Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alternatywny slajd początkowy – logo bez animacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alternatywny slajd początkowy – logo bez animacji"— Zapis prezentacji:

1 Alternatywny slajd początkowy – logo bez animacji

2 Zasady naboru na rok szkolny 2014/2015 do: w szkołach podstawowych.
klas pierwszych w szkołach podstawowych.  Poznań, 17 lutego 2014 roku

3 Plan prezentacji Dlaczego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół? Co muszą wiedzieć rodzice, których dzieci pójdą do pierwszej klasy w szkole podstawowej w najbliższym roku szkolnym? Zasady przyjmowania dzieci z obwodu. Zasady rozpatrywania wniosków o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej spoza obwodu. Zasady informowania rodziców dzieci o procesie rekrutacji. Tryb odwoławczy.

4 Dlaczego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych?
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia roku stwierdził niezgodność art.22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a w konsekwencji niekonstytucyjność rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.). Od dnia 17 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana 6 grudnia 2013 roku ustawa o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7), która określa zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych.

5 www.poznan.pl/oswiata i http://nabor.pcss.pl/poznan
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015 Nabór jest prowadzony za pomocą systemu informatycznego (podobnie jak w przedszkolach) i Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Rodzic zobowiązany jest wypełnić druk zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej obwodowej. Na tej podstawie jest ustalana liczba wolnych miejsc dla uczniów spoza obwodu.

6 W takim przypadku są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W takim przypadku są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Zgłoszenie i wniosek można pobrać ze strony i lub otrzymać w każdej szkole podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech szkół wskazanych we wniosku. Rodzic powinien zaznaczyć szkoły w kolejności od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015

7 Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015
W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria zawarte w statutach szkół podstawowych. Każdy wniosek o przyjęcie do szkoły będzie miał nadane punkty, w zależności od tego czy i na jakim poziomie dziecko spełnia określone kryteria. Uczniowie, którzy nie dostali się do wybranej szkoły podstawowej zostają przyjęci do szkoły obwodowej.

8 Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015
W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych biorą udział: dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2007), dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.), na wniosek rodziców dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.).

9 Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015
Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszczone w statutach szkół podstawowych: Dziecko, które uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014 do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej lub do przedszkola w danym zespole szkół. – 20 pkt. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły podstawowej lub danego zespołu szkół. – 15 pkt Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Poznań – 12 pkt. Dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów odprowadziło podatek dochodowy PIT za rok 2013 w gminie Poznań – 10 pkt. 5. Dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje w obwodzie szkoły podstawowej/zespołu szkół – 8 pkt.

10 Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015
Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszczone w statutach szkół podstawowych: ciąg dalszy: 4. Dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów odprowadziło podatek dochodowy PIT za rok 2013 w gminie Poznań – 10 pkt. 5. Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują w obwodzie szkoły podstawowej/zespołu szkół – 8 pkt. Powyższe kryteria mają zróżnicowaną wartość i obowiązują we wszystkich szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

11 Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015
Jak rozumieć i czym udokumentować ? Dziecko, które uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014 do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej lub do przedszkola w danym zespole szkół: potwierdzenie uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2013/2014 do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej lub do przedszkola w danym zespole szkół poprzez złożenie oświadczenia wzór takiego oświadczenia jest dostępny: na stronie na stronie w przedszkolu /szkole

12 Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015
Jak rozumieć i czym udokumentować ? Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza do danej szkoły podstawowej lub danego zespołu szkół: potrzebne dokumenty to: oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wskazanej szkoły podstawowej lub zespołu szkół wzór takiego oświadczenia jest dostępny: na stronie na stronie w szkole/ zespole szkół

13 Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015
Jak rozumieć i czym udokumentować ? Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Poznań: potrzebne dokumenty to: oświadczenie rodziców o miejscu pracy wzór takiego oświadczenia jest dostępny: na stronie na stronie w szkole/ zespole szkół

14 Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015
Jak rozumieć i czym udokumentować ? Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują w obwodzie szkoły podstawowej/zespołu szkół: potrzebne dokumenty to: oświadczenie rodziców o miejscu pracy wzór takiego oświadczenia jest dostępny: na stronie na stronie w szkole/ zespole szkół

15 Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015
Jak rozumieć i czym udokumentować ? Dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów odprowadziło podatek dochodowy PIT za rok 2013 w gminie Poznań potrzebne dokumenty to: oświadczenie rodziców wzór takiego oświadczenia jest dostępny: na stronie na stronie w szkole/ zespole szkół

16 Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015 Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Lista taka zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo nie zakwalifikowaniu dziecka do danej szkoły podstawowej. Dzieci zakwalifikowane, których rodzice złożą w wyznaczonym terminie pisemne potwierdzenie woli zapisu do danej szkoły będą przyjęte. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

17 Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015
Przykład : Szkoła Podstawowa nr 1 – pierwsza preferencja kandydata Lista zakwalifikowanych – nie ma nazwiska kandydata Lista zakwalifikowanych – jest nazwisko kandydata z adnotacją : zostało zakwalifikowane do szkoły II preferencji – Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 – druga preferencja kandydata Lista zakwalifikowanych – jest nazwisko kandydata Szkoła podstawowa nr 3 – trzecia preferencja kandydata Dziecko zakwalifikowane do Szkoły Podstawowej nr 2

18 Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015
Procedura odwoławcza: W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

19 Procedura odwoławcza c.d.:
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015 Procedura odwoławcza c.d.: Rodzic/opiekun prawny dziecka może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

20 Można również zadawać pytania drogą mailową na adres
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015 Wszystkie informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania w okresie składania dokumentów uruchomi specjalny tryb udzielania odpowiedzi na pytania zainteresowanych osób. Do dyspozycji jest pracownik Wydziału Oświaty, który odpowiadać będzie na pytania rodziców kandydatów do przedszkola i szkoły podstawowej pod specjalnym numerem telefonu Można również zadawać pytania drogą mailową na adres

21 pracuje w oparciu oart.20zb.ust. 1-2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
Zadania komisji rekrutacyjnej Komisja rekrutacyjna wraz z przewodniczącym powołana zarządzeniem dyrektora: ustala regulamin pracuje w oparciu oart.20zb.ust. 1-2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne- weryfikuje wnioski pod względem formalnym, ustala i przeprowadza próby sprawności fizycznej – oddziały sportowe podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów (imiona i nazwiska wg kolejności alfabetycznej) zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – z datą i podpisem przewodniczącego, listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – z datą i podpisem przewodniczącego komisji oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego,

22 Zadania komisji rekrutacyjnej
ciąg dalszy przygotowuje wzory pism w sprawie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz tryb odwoławczy, przeprowadza rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r. Komisja rekrutacyjna działa od dnia powołania do zakończenia postępowania rekrutacyjnego

23 Statut Rada Pedagogiczna uchwałą do dnia 28 lutego 2014 r. uchwala na podstawie art.8.ust.1. ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.: kryteria naboru do klas I szkoły podstawowej terminy postępowania rekrutacyjnego wymagane dokumenty terminy składania dokumentów sposób przeliczania punktów Dyrektor szkoły podstawowej, nie później niż odpowiednio do końca lutego 2014 r. i 2015 r., podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w ust.1 ( art.8.ust.2 w/w ustawy) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Realizację uchwały powierza się dyrektorowi szkoły

24


Pobierz ppt "Alternatywny slajd początkowy – logo bez animacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google