Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warszawa, 11 lutego 2014 r. i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Rekrutacja do samorządowych przedszkoli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warszawa, 11 lutego 2014 r. i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Rekrutacja do samorządowych przedszkoli."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warszawa, 11 lutego 2014 r. i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rekrutacja do klas I na rok szkolny 2014/2015 1

2 Zasady rekrutacji Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 określa ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) 2

3 1.W postepowaniu rekrutacyjnym biorą udział:  dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2011-2009),  dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku) zamieszkałe w Warszawie. 2.Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. 3.Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2012 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Zasady rekrutacji 3

4 4.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców kandydata. 5.Wniosek o przyjęcie składa się do dyrektora przedszkola/szkoły (art. 20s). 6.Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli, chyba że organ prowadzący postanowi inaczej (art. 20z ust. 1). Rada Miasta st. Warszawy zdecydowała o nieograniczaniu liczby przedszkoli, do których można składać wnioski. 4

5 Zasady rekrutacji 7.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji (art. 20zb ust.1). 8.Do zadań komisji należy ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (art. 20zb ust. 2). 5

6 Kryteria rekrutacji Kryteria ustawowe – I grupa:  Osoby, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną uzyskują od państwa szczególną pomoc.  Pomoc państwa dla tych osób wynika z treści art. 69 i 71 ust.1 Konstytucji RP Art. 69. Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Art. 71. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. 6

7 Kryteria ustawowe – I grupa wielodzietność rodziny kandydata niepełnosprawność kandydata niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata niepełnosprawność obojga rodziców kandydata niepełnosprawność rodzeństwa kandydata samotne wychowywanie kandydata w rodzinie objęcie kandydata pieczą zastępczą Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość (w Warszawie 128 pkt.) 7

8 Kryteria rekrutacji Kryteria samorządowe – II grupa kryteria uwzględniające zakres społecznych potrzeb dzieci i rodziny, ich zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny, zabezpieczają lokalne potrzeby społeczne. Kryteria II grupy określa organ prowadzący oraz przyznaje każdemu z tych kryteriów określoną liczbę punktów. Każde kryterium może mieć różną wartość. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2014/2015 kryteria II grupy określa dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z prezydentem miasta. 8

9 Kryteria samorządowe – II grupa obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2014/2015 9 L.p.KryteriaPunkty 1.Dziecko pięcioletnie (ur. w 2009 r.) oraz dziecko sześcioletnie (ur. w II połowie 2008 r.) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka 64 2a.Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola specjalizującego się w żywieniu dzieci z alergiami 32 2b.Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 32

10 Kryteria samorządowe – II grupa obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2014/2015 c.d. 10 L.p.KryteriaPunkty 3.Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko. 16 4.Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało, w roku szkolnym 2014/2015, edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru. 8 5.Dziecko, którego rodzic/rodzice mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy. 4

11 Kryteria rekrutacji 11

12 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.  Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.  Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 12

13 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych  Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).  Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.  Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej lub objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny.  Oświadczenie o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) i konieczności organizacji żywienia dziecka zgodnie z zaleceniami lekarza. 13

14 Uprawnienia do sprawdzania danych zawartych w oświadczeniach Przewodniczący komisji może: 14

15 Uprawnienia do sprawdzania danych zawartych w oświadczeniach W celu potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniach burmistrz:  korzysta z informacji, do których ma dostęp,  może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeśli instytucje te posiadają takie informacje,  może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. 15

16 Uprawnienia do sprawdzania danych zawartych w oświadczeniach Na żądanie burmistrza instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach (jeśli posiadają takie informacje). Burmistrz może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy do sprawdzenia informacji zawartych w oświadczeniach. 16

17 Procedura odwoławcza – 26 dni  W terminie 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  W terminie 5 dni od daty wystąpienia komisja sporządza i przekazuje uzasadnienie.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie.  Na rozstrzygniecie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 17

18 Zadania dyrektora przedszkola/szkoły Dyrektor organizuje proces rekrutacji, w tym:  ustala w uzgodnieniu z prezydentem miasta kryteria samorządowe obowiązujące w rekrutacji do przedszkoli, wartości punktowe poszczególnych kryteriów, terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego,  podaje do publicznej wiadomości zasady prowadzenia rekrutacji oraz terminy postępowania rekrutacyjnego,  powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej Przewodniczącego,  przyjmuje deklaracje dot. kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz wnioski o przyjęcie,  jest organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej (art. 20zc ust. 8 i 9) 18

19 Zadania komisji rekrutacyjnej  Przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.  Przyjmuje kandydata, który się zakwalifikował i złożył potrzebne dokumenty.  Sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. 19

20 Zadania komisji rekrutacyjnej Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 20

21 Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych 1.W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział:  dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2007),  dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r.),  dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r. – na wniosek rodziców). 21

22 Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych 2.Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu, 3.W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły – w tym spoza Warszawy. 4.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców kandydata. 5.Wniosek o przyjęcie składa się do dyrektora szkoły (art. 20s.). 22

23 Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych 6.Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych szkół, chyba że organ prowadzący postanowi inaczej (art. 20za ust. 1). Rada m.st. Warszawy zdecydowała o nieograniczaniu liczby szkół, do których można składać wnioski. 7.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji (art. 20zb ust.1). 23

24 Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych 8.Do zadań komisji należy:  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (art. 20zb ust. 2),  ustalenie i przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – w przypadku oddziałów sportowych. 24

25 Kryteria rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2014/2015 l.p.KryteriaLiczba punktó w 1.Dziecko, które ubiega się o przyjęcie do klasy I w szkole obwodowej 128 2.Dziecko zamieszkałe na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła 64 3.Dziecko zamieszkałe na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż dzielnica, na której znajduje się wybrana szkoła 32 4.Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru 16 25

26 Kryteria rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2014/2015 l.p.KryteriaLiczba punktów 5.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły pierwszego wyboru 8 6.Wielodzietność rodziny kandydata1 7.Niepełnosprawność kandydata1 8.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1 26

27 Kryteria rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2014/2015 l.p. KryteriaLiczba punktów 9.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata1 10.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata1 11.Samotne wychowywanie kandydata1 12.Objęcie kandydata pieczą zastępczą1 27

28 Kryteria rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2014/2015 Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I sportowej:  próba sprawności fizycznej. 28

29 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów  oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła,  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,  kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, 29

30 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem,  dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą. W przypadku oddziału sportowego:  orzeczenie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, poświadczające bardzo dobry stan zdrowia kandydata, do uprawiania danej dyscypliny sportowej. 30

31 Procedura odwoławcza – 26 dni  W terminie 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  W terminie 5 dni od daty wystąpienia komisja sporządza i przekazuje uzasadnienie.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia komisji. 31

32 Procedura odwoławcza – 26 dni  W terminie 7 dni od dnia otrzymania dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie.  Na rozstrzygniecie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 32

33 Zadania dyrektora szkoły Dyrektor organizuje proces rekrutacji, w tym:  podaje do publicznej wiadomości zasady (kryteria) przyjmowania oraz terminy postępowania rekrutacyjnego,  powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej Przewodniczącego,  przyjmuje wnioski/zgłoszenia o przyjęcie,  jest organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej (art. 20zc ust. 8 i 9) 33

34 Zadania komisji rekrutacyjnej  Przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.  Ustala i przeprowadza próby sprawności fizycznej – dot. oddziału sportowego.  Przyjmuje kandydata, który się zakwalifikował i złożył potrzebne dokumenty.  Sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.  Sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego. 34

35 35


Pobierz ppt "Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warszawa, 11 lutego 2014 r. i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Rekrutacja do samorządowych przedszkoli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google