Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Kryteria ustawowe – I grupa: Osoby, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Kryteria ustawowe – I grupa: Osoby, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną"— Zapis prezentacji:

1 Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Kryteria ustawowe – I grupa: Osoby, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną uzyskują od państwa szczególną pomoc. Pomoc państwa dla tych osób wynika z treści art. 69 i 71 ust.1 Konstytucji RP Art. 69. Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Art. 71. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. 1

2 Kryteria ustawowe – I grupa wielodzietność rodziny kandydata niepełnosprawność kandydata niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata niepełnosprawność obojga rodziców kandydata niepełnosprawność rodzeństwa kandydata samotne wychowywanie kandydata w rodzinie objęcie kandydata pieczą zastępczą Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość (w Warszawie 128 pkt.) 2

3 Kryteria rekrutacji Kryteria samorządowe – II grupa kryteria uwzględniające zakres społecznych potrzeb dzieci i rodziny, ich zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny, zabezpieczają lokalne potrzeby społeczne. Kryteria II grupy określa organ prowadzący oraz przyznaje każdemu z tych kryteriów określoną liczbę punktów. Każde kryterium może mieć różną wartość. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2014/2015 kryteria II grupy określa dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z prezydentem miasta. 3

4 Kryteria samorządowe – II grupa obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2014/2015 4 L.p.KryteriaPunkty 1.Dziecko pięcioletnie (ur. w 2009 r.) oraz dziecko sześcioletnie (ur. w II połowie 2008 r.) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka 64 2a.Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola specjalizującego się w żywieniu dzieci z alergiami 32 2b.Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 32

5 Kryteria samorządowe – II grupa obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2014/2015 c.d. 5 L.p.KryteriaPunkty 3.Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko. 16 4.Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało, w roku szkolnym 2014/2015, edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru. 8 5.Dziecko, którego rodzic/rodzice mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy. 4

6 Kryteria rekrutacji 6

7 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 7

8 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica). Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy. Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej lub objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny. Oświadczenie o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) i konieczności organizacji żywienia dziecka zgodnie z zaleceniami lekarza. 8

9 Uprawnienia do sprawdzania danych zawartych w oświadczeniach Przewodniczący komisji może: 9

10 Uprawnienia do sprawdzania danych zawartych w oświadczeniach W celu potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniach burmistrz: korzysta z informacji, do których ma dostęp, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeśli instytucje te posiadają takie informacje, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. 10

11 Uprawnienia do sprawdzania danych zawartych w oświadczeniach Na żądanie burmistrza instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach (jeśli posiadają takie informacje). Burmistrz może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy do sprawdzenia informacji zawartych w oświadczeniach. 11

12 Kryteria rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2014/2015 l.p.KryteriaLiczba punktó w 1.Dziecko, które ubiega się o przyjęcie do klasy I w szkole obwodowej 128 2.Dziecko zamieszkałe na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła 64 3.Dziecko zamieszkałe na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż dzielnica, na której znajduje się wybrana szkoła 32 4.Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru 16 12

13 Kryteria rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2014/2015 l.p.KryteriaLiczba punktów 5.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły pierwszego wyboru 8 6.Wielodzietność rodziny kandydata1 7.Niepełnosprawność kandydata1 8.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1 13

14 Kryteria rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2014/2015 l.p. KryteriaLiczba punktów 9.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata1 10.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata1 11.Samotne wychowywanie kandydata1 12.Objęcie kandydata pieczą zastępczą1 14

15 Kryteria rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2014/2015 Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I sportowej: próba sprawności fizycznej. 15

16 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła, oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, 16

17 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą. W przypadku oddziału sportowego: orzeczenie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, poświadczające bardzo dobry stan zdrowia kandydata, do uprawiania danej dyscypliny sportowej. 17


Pobierz ppt "Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Kryteria ustawowe – I grupa: Osoby, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google