwanych do najmniej. 3. Wydruk podania z systemu. -kandydat posługuje się wyłączanie jednym podaniem. 4. Złożenie podania razem z ewentualnymi załącznikami – tylko w szkole pierwszego wyboru - podanie podpisuje kandydat i rodzic Test sprawnościowy, językowy dla kandydatów do klasy sportowych policyjnych, dwujęzycznych –sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

4 Ewentualne zmiany dokonanych wyborów Przeprowadze- -nie rekrutacji r. od godz r. do godz r. od godz r. do godz Kandydaci mogą dokonać ewentualnych zmian w preferencji szkół i oddziałów wskazanych w rejestracji. 1. Wprowadzenie do systemu – ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć, a następnie dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – jedną kopię niezależnie od ilości wybranych szkół (każda strona dokumentu potwierdzona za zgodność przez dyrektora gimnazjum – Stwierdzam zgodność z oryginałem, data, pieczęć urzędowa szkoły pieczęć imienna i podpis dyrektora).

5 Wyniki rekrutacji r. do godz Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Potwierdzenie wyboru przez ucznia r. do r. godz Złożenie oświadczenia woli podjęcia nauki w zakwalifikowanej szkole (druk oświadczenia do pobrania w każdej szkole ponadgimnazjalnej). 2. Dostarczenie oryginałów świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego, a dodatkowo kandydaci przyjęci w rekrutacji do szkolnictwa zawodowego pobierają w szkołach, do których się dostali, skierowania do lekarza medycyny pracy i składają w terminie do 25 sierpnia 2014r. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

6 Ostateczne wyniki rekrutacji r. do godz Wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych w danej szkole ( informacja także przez Internet). Rekrutacja uzupełniająca do r. Przeprowadzają tylko szkoły które posiadają jeszcze wolne miejsca w klasach pierwszych.

7 KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW W PRZYPADKU RÓWNORZĘDNYCH WYNIKÓW KRYTERIADOKUMENT POTWIERDZAJĄCY Problemy zdrowotneOpinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, opatrzone klauzulą Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania. Niepełnosprawność kandydata, jednego z rodziców kandydata lub rodzeństwa Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Pobierz ppt "KALENDARIUM NABORU – REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Urszula Lewandowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google