Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja do gdańskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2014/2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja do gdańskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2014/2015"— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja do gdańskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2014/2015
w świetle zmian Ustawy o systemie oświaty Gdańska Rada Oświatowa, 13 lutego 2014 r.

2 Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (Dz. U. 2014, poz. 7) - 3 stycznia 2014 r. Ustawa weszła w życie 18 stycznia 2014 r. Zakłada okresy przejściowe wdrożenia założeń.

3 Przedszkola publiczne obowiązek zapewnienia miejsc
Rok szkolny dzieci w wieku przedszkolnym Przedszkola publiczne 5 750 miejsc brak miejsc w przedszkolach publicznych dla obowiązku zapewnienia miejsc miejsca w przedszkolach niepublicznych brak miejsc obowiązek zapewnienia miejsc pozostali 2012/2013 2 243 (5,6-lat) 3 455 (4,3-lat) 4 900 2013/2014 2 220 (5,6-lat) 3 530 (4,3-lat) 5 400 2014/2015 w "0" 3 200 (5-lat) 2 550 (4,3-lat) 5 500 350 2015/2016 w "0" 8 400 (5,4-lat) 1 900 5 600 2016/2017 prognoza 8 200 (5,4-lat) 2 450 5 700 700 2017/2018 prognoza (5,4,3-lat) 6 100 5 800 300

4 Przedszkola - terminy

5 Przedszkola publiczne – kryteria (art. 20c.)
I etap - dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy Kryteria określone ustawą - mają jednakową wartość : 1) wielodzietność rodziny kandydata; 2) niepełnosprawność kandydata; 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. II etap – kryteria organu prowadzącego (projekt): dziecko obojga rodziców pracujących/uczących się w trybie dziennym; dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu pierwszego wyboru; dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty placówki (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami) - dot. tylko przedszkoli; Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi – dot. oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.

6 Wniosek do przedszkola/szkoły
Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych: przedszkoli, innych form wych. przedszkolnego, szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

7 Liczba absolwentów gdańskich szkół (uczniowie ostatnich klas – SIO 30
Liczba absolwentów gdańskich szkół (uczniowie ostatnich klas – SIO r.) Liczba absolwentów (publiczne + niepubliczne) Szkoły podstawowe 3453 ( ) Gimnazja 3708 ( )

8 W szkołach podstawowych i gimnazjach w okresie
przejściowym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 (art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej): kryteria oraz sposób przeliczania na punkty określa statut szkoły, dyrektor podaje kryteria kandydatom do wiadomości nie później niż do końca lutego danego roku.

9 TERMINY w okresie przejściowym w rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016
terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty i terminy ich składania określa statut szkoły podstawowej (art. 8 ust. 1 ustawy zmieniającej) - zalecane od 1 kwietnia dla gimnazjów terminy przeprowadzania rekrutacji i składania dokumentów określa właściwy kurator. Dla postępowania uzupełniającego – dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym – od 3 marca 2014r. Docelowo zostaną określone w rozporządzeniu MEN (art. 20l pkt 3)

10 Liczba miejsc w szkołach publicznych
Szkoły ponadgimnazjalne Liczba uczniów kl. III gim. (publ + niep.): 3708 ( ) Typ szkoły Liczba miejsc w szkołach publicznych Liceum ogólnokształcące 2233 Technikum 1858 Szkoła zawodowa 962 RAZEM 5053

11 W szkołach ponadgimnazjalnych
w okresie przejściowym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 (art. 10 ust. 2 ustawy zmieniającej): O przyjęciu do szkoły decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględniające kryteria przejściowe określone w ustawie zmieniającej: oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; osiągnięcia ucznia (ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie); liczbę punktów możliwych do uzyskania; Terminy przeprowadzania rekrutacji oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu – określa właściwy kurator. Zarządzenie KO z dnia 10 lutego 2014 r. Docelowo zostaną określone w Rozporządzeniu MEN (art. 20l pkt 3).

12


Pobierz ppt "Rekrutacja do gdańskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2014/2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google