Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan prac nad Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan prac nad Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój"— Zapis prezentacji:

1 Stan prac nad Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020
Maciej Nowicki Pełnomocnik Zarządu Województwa Lubuskiego ds. Polityki Spójności Gorzów Wlkp., 4 marca 2013 r.

2 Podstawy programowania PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
Strategia Europa 2020, Wspólne Ramy Strategiczne , Wieloletnie Ramy Finansowe, pakiet legislacyjny Polityki Spójności – projekty rozporządzeń UE - 11 celów tematycznych - ring fencing – 50% środków na cele 1 - 4 3. Strategie krajowe: Strategia Rozwoju Kraju 2020, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030, Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (projekt) Założenia Umowy Partnerstwa - układ programów operacyjnych

3 Założenia PO Inteligentny Rozwój wynikające z Umowy Partnerstwa
Wspieranie badań i innowacyjności polskiej gospodarki ma priorytetowe znaczenie w ramach Polityki Spójności na lata Koncentracja na wybranych obszarach interwencji ze środków WRS ma na celu wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Zakładane wskaźniki: wzrost nakładów na B+R z 0,74% PKB (2010 r.) do 1,7% PKB (2020 r.) wzrost nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa z 0,2% PKB (2010 r.) do 0,6-0,8% PKB (2020 r.).

4 Cele tematyczne Polityki Spójności 2014+ w PO IR
Cel tematyczny Priorytet inwestycyjny Fundusz 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne 1.1. wzmacnianie infrastruktury B+R (...) i możliwości rozwoju sektora B+I oraz promowanie centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim EFRR 1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi (...), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (...) 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości*, 3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji* 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 4.6. promowanie badań, badań naukowych, innowacji i wdrażania technologii niskoemisyjnych *W odniesieniu do wsparcia przedsiębiorstw, w ramach niniejszego programu realizowane będą działania systemowe i pilotażowe.

5 Podstawy programowania PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie stanowić główne źródło wsparcia B+R+I, większość alokacji celu tematycznego 1. będzie przeznaczona na ten Program. Wsparcie sektora nauki oraz przedsiębiorstw będzie prowadzone z uwzględnieniem następujących dokumentów: Krajowy Program Badań – przyjęty w 2011 r. Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej 33 projekty, obecnie będzie aktualizowana – nabór nowych wniosków do 15 marca Program Rozwoju Przedsiębiorstw do w konsultacjach międzyresortowych Zasada: evidence based policy

6 Podstawy programowania PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
Harmonogram prac: Opracowywanie diagnozy i analizy SWOT - styczeń 2013 r. Konsultacje części diagnostycznej PO IR - 2 poł. stycznia 2013 r. Przygotowanie wstępnego projektu PO IR, uwzględniającego wynik konsultacji części diagnostycznej Programu - styczeń – luty 2013 r. Posiedzenie Grupy roboczej PO IR – 25 luty 2013 r. Opracowanie projektu Programu - marzec – czerwiec 2013 r. Zamówienie i przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Programu - kwiecień– październik 2013 r. Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych projektu Programu - maj - czerwiec 2013 r. Opracowanie II projektu Programu uwzględniającego wynik konsultacji społecznych – II połowa czerwca 2013 r. Przedłożenie projektu Programu (uwzględniającego wynik OOŚ oraz oceny ex-ante) do zatwierdzenia przez Radę Ministrów oraz rozpoczęcie negocjacji z KE - IV Q 2013 r.

7 Cele i zadania grupy roboczej ds. PO Inteligentny Rozwój:
Wypracowanie propozycji celów i zakresu POIR z uwzglednieniem krajowych i europejskich dokumentów strategicznych Analizowanie i koordynacja interwencji w zakresie celów tematycznych i komplementarności z innymi programami Konsultacje rozwiązań w zakresie zagadnień horyzontalnych, finansowych i instytucjonalnych opiniowanie wniosków płynących z ewaluacji ex-ante i oceny oddziaływania na środowisko POIR Pierwsze nieformalne spotkanie – 13 listopada 2012 Formalne rozpoczęcie ustawowych prac – 25 luty 2013

