Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie programów rozwojowych JST 2014-2020 POLSKA POLITYKA ROZWOJU I EUROPEJSKA POLITYKI SPÓJNOŚCI 4 czerwca 2013 r. Doskonalenie zarządzania usługami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie programów rozwojowych JST 2014-2020 POLSKA POLITYKA ROZWOJU I EUROPEJSKA POLITYKI SPÓJNOŚCI 4 czerwca 2013 r. Doskonalenie zarządzania usługami."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie programów rozwojowych JST POLSKA POLITYKA ROZWOJU I EUROPEJSKA POLITYKI SPÓJNOŚCI 4 czerwca 2013 r. Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jarosław Komża Związek Powiatów Polskich

2 PODSTAWOWE REGULACJE Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. POLSKA POLITYKA ROZWOJU - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2. EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI - Rozporządzenie ogólne - Rozporządzenia szczegółowe dot. EFRR, EFS, FS, i in dokument UMOWY PARTNERSKIEJ = 2 USTAWA O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU

3 POLSKA POLITYKA ROZWOJU + EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI – kluczowe założenia Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe regulacje europejskiej polityki spójności i polskiej polityki rozwoju wprowadzają nacisk na terytorialne ukierunkowanie sektorowych polityk publicznych. Przejście w zarządzaniu rozwojem - od podejścia sektorowego i tradycyjnej redystrybucji pieniędzy do zintegrowanego terytorialnie ma polegać na integrowaniu działań różnych podmiotów publicznych i funduszy w ich dyspozycji - wobec terytoriów określonych nie administracyjnie, a funkcjonalnie (charakteryzujących się podobnymi cechami społeczno-gospodarczo-przestrzennymi).

4 POLSKA POLITYKA ROZWOJU – kluczowe pojęcia, cz. 1 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSZAR FUNKCJONALNY (Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju) Zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju. Celem delimitacji OF jest prowadzenie wobec nich zintegrowanej polityki rozwoju. OF wyznaczone zostaną przez zarządy województw w pzpw, na podstawie kryteriów opracowanych wspólnie z MRR.

5 Ośrodków wojewódzkich, w tym metropolitalnych Ośrodków regionalnych Ośrodków subregionalnych (pow. 50 tys. mieszk.) Ośrodków lokalnych Miejskie obszary funkcjonalne ustalenie zalecenie Miejskie obszary funkcjonalne Typologia miejskich obszarów funkcjonalnych ze względu na funkcje ośrodków miejskich w systemie osadniczym kraju:

6 Typologia wiejskich obszarów funkcjonalnych: Wiejskie obszary funkcjonalne Uczestniczące w procesach rozwojowych Obszary wymagające wsparcia procesów rozwojowych Wiejskie obszary funkcjonalne ustalenie zalecenie

7 POLSKA POLITYKA ROZWOJU - kluczowe pojęcia, cz. 2 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI (Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego) Wybrane obszary funkcjonalne, którym państwo nadaje specjalne znaczenie i decyduje o skoncentrowaniu na nich interwencji krajowej polityki regionalnej i funduszy polityki spójności. Należą do nich zarówno obszary o najwyższym stopniu rozwoju (główne miasta i ich OF), jak i obszary problemowe. Kategorie OSI określa Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. OSI o znaczeniu krajowym wskazuje rząd w Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju. OSI o znaczeniu regionalnym wskazuje samorząd województwa w strategii rozwoju regionu.

8 POLSKA POLITYKA ROZWOJU – kluczowe pojęcia, cz. 2 OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A. Polska Wschodnia B. Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne C. Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji E. Obszary przygraniczne D. Obszary, w szczególności wiejskie, o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe F. Inne obszary interwencji w układzie terytorialnym - zależne od decyzji instytucji zarządzającej

9 POLSKA POLITYKA ROZWOJU - kluczowe pojęcia, cz. 3 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONTRAKT TERYTORIALNY umowa podpisywana przez przedstawicieli rządu i regionu; instrument koordynacji, służący poprawie efektywności działań rozwojowych, ukierunkowanych terytorialnie, realizowanych przez różne podmioty publiczne (głównie rząd i województwo); finansowany przez budżety krajowe (centralny i JST) i fundusze UE

