Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alternatywny slajd początkowy – logo bez animacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alternatywny slajd początkowy – logo bez animacji"— Zapis prezentacji:

1 Alternatywny slajd początkowy – logo bez animacji

2 Zasady naboru na rok szkolny 2014/2015 do:
przedszkoli oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych gimnazjów

3 znowelizowana ustawa o systemie oświaty
Wstęp Dlaczego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych? Od dnia 18 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7) która określa zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych.

4 Przedszkola - zasady rekrutacji
dzieci uczęszczające do przedszkola w danym roku szkolnym nie muszą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym rodzice/prawni opiekunowie dziecka (dalej: rodzice) muszą: wypełnić deklarację o kontynuowaniu pobytu dziecka w tym przedszkolu i podpisać porozumienie z dyrektorem placówki na rok szkolny 2014/2015 brak złożenia deklaracji i nie podpisanie porozumienia jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny.

5 Przedszkola - zasady rekrutacji
postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica rodzic może wybrać 3 przedszkola, ale dokumenty składa do przedszkola pierwszego wyboru (pierwszej preferencji) rodzic szereguje przedszkola w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w tych przedszkolach nabór jest prowadzony za pomocą systemu informatycznego

6 Przedszkola - zasady rekrutacji
do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie określonych przez rodzica kryteriów dyrektor przedszkola ma prawo wystąpić do Prezydenta Miasta o weryfikację dołączonych oświadczeń.

7 Przedszkola - zasady rekrutacji
Postępowanie rekrutacyjne dzieli się na : rekrutację zasadniczą, rekrutację uzupełniającą. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji zasadniczej lub jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w rekrutacji uzupełniającej pod uwagę brane będą kryteria uzgodnione przez dyrektorów przedszkoli z Prezydentem Miasta. Każdy wniosek o przyjęcie do przedszkola będzie punktowany, w zależności od spełniania przez dziecko określonych kryteriów.

8 Przedszkola - zasady rekrutacji
Rekrutacja zasadnicza przebiega w oparciu o ustalone kryteria i jest podzielona na 2 etapy: etap 1 – w oparciu o kryteria ustawowe etap 2 – w oparciu o kryteria uzgodnione przez dyrektorów placówek z Prezydentem Miasta Poznania.

9 Zasady rekrutacji – etap 1
w oparciu o 7 kryteriów ustawowych: wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca 3+ dzieci); niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem); objęcie kandydata pieczą zastępczą. Powyższe kryteria mają jednakową wartość – każde po 60 pkt.

10 dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:
Etap 1 - dokumenty dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: wielodzietność rodziny kandydata rodzic składa oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

11 dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:
Etap 1 - dokumenty dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: 2) niepełnosprawność kandydata, 3) jednego z rodziców kandydata, 4) obojga rodziców kandydata, 5) rodzeństwa kandydata; rodzic składa: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

12 dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
Etap 1 - dokumenty dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium samotne wychowywanie kandydata rodzic składa prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

13 dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
Etap 1 - dokumenty dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium objęcie kandydata pieczą zastępczą. rodzic składa dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135, ze zm.) wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

14 Zasady rekrutacji – etap 2
jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w rekrutacji stosuje się kryteria uzgodnione przez dyrektorów przedszkoli z Prezydentem Miasta: zatrudnienie obojga rodziców dziecka (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym rodzica, który samotnie wychowuje dziecko) – 15 pkt rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola – 12 pkt miejsce zamieszkania dziecka w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole – 10 pkt

15 zgłoszenie kandydata na pobyt całodzienny – 7 pkt
Etap 2 – kryteria c.d. zgłoszenie kandydata na pobyt całodzienny – 7 pkt przynajmniej jeden z rodziców kandydata odprowadził podatek dochodowy PIT za 2013 rok w gminie Poznań – 7 pkt miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców w obwodzie szkoły/zespołu szkół na terenie której znajduje się przedszkole – 4 pkt dokumentem potwierdzającym każde z kryteriów jest oświadczenie rodzica dziecka

16 Przedszkola - zasady rekrutacji
Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się tylko wtedy, kiedy w przedszkolu nadal będą wolne miejsca. Rekrutacja uzupełniająca powinna zakończyć się do 29 sierpnia Rekrutacja uzupełniająca przebiega w oparciu o ustalone kryteria (ustawowe i uzgodnione z Prezydentem Miasta) i ma 2 etapy (podobnie jak rekrutacja zasadnicza) W rekrutacji uzupełniającej biorą udział: dzieci zamieszkałe w Poznaniu, które nie dostały się do wybranego przez siebie przedszkola dzieci zamieszkałe poza Poznaniem w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji uzupełniającej dzieci zamieszkałe w Poznaniu będą miały pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola przed dziećmi zamieszkałymi poza Poznaniem.

17 Przedszkola - zasady rekrutacji
Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji. Wyniki zasadniczego postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz datę podania listy do publicznej wiadomości wraz z podpisem przewodniczącego.

