Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek – najlepsza inwestycja Perspektywa Finansowa 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek – najlepsza inwestycja Perspektywa Finansowa 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek – najlepsza inwestycja Perspektywa Finansowa

2 Człowiek – najlepsza inwestycja Europa 2020 Wspólne Ramy Strategiczne Polska 2030 wyzwania rozwojowe Założenia Umowy Partnerstwa Strategia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny WK-P

3 Człowiek – najlepsza inwestycja Europa 2020 – Priorytety rozwój inteligentny rozwój zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

4 Człowiek – najlepsza inwestycja Europa 2020 – Cele wzrost stopy zatrudnienia z 69% - 75% (PL 71%) inwestycjw w działalność B+R - 3% PKB (PL 1,7%) Eco 20/20/20 ograniczenie wskaźnika przedwczesnego przerywania nauki do 10% (PL 4,5%) zwiększenie odsetka osób w wieku z wyższym wykształceniem do 40% (PL 45%) Ograniczenie liczby europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25% (PL 20-23%)

5 Człowiek – najlepsza inwestycja Umowa Partnerstwa Cele, priorytety, wskaźniki koncentracja tematyczna wymiar terytorialny (ZIT, SRL) układ programów operacyjnych zarys finansowania / sys. finansowania

6 Człowiek – najlepsza inwestycja Założenia Umowy Partnerstwa koncentracja tematyczna na działaniach o największym potencjale przyrostowym i rozwojowym (ringfencing) powiązanie celów wydatkowania funduszy WRS – Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Strategia Europa 2020 nacisk na rezultaty Zintegrowane podejście – wspólne interwencje ekonomiczne, społeczne i przestrzenne Zwiększenie stopnia koordynacji

7 Człowiek – najlepsza inwestycja Europejski Fundusz Społeczny

8 Człowiek – najlepsza inwestycja

9 Szczegółowy zakres wsparcia zostanie określony na dalszym etapie, po zaprojektowaniu wsparcia z EFS (…)

10 Człowiek – najlepsza inwestycja Finanse: Regiony - 75% EFS Regiony - 20% EFS, 80% EFRR Cel 8, 9 i %-25% EFS i EFRR Cel 9 - min. 20% EFS

11 Człowiek – najlepsza inwestycja Cele Tematyczne finansowane z EFS: 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (+) 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (+/-) 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (-)

12 Człowiek – najlepsza inwestycja Cel tematyczny Inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego, 8.5 Zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (8.3) 8.6 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy zwłaszcza tych którzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu

13 Człowiek – najlepsza inwestycja 8.7 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy 8.8 Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego (K/R) 8.9 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (K/R) 8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się (K)

14 Człowiek – najlepsza inwestycja -Wsparcie osób młodych w procesie przejścia z edukacji do zatrudnienia -Wsparcie osób pozostających bez pracy -Wsparcie dla osób wychodzących z rolnictwa i rybactwa -Realizacja polityki aktywnego starzenia się -Modernizacja instytucji rynku pracy -Działania z zakresu profilaktyki oraz wysokospecjalistycznej diagnostyki medycznej

15 Człowiek – najlepsza inwestycja Cel tematyczny 9: 9.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej (EFRR) 9.4 Aktywna integracja w szczególności w celu poprawy zatrudnialności (R) 9.5 Integracja społeczności marginalizowanych jak Romowie (R) 9.6 Zwalczanie dyskryminacji (K) 9.7 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych (R/K) 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych (R/K) 9.9 Lokalne strategie rozwoju (R)

16 Człowiek – najlepsza inwestycja Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi z rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, Profilaktyka adresowana do rodzin zagrożonych dysfunkcją, Wyrównywanie poziomu dostępności do podstawowych usług medycznych, Wsparcie kompleksowych projektów Rozwój lokalny na rzecz włączenia społecznego

17 Człowiek – najlepsza inwestycja Cel tematyczny Zapobieganie i ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki w szkole i promowanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej (K/R), 10.2 Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć (K),

18 Człowiek – najlepsza inwestycja Cel tematyczny Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy (K/R)

19 Człowiek – najlepsza inwestycja Terytorialny charakter interwencji: Polska Wschodnia, Miasta Wojewódzkie i ich obszary, Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji Obszary wiejskie Obszary przygraniczne

20 Człowiek – najlepsza inwestycja Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zwiększenie konkurencyjności miast, Wzmocnienie powiązań z regionem, Zwiększenie atrakcyjności rynków pracy, Wzmocnienie znaczenia ośrodków naukowych, Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej,

21 Człowiek – najlepsza inwestycja Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zrównoważony, sprawny transport łączący miasto i jego obszar funkcjonalny, Kompleksowa rewitalizacja: infrastrukturalna, gospodarcza, społeczna, Ochrona środowiska i Energetyka Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter Przeciwdziałanie ubóstwu

22 Człowiek – najlepsza inwestycja Dziękuję za uwagę Adam Szponka


Pobierz ppt "Człowiek – najlepsza inwestycja Perspektywa Finansowa 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google