Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja do przedszkola oraz do klasy I na rok szkolny 2014/2015 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja do przedszkola oraz do klasy I na rok szkolny 2014/2015 1."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja do przedszkola oraz do klasy I na rok szkolny 2014/2015 1

2 Zasady rekrutacji Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół określa ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) 2

3 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:  dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2011-2009),  dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku) 2. Kandydaci spoza terenu gminy oraz w wieku 2,5 lat mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego kiedy w przedszkolu pozostaną jeszcze miejsca wolne. 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców kandydata Zasady rekrutacji do przedszkola 3

4 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym( samorządowym). 5. We wszystkich przedszkolach na terenie gminy obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria przyjęcia z odpowiadającą im wartością punktową. 6. Rodzice mają prawo wyboru 3-ch przedszkoli, szeregując je według własnych preferencji. 4

5 7. Wniosek o przyjęcie składa się do dyrektora przedszkola 8. Wypełniony wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu, które na wniosku widnieje jako przedszkole pierwszego wyboru. 9. Wnioski należy składać w terminie od 03 marca 2014r. od godz. 9.00 do 31 marca 2014r.do godz. 15.00. 10. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. 5

6 Kryteria rekrutacji Kryteria ustawowe – I grupa:  Osoby, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną uzyskują od państwa szczególną pomoc.  Pomoc państwa dla tych osób wynika z treści art. 69 i 71 ust.1 Konstytucji RP 6

7 Kryteria ustawowe – I grupa wielodzietność rodziny kandydata niepełnosprawność kandydata niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata niepełnosprawność obojga rodziców kandydata niepełnosprawność rodzeństwa kandydata samotne wychowywanie kandydata w rodzinie objęcie kandydata pieczą zastępczą Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość (w gminie Wilamowice 120 pkt.) 7

8 Kryteria rekrutacji Kryteria samorządowe – II grupa kryteria uwzględniające zakres społecznych potrzeb dzieci i rodziny, ich zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny, zabezpieczają lokalne potrzeby społeczne. Kryteria II grupy określa organ prowadzący oraz przyznaje każdemu z tych kryteriów określoną liczbę punktów. Każde kryterium może mieć różną wartość. 8

9 Kryteria samorządowe – II grupa obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym w gminie Wilamowice na rok 2014/2015 9 L.p.KryteriaPunkty 1. Kandydat w roku szkolnym 2014/2015 podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego 60 2. Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata lub rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy 30 3. Rodzice kandydata zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiują w trybie dziennym albo rodzic samotnie wychowujący kandydata zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiuje w trybie dziennym 15

10 Kryteria samorządowe – II grupa obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2014/2015 10 L.p.KryteriaPunkty 4. Dzieci, które w roku 2014 ukończą co najmniej 3 lata. 5 5. Kandydat z placówki opiekuńczo- wychowawczej 2

11 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.  Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.  Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 11

12 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych  Oświadczenia rodziców/opiekunów.  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się różną wartość. 12

13 Uprawnienia do sprawdzania danych zawartych w oświadczeniach Przewodniczący komisji może: 13

14 Procedura odwoławcza 14  W terminie 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  W terminie 5 dni od daty wystąpienia komisja sporządza i przekazuje uzasadnienie.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie.  Na rozstrzygniecie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

15 Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych 2014/2015 1.W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział:  dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2007),  dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r.),  dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r. – na wniosek rodziców). 15

16 2.Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu – wypełniają zgłoszenie (obwód szkoły to Wilamowice, Zasole Bielańkie). 3.W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły. 4.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców kandydata. Wniosek o przyjęcie składa się do dyrektora szkoły 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 16

17 Kryteria rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2014/2015 l.p.KryteriaLiczba punktó w 1.Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły. 6 2.Kandydat, który zmienił miejsce zamieszkania5 3.Odległość szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjecie jest bliższa miejsca zamieszkania niż szkoła obwodowa 4 4.Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w pobliżu szkoły. 3 17

18 Kryteria rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2014/2015 l.p.KryteriaLiczba punktów 5.Wielodzietność rodziny kandydata2 6.Niepełnosprawność kandydata1 7.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1 18 8.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1 9.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata1 10.Samotne wychowywanie kandydata1 11.Objęcie kandydata pieczą zastępczą1

19 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów  Oświadczenia rodziców/opiekunów.  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Pod każdym oświadczeniem musi być zapis: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania” 19

20 Terminy rekrutacji 2014/2015  Zapisy dzieci do szkoły – od 10 marca do 31 marca 2014 r.  Postępowanie rekrutacyjne – do 30 kwietnia  Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego – do 7 maja  Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych klas – do 15 maja 20

21 Procedura odwoławcza Stosuje się takie same procedury odwoławcze jak w przedszkolu. 21

22 22


Pobierz ppt "Rekrutacja do przedszkola oraz do klasy I na rok szkolny 2014/2015 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google