18 Przedszkola - zasady rekrutacji
Zakwalifikowane jest to dziecko, które pomyślnie przeszło proces rekrutacji i ma szansę być przyjęte. Dzieci zakwalifikowane, których rodzice złożyli wymagane dokumenty i w wyznaczonym terminie podpiszą porozumienie z przedszkolem na rok 2014/2015 będą przyjęte do przedszkola. Brak podpisania porozumienia w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będzie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola. Lista zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy będą wywieszone w przedszkolach wszystkich preferencji podanych przez rodziców kandydata.

19 Przedszkola - zasady rekrutacji
TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2014/ Rekrutacja zasadnicza Do 28 lutego 2014 r. – złożenie w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015. Od 3 marca do 21 marca 2014 r. – pobieranie i składanie wniosków wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru. 28 marca 2014 r. godz – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od 28 marca do 3 kwietnia 2014 r. – pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka przez rodziców w placówce. 24 kwietnia 2014 r. godz – ogłoszenie wyników- wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

20 Szkoły podstawowe - zasady rekrutacji
Rodzice kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, wypełniają zgłoszenie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W takim przypadku rodzice muszą wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

21 Szkoły podstawowe - zasady rekrutacji
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka określonych kryteriów. Dyrektor szkoły podstawowej ma prawo wystąpić do Prezydenta Miasta o weryfikację dołączonych oświadczeń. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria zawarte w statutach szkół podstawowych. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się tylko wtedy, kiedy w szkole podstawowej nadal będą wolne miejsca. Rekrutacja uzupełniająca powinna zakończyć się do 29 sierpnia 2014 roku. Uczniowie, którzy nie dostali się do wybranej szkoły podstawowej zostają przyjęci do szkoły obwodowej.

22 Szkoły podstawowe - zasady rekrutacji
Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych: Dziecko, które uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014 do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej lub do przedszkola w danym zespole szkół – 20 pkt. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły podstawowej lub danego zespołu szkół – 15 pkt. Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Poznań – 12 pkt. Dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców odprowadziło podatek dochodowy PIT za rok 2013 w gminie Poznań – 10 pkt. Dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców pracuje w obwodzie szkoły podstawowej/zespołu szkół – 8 pkt.

23 Szkoły podstawowe - zasady rekrutacji
Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Lista taka zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo nie zakwalifikowaniu dziecka do danej szkoły podstawowej.

24 Szkoły podstawowe - zasady rekrutacji
Dzieci zakwalifikowane, których rodzice złożą w wyznaczonym terminie pisemne potwierdzenie woli zapisu do danej szkoły będą przyjęte. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. 25 kwietnia godz – wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły spoza obwodu.

25 Szkoły podstawowe - zasady rekrutacji
TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/ Rekrutacja zasadnicza I. Nabór wstępny - do klas pierwszych – do oddziałów sportowych: Od 3 marca do 10 marca 2014 r.- wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz dodatkowych dokumentów wymaganych przez szkołę (m.in. orzeczenie lekarskie, pisemna zgoda rodzica) 12 marca 2014 r. godz – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Od 13 marca do 19 marca 2014 r. – pisemne potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego I klasy Od 13 marca do 21 marca 2014 r.- odbywać się będą gry i zabawy obserwowane w celu określenia predyspozycji psychoruchowych dziecka 25 marca 2014 r godz – wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia do oddziałów sportowych I klasy

26 Szkoły podstawowe - zasady rekrutacji
TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/ Rekrutacja zasadnicza II. Nabór właściwy: Od 3 marca do 14 marca 2014 r. – składanie zgłoszeń do szkół podstawowych obwodowych. Obowiązuje tylko tych kandydatów, którzy zamierzają rozpocząć naukę w szkole obwodowej. Do szkół obwodowych dzieci przyjmowane są z urzędu, to znaczy, że nie podlegają procesowi rekrutacji. 25 kwietnia 2014 r. godz – wywieszenie list uczniów przyjętych do szkół podstawowych z obwodu – klasa I

27 Szkoły podstawowe - zasady rekrutacji
TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/ Rekrutacja zasadnicza III. Nabór do szkół spoza obwodu: Od 3 marca do 28 marca 2014 r. – składanie wniosków i dodatkowych dokumentów wynikających z kryteriów określonych przez dyrektorów szkół. 4 kwietnia 2014 r. godz – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Od 4 kwietnia do 10 kwietnia 2014 r.- pisemne potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły spoza obwodu. 25 kwietnia godz – wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły spoza obwodu.

28 Gimnazja - zasady rekrutacji
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danego gimnazjum, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. Po przyjęciu kandydatów z obwodu dyrektor gimnazjum w porozumieniu z organem prowadzącym ustala liczbę wolnych miejsc do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Kandydat wybierający szkołę obwodową wypełnia zgłoszenie. Kandydat wybierający szkołę nieobwodową wypełnia wniosek i podlega procesowi rekrutacji; we wniosku może wskazać nie więcej niż 3 szkoły.