10 EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI podstawowe założenia Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy tzw. nowego paradygmatu eps: - terytorialne oddziaływanie polityk, - podejście funkcjonalne, a nie administracyjne do definiowania jednostek przestrzennych, - nacisk na wykorzystanie potencjału regionów, - współpraca różnych szczebli władzy publicznej w ramach zarządzania wielopoziomowego,To nie polityka wyrównywania szans. To polityka rozwoju (wypowiedź wiceministra rozwoju regionalnego)

11 EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI priorytety, cz. 1 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11 tzw. celów tematycznych podzielonych na priorytety inwestycyjne ( opis każdego celów w założeniach UP) 1.Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2.Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 3.Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 4.Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

12 EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI priorytety, cz. 2 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5.Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 6.Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 7.Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych (TEN-T) 8.Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 9.Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 10.Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 11.Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

13 POLITYKA SPÓJNOŚCI - alokacje funduszy strukturalnych na priorytety, cz.1 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mazowsze min. 60% EFRR na 1,2,3,4 (badania i innowacje, IT, wsparcie MSP, przejście na gospodarkę niskoemisyjna ) w tym min. 20% na 4 (gospodarka niskoemisyjna ) min % lub 45-50% EFRR i EFS na 8,9,10 (wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, włączenia społecznego i walka z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie), w tym min. 20% EFS na 9 (zwalczanie ubóstwa)

14 POLITYKA SPÓJNOŚCI - alokacje funduszy strukturalnych na priorytety, cz.2 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozostałe regiony min. 50% EFRR na 1,2,3,4 (badania i innowacje, IT, wsparcie MSP, przejście na gospodarkę niskoemisyjna )w tym min. 10% na 4 (gospodarka niskoemisyjna) min % EFRR i EFS na 8,9,10 (wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, włączenia społecznego i walka z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie), w tym min. 20% EFS na 9 (zwalczanie ubóstwa)

15 POLSKA POLITYKA ROZWOJU + EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI - programy operacyjne, cz. 1 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8 KRAJOWCYH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH: 1.Inteligentny Rozwój 2.Infrastruktura Zrównoważonego Rozwoju 3.Wiedza -Edukacja-Rozwój 4.Polska Cyfrowa 5.Rozwój Polski Wschodniej 6.Pomoc Techniczna 7.Europejskiej Współpracy Terytorialnej 8.Rozwoju Obszarów Wiejskich 9.Rybactwo i Morze 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

16 POLSKA POLITYKA ROZWOJU + EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI - programy operacyjne, cz. 2 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 POLSKA POLITYKA ROZWOJU + EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI wnioski i rekomendacje autora dla lokalnych JST, cz. 1 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ze względu na priorytety UE i przypisane im poziomy alokacji funduszy, w okresie pojedynczej JST będzie zdecydowanie trudniej niż dotychczas zdobyć fundusze europejskie na najpilniejsze wciąż potrzeby społeczności lokalnych. Założeniem strategicznym powinno być więc szukanie wspólnych interesów z sąsiadami – gminami i powiatami, tworzącymi obszar funkcjonalny oraz ścisła współpraca pomiędzy tymi JST.

18 POLSKA POLITYKA ROZWOJU + EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI wnioski i rekomendacje autora dla lokalnych JST, cz. 2 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Należy szukać porozumienia z sąsiednimi JST, tworzyć partnerstwa (nieformalne i formalne), budować strategie rozwoju obszarów funkcjonalnych i przygotowywać na okres wspólną taktykę pozyskiwania funduszy typować ponadlokalne projekty, łączące interesy jak największej liczby samorządów na danym obszarze funkcjonalnym. Należy kontaktować się z zarządem województwa i urzędnikami przygotowującymi Regionalny Program Operacyjny – organizować z nimi spotkania konsultacyjne w ramach regionalnych i powiatowych konwentów władz lokalnych. Tylko aktywna postawa umożliwi skuteczne reprezentowanie interesów lokalnych JST.

19 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę! Jarosław Komża Związek Powiatów Polskich tel ,


Pobierz ppt "Finansowanie programów rozwojowych JST 2014-2020 POLSKA POLITYKA ROZWOJU I EUROPEJSKA POLITYKI SPÓJNOŚCI 4 czerwca 2013 r. Doskonalenie zarządzania usługami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google