Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu rekrutacja 2014/2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu rekrutacja 2014/2015"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu rekrutacja 2014/2015
Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7). Zarządzenie Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących parag.35

2 Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać,w postępowaniu
rekrutacyjno - kwalifikacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym:

3 Egzamin gimnazjalny 50 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, - języka obcego na poziomie podstawowym, jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć. liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu

4 Świadectwo ukończenia gimnazjum
40 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: - 10 punktów - ocena: celujący, - 8 punktów - ocena: bardzo dobry, - 6 punktów - ocena: dobry, - 4 punkty - ocena: dostateczny, - 0 punktów - ocena: dopuszczający.

5 Przedmioty punktowane: J. polski Historia Wiedza o społeczeństwie
Klasa I a klasa nauk humanistycznych: dziennikarsko –medialna i prawnicza Przedmioty punktowane: J. polski Historia Wiedza o społeczeństwie J. obcy III1

6 Przedmioty punktowane: J. polski J. polski Informatyka Biologia
Klasa I b –dwukierunkowa klasa mundurowa klasa nauk przyrodniczych i sportowych Przedmioty punktowane: klasa mundurowa klasa nauk przyrodniczych i sportowych J. polski J. polski Informatyka Biologia Geografia Geografia J. obcy III J. obcy III1

7 Klasa I c klasa nauk ścisłych: politechniczno-ekonomiczno- informatyczna
Przedmioty punktowane: J. polski Matematyka Informatyka J. obcy III1

8 a) 2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
10 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum a) 2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, b) maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, wskazane w zarządzeniu kuratora w załączniku nr 3b (1 konkurs - 2 pkt., 2 konkursy - 4 pkt., 3 i więcej - 5 pkt.),

9 Inne osiągnięcia c) maksymalnie 2 punkty za poniższe osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkól: (l osiągnięcie - 1 pkt, 2 i więcej - 2 pkt.): - zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych

10 1 punkt za : wzorowe zachowanie lub
stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

11 rekrutacja O przyjęciu do danej klasy decyduje liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych Gdy będzie więcej kandydatów niż miejsc komisja stosuje po kolei kryteria, żeby wybrać najlepszych kandydatów.

12 Przyjmowanie podań kandydatów
Kandydat do szkoły składa podanie w terminie od 30 maja 2014 r. do 26 czerwca 2014 r. Kandydat składając dokumenty posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Kandydat dołącza w terminie od 27 do 30 czerwca 2014 r. następujące dokumenty: l) Kopię świadectwa ukończenia szkoły, 2) kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, 3) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty og6lnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, o których mowa w parag. 3 ust. 9 i 10 zarządzenia kuratora 4) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły

13 W celach rekrutacyjnych
dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20c ust. 2 wymienione na wstępie ustawy: a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

14 Kwalifikowanie Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi nie później niż 3 lipca 2014 r. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły są obowiązani złożyć oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty najpóźniej w terminie do 7 lipca 2014 r. Ostateczne ogłoszenie list przyjętych kandydatów nastąpi do 8 lipca 2014 r. Zasady odwoływania się rodziców kandydata od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej uregulowane zostały w art.20zc ust. 6-9 ustawy wymienionej na wstępie.

15 POZOSTAŁE WARUNKI REKRUTACJI
POZOSTAŁE WARUNKI REGULUJE : Zarządzenie Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 roku


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu rekrutacja 2014/2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google