29 Gimnazja - zasady rekrutacji
Wniosek o przyjęcie do publicznego gimnazjum wraz z wymaganymi dokumentami składa się tylko w szkole pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie określonych przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata kryteriów (oświadczenie PIT). Dyrektor gimnazjum ma prawo wystąpić do Prezydenta Miasta o weryfikację dołączonych oświadczeń. Komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Zakwalifikowani stają się przyjęci po potwierdzeniu woli nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu. Komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

30 Gimnazja - zasady rekrutacji
Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym: 1.Punkty za oceny ze świadectwo z klasy VI (maks. 42 pkt.) Język polski – ocena x 2 (maks. 12 pkt.) Matematyka – ocena x 2 (maks. 12 pkt.) Historia i społeczeństwo – ocena (maks. 6 pkt.) Język obcy nowożytny – ocena (maks. 6 pkt.) Przyroda – ocena (maks. 6 pkt.) 2. Punkty wynikające z oceny zachowania w klasie VI (maks. 6 pkt.): wzorowa – 6 pkt. bardzo dobra – 3 pkt. inne – 0 pkt. 3. Punkty za świadectwo z wyróżnieniem w klasie VI (6 pkt.)

31 Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym:
Gimnazja - zasady rekrutacji Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym: Średnia ocen z pięciu przedmiotów (język polski, matematyka, historia, języka obcy nowożytny, przyroda) ze świadectwa klasy V - (maks. 6 pkt.). Inne osiągnięcia kandydata zapisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z listą zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ogłoszoną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na stronie: Do punktacji wlicza się nie więcej niż 2 osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcia absolwenta szkoły podstawowej w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz – (maks. 12 pkt).

32 Sposób punktowania innych osiągnięć kandydata
Gimnazja - zasady rekrutacji Sposób punktowania innych osiągnięć kandydata sportowe: - na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1-8) 6 pkt. - na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-4) 4 pkt. - na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3) 2 pkt. artystyczne: - na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) pkt. - na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) pkt. - na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) pkt. konkursy wiedzy: - organizowane na szczeblu ogólnopolskim (laureat,miejsca 1-3) 6 pkt. - organizowane na szczeblu wojewódzkim (laureat, miejsca 1-3) 4 pkt. - na szczeblu powiatowym (laureat, miejsca 1-3) 2 pkt.

33 Gimnazja - zasady rekrutacji
Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym – c.d.: Zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań – (10 pkt.) Przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów kandydata odprowadziło podatek dochodowy PIT za 2013 rok w gminie Poznań – (8 pkt.) Spełnienie kryterium nr 7 potwierdza rodzic opiekun kandydata poprzez złożenie oświadczenia. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podst. art. 22 ust. 2 pkt 8 są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum.

34 Gimnazja - zasady rekrutacji
Do wniosku rozpatrywanego w postępowaniu rekrutacyjnym załączyć należy: dokument potwierdzający oceny klasyfikacyjne na zakończenie klasy V deklarację w przypadku wyboru przez kandydata klasy alternatywnej oświadczenie przynajmniej jednego z rodziców kandydata o odprowadzeniu podatku dochodowego PIT za 2013 rok w gminie Poznań.

35 Gimnazja - zasady rekrutacji
TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2014/ Rekrutacja zasadnicza od 3 marca do 16 maja   Składanie zgłoszeń do gimnazjów obwodowych (obowiązuje tych kandydatów, którzy zamierzają kontynuować naukę w gimnazjum obwodowym) oraz składanie wniosków do wybranych gimnazjów (co najwyżej trzech uszeregowanych wg preferencji). od 10 marca do 6 czerwca Testy, egzaminy sprawnościowe oraz przesłuchania (oddziały mistrzostwa sportowego, oddziały sportowe w gimnazjach ogólnodostępnych, oddziały dwujęzyczne, klasa artystyczna w Gimnazjum nr 15).

36 Gimnazja - zasady rekrutacji
TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2014/ Rekrutacja zasadnicza - ciąg dalszy  3 czerwca godz  Sprawdzian predyspozycji językowych (oddziały dwujęzyczne).  od 27 czerwca (piątek) do 1 lipca (wtorek) do godz.15.00 Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 3 lipca (czwartek) godz.11.00 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów i listy niezakwalifikowanych kandydatów. 4 lipca (piątek) do godz.16.00 Składanie oświadczenia woli podjęcia nauki w danym gimnazjum poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu. 7 lipca godz Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

37 Gimnazja - zasady rekrutacji
Procedura odwoławcza – dotyczy zarówno przedszkoli jak i wszystkich szkół publicznych: W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

38 Gimnazja - zasady rekrutacji
Procedura odwoławcza c.d.: Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

39 Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44
System informowania o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 Wszystkie informacje i wzory dokumentów dostępne będą na stronie Poznań Kontakt pod numerem telefonu Można również zadawać pytania drogą mailową na adres

40


Pobierz ppt "Alternatywny slajd początkowy – logo bez animacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google