8 Skład grupy roboczej ds. PO Inteligentny Rozwój:
Przedstawiciele instytucji centralnych – ministerstw, agencji i instytucji rządowych, Przedstawiciele organizacji reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, Reprezentanci pracodawców, związków zawodowych i organizacji pozarządowych Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, Eksperci zewnętrzni, Ewaluator ex-ante (po dokonaniu jego wyboru). Uczestnicy spotkań roboczych to kluczowi, z punktu widzenia celów programu operacyjnego, partnerzy: MRR (IZ), MNiSW (cel 1.), MG (cel 1, 3 i 4), MRiRW (demarkacja z programem rolnym i rybackim), MŚ (cel 4), PARP, NCBiR, KPK Programów Badawczych UE przedstawiciel Konwentu Marszałków RP, BGK, KFK S.A. (z uwagi na wzrost znaczenia instrumentów inżynierii finansowej w latach ), PKPP Lewiatan oraz eksperci zewnętrzni.

9 Możliwe działania POIR wspierające potencjał naukowo-badawczy
Wsparcie tworzenia narodowych i regionalnych centrów wiedzy i innowacji – znajdujących się na PMDIB lub uzgodnionych w kontrakcie terytorialnym Wsparcie interdyscyplinarnych badań przyczyniających się do sieciowania i konsolidacji jednostek naukowych (komplementarne z programem Horyzont twinning) Wsparcie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym na rzecz inteligentnej specjalizacji lub technologii niskoemisyjnych Wsparcie inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

10 Możliwe działania POIR wspierające potencjał naukowo-badawczy
Wsparcie międzynarodowych agend badawczych realizowanych w Polsce (komplementarne z programem Horyzont teaming) Wsparcie stypendiów doktoranckich i szkoleń dla pracowników naukowych Wsparcie działalności związanej z transferem wiedzy (spółki celowe, uczelniane CTT i AIP) Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ośrodkach badawczych (poziom ponadnarodowy) W większości działań możliwość finansowania kadr sektora nauki zaangażowanych w realizację projektu Możliwe działania POIR wspierające potencjał naukowo-badawczy

11 Możliwe wsparcie dla szkolnictwa wyższego
Nowy krajowy program operacyjny realizowany ze środków EFS – PO Wiedza, edukacja, rozwój Poprawa jakości programów kształcenia – zamawianie kształcenia, staże, przedsiębiorczość akademicka Rozwój programów studiów doktoranckich – zamawianie programów studiów doktoranckich, wspieranie programów międzynarodowych studiów doktoranckich Rozwój potencjału dydaktycznego kadr uczelni m.in. w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, korzystania z innowacyjnych technik dydaktycznych Rozwój systemów poprawy jakości dydaktyki i zarządzania w uczelniach Wsparcie mobilności i otwartości międzynarodowej środowisk akademickich poprzez m.in.: zagraniczne staże, szkolenia nauczycieli akademickich i doktorantów, studia prowadzone w j.angielskim, przyjazdy visting professors Upowszechnienie korzystania z oferty szkolnictwa wyższego wśród osób dorosłych – lifelong learning

12 Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020
umowa zawarta między rządem a samorządem województwa, której przedmiotem będą uzgodnione wspólnie cele rozwoju danego terytorium (województwa), zasady realizacji interwencji oraz przedsięwzięcia priorytetowe Mechanizm zapewnienia koncentracji tematycznej i geograficznej – Obszary Strategicznej Interwencji np. obszary funkcjonalne miast wojewódzkich Instrument zwiększenia efektywności polityk publicznych Element uzgodnienia interwencji polityki spójności Możliwe projekty: Centra wiedzy i innowacji np. parki technologiczne – Nowy Kisielin, Nowa Sól, Gorzów Wlkp. Rozwój szkół wyższych Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 cel IV. Wspieranie rozwoju sieci współpracy ośrodków naukowo-technologicznych i akademickich Polski Zachodniej oraz rozwijanie innych elementów gospodarki opartej na wiedzy. Instrument wsparcia - Kontrakt terytorialny

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan prac nad Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój"

Podobne prezentacje


Reklamy Google