Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) – weszła w życie 18 stycznia 2014 r. Płock, 4 marca 2014 r.

2 REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, dzieciDo klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. się z urzędu. Dzieci zamieszkałe w obwodzie, przyjmuje się do klasy pierwszej, publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, na podstawie zgłoszenia rodziców.Dzieci zamieszkałe w obwodzie, przyjmuje się do klasy pierwszej, publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, na podstawie zgłoszenia rodziców. art. 20a ust. 5 art. 20e ust. 1 u.s.o.

3 REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kandydaci spoza obwodu postępowania rekrutacyjnegoKandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli są wolne miejsca. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemówPostępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych. informatycznych. art. 20e ust. 3 art. 20a ust. 4, 6 u.s.o.

4 REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Przepisy ustawy stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają sięPrzepisy ustawy stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej. ogólnodostępnej.

5 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący przyznaje kryteriom określoną liczbę punktów i określa wymagane dokumenty. POSTĘPOWANI POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE E REKRUTACYJNE

6 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE Kryteria jakościowe, edukacyjne powinny być brane pod uwagę przy dokonywaniu rekrutacji do szkół i placówek, wymagających specjalnych predyspozycji (np. szkoły artystyczne, sportowe). Uwzględniają one indywidualne zdolności kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania. art. 20n i 20h u.s.o.

7 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE W postępowaniu rekrutacyjnym może być również brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Dokumentem oświadczenie jest złożone oświadczenie. art. 20e u.s.o.

8 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ SPORTOWYCH sportowej oddziału sportowego Do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej lub oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim, pisemną zgodę rodziców oraz uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. art. 20h u.s.o.

9 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH artystycznej Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego W postępowaniu rekrutacyjnym w sprawie przyjęcia do szkoły podstawowej artystycznej uwzględnia się: wyniki badania przydatności albo egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki przyjmowania uczniów. art. 20n u.s.o.

10 WAŻNE OD 1.01.2016 r. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia: sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, sposób ustalania punktów w przypadku osób zwolnionych ze sprawdzianu, skład i zadania komisji rekrutacyjnej oraz terminy składania dokumentów. art. 20l u.s.o.

11 PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM Wniosek składa się do dyrektora szkoły. Wniosek zawiera: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL kandydata, imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców, wskazanie kolejności szkół preferowanych. art. 20s i 20t u.s.o.

12 Do WNIOSKU dołącza się: wielodzietności a)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, b)orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego, c)prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, d)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), e)dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, f)oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu, art. 20t ust. 2 u.s.o.

13 Ważne pojęcia: w art. 20b pkt 1 – wielodzietność – oznaczającą rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci, w art. 20b pkt 2 – samotne wychowywanie dziecka – oznaczające wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,

14 DOKUMENTY: – są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 78a § 1 kpa odpisu lub wyciągu z dokumentów lub mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. art. 20t ust. 3, 5 u.s.o.

15 DOKUMENTY: Oświadczenia, o których mowa w art. 20t ust. 2 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. art. 20t ust. 6 u.s.o.

16 DOKUMENTY: Sposób potwierdzenia okoliczności zawartych w składanych oświadczeniach: 1)przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub 2)przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania o potwierdzenie okoliczności w terminie 14 dni, 3)wójt (burmistrz, prezydent miasta) korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może zwrócić się do instytucji publicznych. art. 20t ust. 7,8 u.s.o.

17 DOKUMENTY: 4)oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456), 5)na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są zobowiązane do udzielenia wyjaśnień, informacji zawartych w oświadczeniu, 6)do prowadzenia ww. spraw wójt (…) może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek ww. kierowników. art. 20t ust. 8,9,10 u.s.o.

18 Odwołanie W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica. Zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia oraz uzyskaną liczbę punktów. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora publicznej szkoły ODWOŁANIE, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. art. 20zc ust.6,7,8,9 u.s.o.

19 WOLNE MIEJSCA końca sierpniaJeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do końca sierpnia danego roku szkolnego. art. 20zd u.s.o.

20 Zmiana szkoły W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły lub zmiany szkoły w trakcie roku szkolnego - decyduje dyrektor. Uczeń jest przyjmowany do innego typu szkoły publicznej na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych szkoły, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. art. 20zh ust. 1,2, 3 u.s.o.

21 Zmiana szkoły Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi,Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przechodzenia ucznia w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, a także przypadki, w których uczeń przechodzący z jednego typu a także przypadki, w których uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego, uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych szkolnego, uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego. obcego nowożytnego. art. 20zh ust. 4 u.s.o.

22 Rekrutacja w okresie przejściowym tj. na 2014/2015 i 2015/16 w publicznej szkole Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, nie później niż do końca lutego 2014 r. i 2015 r. podaje kandydatom do wiadomości kryteria dla kandydatów spoza obwodu szkoły. Kryteria powinny być umieszczone w statucie szkoły wraz z terminami postępowania rekrutacyjnego, terminem składania dokumentów, wskazaniem rodzaju dokumentów oraz sposobem przeliczania punktów. Art. 8 ustawy o zmianie u.s.o.

23 Rekrutacja w okresie przejściowym tj. na 2014/2015 i 2015/16 w publicznej szkole Powyższe przepisy stosuje się również w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej integracyjnej i oddziału integracyjnego w publicznej szkole ogólnodostępnej. Art. 8 ustawy o zmianie u.s.o.

24 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) Ustawa obowiązuje od 18 stycznia 2014 r.Ustawa obowiązuje od 18 stycznia 2014 r. Art. 1 pkt 18 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.Art. 1 pkt 18 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r. Art. 1 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.Art. 1 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Art. 1 pkt 17 lit. c wchodzi w życie z dniem 1 wrześniaArt. 1 pkt 17 lit. c wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. 2015 r. Art. 1 pkt 11 w zakresie art. 20l ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą wchodzi w życieArt. 1 pkt 11 w zakresie art. 20l ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. z dniem 1 stycznia 2016 r. Art. 20 ustawy o zmianie u.s.o.

25 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google