Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp Dlaczego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych? Od dnia 18 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o systemie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp Dlaczego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych? Od dnia 18 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o systemie."— Zapis prezentacji:

1

2 Wstęp Dlaczego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych? Od dnia 18 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7) która określa zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych.

3 Przedszkola - zasady rekrutacji dzieci uczęszczające do przedszkola w danym roku szkolnym nie muszą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym rodzice/prawni opiekunowie dziecka (dalej: rodzice) muszą: wypełnić deklarację o kontynuowaniu pobytu dziecka w tym przedszkolu i podpisać porozumienie z dyrektorem placówki na rok szkolny 2014/2015 brak złożenia deklaracji i nie podpisanie porozumienia jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny.

4 postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica rodzic może wybrać 3 przedszkola, ale dokumenty składa do przedszkola pierwszego wyboru (pierwszej preferencji) rodzic szereguje przedszkola w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w tych przedszkolach nabór jest prowadzony za pomocą systemu informatycznego www.nabor.pcss.pl/poznan Przedszkola - zasady rekrutacji

5 do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie określonych przez rodzica kryteriów dyrektor przedszkola ma prawo wystąpić do Prezydenta Miasta o weryfikację dołączonych oświadczeń. Przedszkola - zasady rekrutacji

6 Postępowanie rekrutacyjne dzieli się na : 1)rekrutację zasadniczą, 2)rekrutację uzupełniającą. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji zasadniczej lub jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w rekrutacji uzupełniającej pod uwagę brane będą kryteria uzgodnione przez dyrektorów przedszkoli z Prezydentem Miasta. Każdy wniosek o przyjęcie do przedszkola będzie punktowany, w zależności od spełniania przez dziecko określonych kryteriów. Przedszkola - zasady rekrutacji

7 Rekrutacja zasadnicza przebiega w oparciu o ustalone kryteria i jest podzielona na 2 etapy: etap 1 – w oparciu o kryteria ustawowe etap 2 – w oparciu o kryteria uzgodnione przez dyrektorów placówek z Prezydentem Miasta Poznania. Przedszkola - zasady rekrutacji

8 w oparciu o 7 kryteriów ustawowych: 1)wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca 3+ dzieci); 2)niepełnosprawność kandydata; 3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem); 7)objęcie kandydata pieczą zastępczą. Powyższe kryteria mają jednakową wartość – każde po 60 pkt. Zasady rekrutacji – etap 1

9 dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: 1) wielodzietność rodziny kandydata rodzic składa oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata Etap 1 - dokumenty

10 dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: 2) niepełnosprawność kandydata, 3) jednego z rodziców kandydata, 4) obojga rodziców kandydata, 5) rodzeństwa kandydata; rodzic składa: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata Etap 1 - dokumenty

11 dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 6)samotne wychowywanie kandydata rodzic składa prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata) Etap 1 - dokumenty

12 dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 7)objęcie kandydata pieczą zastępczą. rodzic składa dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135, ze zm.) wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata) Etap 1 - dokumenty

13 jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w rekrutacji stosuje się kryteria uzgodnione przez dyrektorów przedszkoli z Prezydentem Miasta: zatrudnienie obojga rodziców dziecka (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym rodzica, który samotnie wychowuje dziecko) – 15 pkt rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola – 12 pkt miejsce zamieszkania dziecka w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole – 10 pkt Zasady rekrutacji – etap 2

14 zgłoszenie kandydata na pobyt całodzienny – 7 pkt przynajmniej jeden z rodziców kandydata odprowadził podatek dochodowy PIT za 2013 rok w gminie Poznań – 7 pkt miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców w obwodzie szkoły/zespołu szkół na terenie której znajduje się przedszkole – 4 pkt dokumentem potwierdzającym każde z kryteriów jest oświadczenie rodzica dziecka Etap 2 – kryteria c.d.

15 Przedszkola - zasady rekrutacji Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się tylko wtedy, kiedy w przedszkolu nadal będą wolne miejsca. Rekrutacja uzupełniająca powinna zakończyć się do 29 sierpnia Rekrutacja uzupełniająca przebiega w oparciu o ustalone kryteria (ustawowe i uzgodnione z Prezydentem Miasta) i ma 2 etapy (podobnie jak rekrutacja zasadnicza) W rekrutacji uzupełniającej biorą udział: dzieci zamieszkałe w Poznaniu, które nie dostały się do wybranego przez siebie przedszkola dzieci zamieszkałe poza Poznaniem w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji uzupełniającej dzieci zamieszkałe w Poznaniu będą miały pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola przed dziećmi zamieszkałymi poza Poznaniem.

16 Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji. Wyniki zasadniczego postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz datę podania listy do publicznej wiadomości wraz z podpisem przewodniczącego. Przedszkola - zasady rekrutacji

17 Zakwalifikowane jest to dziecko, które pomyślnie przeszło proces rekrutacji i ma szansę być przyjęte. Dzieci zakwalifikowane, których rodzice złożyli wymagane dokumenty i w wyznaczonym terminie podpiszą porozumienie z przedszkolem na rok 2014/2015 będą przyjęte do przedszkola. Brak podpisania porozumienia w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będzie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola. Lista zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy będą wywieszone w przedszkolach wszystkich preferencji podanych przez rodziców kandydata. Przedszkola - zasady rekrutacji

18 TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 - Rekrutacja zasadnicza 1.Do 28 lutego 2014 r. – złożenie w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015. 2.Od 3 marca do 21 marca 2014 r. – pobieranie i składanie wniosków wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru. 3.28 marca 2014 r. godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 4.Od 28 marca do 11 kwietnia 2014 r. – pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka przez rodziców w placówce. 5.24 kwietnia 2014 r. godz. 12.00 – ogłoszenie wyników- wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Przedszkola - zasady rekrutacji

19 Procedura odwoławcza – dotyczy zarówno przedszkoli jak i wszystkich szkół publicznych: W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Procedura odwoławcza

20 Procedura odwoławcza c.d.: Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. Procedura odwoławcza

21 System informowania o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 Wszystkie informacje i wzory dokumentów dostępne będą na stronie www.poznan.pl/oswiata.www.poznan.pl/oswiata Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44 Można również zadawać pytania drogą mailową na adres ow@um.poznan.pl

22


Pobierz ppt "Wstęp Dlaczego zmieniły się zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych? Od dnia 18 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o systemie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google