Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp Dlaczego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych? Od dnia 18 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o systemie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp Dlaczego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych? Od dnia 18 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o systemie."— Zapis prezentacji:

1

2 Wstęp Dlaczego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych? Od dnia 18 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7) która określa zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych.

3 Rodzice kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, wypełniają zgłoszenie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W takim przypadku rodzice muszą wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Szkoły podstawowe - zasady rekrutacji

4 Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka określonych kryteriów. Dyrektor szkoły podstawowej ma prawo wystąpić do Prezydenta Miasta o weryfikację dołączonych oświadczeń. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria zawarte w statutach szkół podstawowych. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się tylko wtedy, kiedy w szkole podstawowej nadal będą wolne miejsca. Rekrutacja uzupełniająca powinna zakończyć się do 29 sierpnia 2014 roku. Uczniowie, którzy nie dostali się do wybranej szkoły podstawowej zostają przyjęci do szkoły obwodowej. Szkoły podstawowe - zasady rekrutacji

5 Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych: 1.Dziecko, które uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014 do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej lub do przedszkola w danym zespole szkół – 20 pkt. 2.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły podstawowej lub danego zespołu szkół – 15 pkt. 3.Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Poznań – 12 pkt. 4.Dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców odprowadziło podatek dochodowy PIT za rok 2013 w gminie Poznań – 10 pkt. 5.Dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców pracuje w obwodzie szkoły podstawowej/zespołu szkół – 8 pkt. Szkoły podstawowe - zasady rekrutacji

6 Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Lista taka zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo nie zakwalifikowaniu dziecka do danej szkoły podstawowej. Szkoły podstawowe - zasady rekrutacji

7 Dzieci zakwalifikowane, których rodzice złożą w wyznaczonym terminie pisemne potwierdzenie woli zapisu do danej szkoły będą przyjęte. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. 25 kwietnia godz. 12.00 – wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły spoza obwodu. Szkoły podstawowe - zasady rekrutacji

8 TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 - Rekrutacja zasadnicza I. Nabór wstępny - do klas pierwszych – do oddziałów sportowych: Od 3 marca do 10 marca 2014 r.- wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz dodatkowych dokumentów wymaganych przez szkołę (m.in. orzeczenie lekarskie, pisemna zgoda rodzica) Od 13 marca do 21 marca 2014 r.- odbywać się będą gry i zabawy obserwowane w celu określenia predyspozycji psychoruchowych dziecka 26 marca 2014 r godz. 12.00 – wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia do oddziałów sportowych I klasy od 27 marca do 3 kwietnia 2014 r.- pisemne potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia kandydata do szkoły 4 kwietnia godz.12.00 2014 r.- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do ww. oddziałów. Szkoły podstawowe - zasady rekrutacji

9 TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 - Rekrutacja zasadnicza II. Nabór właściwy: 1.Od 3 marca do 14 marca 2014 r. – składanie zgłoszeń do szkół podstawowych obwodowych. Obowiązuje tylko tych kandydatów, którzy zamierzają rozpocząć naukę w szkole obwodowej. Do szkół obwodowych dzieci przyjmowane są z urzędu, to znaczy, że nie podlegają procesowi rekrutacji. 2.25 kwietnia 2014 r. godz. 12.00 – wywieszenie list uczniów przyjętych do szkół podstawowych z obwodu – klasa I Szkoły podstawowe - zasady rekrutacji

10 TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 - Rekrutacja zasadnicza III. Nabór do szkół spoza obwodu: Od 3 marca do 28 marca 2014 r. – składanie wniosków i dodatkowych dokumentów wynikających z kryteriów określonych przez dyrektorów szkół. 4 kwietnia 2014 r. godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Od 4 kwietnia do 10 kwietnia 2014 r.- pisemne potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły spoza obwodu. 25 kwietnia godz. 12.00 – wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły spoza obwodu.

11 Procedura odwoławcza – dotyczy zarówno przedszkoli jak i wszystkich szkół publicznych: W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Procedura odwoławcza

12 Procedura odwoławcza c.d.: Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. Procedura odwoławcza

13 System informowania o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 Wszystkie informacje i wzory dokumentów dostępne będą na stronie www.poznan.pl/oswiata.www.poznan.pl/oswiata Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44 Można również zadawać pytania drogą mailową na adres ow@um.poznan.pl

14


Pobierz ppt "Wstęp Dlaczego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych? Od dnia 18 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o systemie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google