Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związek Powiatów Polskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związek Powiatów Polskich"— Zapis prezentacji:

1 Związek Powiatów Polskich
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Finansowanie programów rozwojowych JST POLSKA POLITYKA ROZWOJU I EUROPEJSKA POLITYKI SPÓJNOŚCI 4 czerwca 2013 r. Jarosław Komża Związek Powiatów Polskich Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 POLSKA POLITYKA ROZWOJU
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego PODSTAWOWE REGULACJE POLSKA POLITYKA ROZWOJU - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2. EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI - Rozporządzenie ogólne - Rozporządzenia szczegółowe dot. EFRR, EFS, FS, i in. 1 + 2  dokument UMOWY PARTNERSKIEJ 1 = 2  USTAWA O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
POLSKA POLITYKA ROZWOJU + EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI – kluczowe założenia Nowe regulacje europejskiej polityki spójności i polskiej polityki rozwoju wprowadzają nacisk na terytorialne ukierunkowanie sektorowych polityk publicznych. Przejście w zarządzaniu rozwojem - od podejścia sektorowego i tradycyjnej redystrybucji pieniędzy do zintegrowanego terytorialnie ma polegać na integrowaniu działań różnych podmiotów publicznych i funduszy w ich dyspozycji - wobec terytoriów określonych nie administracyjnie, a funkcjonalnie (charakteryzujących się podobnymi cechami społeczno-gospodarczo-przestrzennymi). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 POLSKA POLITYKA ROZWOJU – kluczowe pojęcia, cz. 1
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego POLSKA POLITYKA ROZWOJU – kluczowe pojęcia, cz. 1 OBSZAR FUNKCJONALNY (Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju) Zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju. Celem delimitacji OF jest prowadzenie wobec nich zintegrowanej polityki rozwoju. OF wyznaczone zostaną przez zarządy województw w pzpw, na podstawie kryteriów opracowanych wspólnie z MRR. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Miejskie obszary funkcjonalne
Typologia miejskich obszarów funkcjonalnych ze względu na funkcje ośrodków miejskich w systemie osadniczym kraju: Ośrodków wojewódzkich, w tym metropolitalnych Ośrodków regionalnych Ośrodków subregionalnych (pow. 50 tys. mieszk.) Ośrodków lokalnych Miejskie obszary funkcjonalne ustalenie zalecenie

6 Typologia wiejskich obszarów funkcjonalnych:
Wiejskie obszary funkcjonalne Typologia wiejskich obszarów funkcjonalnych: Uczestniczące w procesach rozwojowych Obszary wymagające wsparcia procesów rozwojowych Wiejskie obszary funkcjonalne ustalenie zalecenie

7 POLSKA POLITYKA ROZWOJU - kluczowe pojęcia, cz. 2
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego POLSKA POLITYKA ROZWOJU - kluczowe pojęcia, cz. 2 OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI (Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego) Wybrane obszary funkcjonalne, którym państwo nadaje specjalne znaczenie i decyduje o skoncentrowaniu na nich interwencji krajowej polityki regionalnej i funduszy polityki spójności. Należą do nich zarówno obszary o najwyższym stopniu rozwoju (główne miasta i ich OF), jak i obszary problemowe. Kategorie OSI określa Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. OSI o znaczeniu krajowym wskazuje rząd w Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju. OSI o znaczeniu regionalnym wskazuje samorząd województwa w strategii rozwoju regionu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
POLSKA POLITYKA ROZWOJU – kluczowe pojęcia, cz. 2 OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI A. Polska Wschodnia B. Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne C. Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji E. Obszary przygraniczne D. Obszary, w szczególności wiejskie, o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe F. Inne obszary interwencji w układzie terytorialnym - zależne od decyzji instytucji zarządzającej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 POLSKA POLITYKA ROZWOJU - kluczowe pojęcia, cz. 3
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego POLSKA POLITYKA ROZWOJU - kluczowe pojęcia, cz. 3 KONTRAKT TERYTORIALNY umowa podpisywana przez przedstawicieli rządu i regionu; instrument koordynacji , służący poprawie efektywności działań rozwojowych, ukierunkowanych terytorialnie, realizowanych przez różne podmioty publiczne (głównie rząd i województwo); finansowany przez budżety krajowe (centralny i JST) i fundusze UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI 2014-2020 - podstawowe założenia
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI podstawowe założenia Elementy tzw. nowego paradygmatu eps: - terytorialne oddziaływanie polityk, - podejście funkcjonalne, a nie administracyjne do definiowania jednostek przestrzennych, - nacisk na wykorzystanie potencjału regionów, - współpraca różnych szczebli władzy publicznej w ramach zarządzania wielopoziomowego, „To nie polityka wyrównywania szans. To polityka rozwoju” (wypowiedź wiceministra rozwoju regionalnego) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI 2014-2020 - priorytety, cz. 1
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI priorytety, cz. 1 11 tzw. celów tematycznych podzielonych na „priorytety inwestycyjne” (opis każdego celów w założeniach UP) Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI 2014-2020 - priorytety, cz. 2
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI priorytety, cz. 2 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych (TEN-T) Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
POLITYKA SPÓJNOŚCI - alokacje funduszy strukturalnych na priorytety, cz.1 Mazowsze min. 60% EFRR na 1,2,3,4 (badania i innowacje, IT, wsparcie MSP, przejście na gospodarkę niskoemisyjna ) w tym min. 20% na 4 (gospodarka niskoemisyjna ) min % lub 45-50% EFRR i EFS na 8,9,10 (wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, włączenia społecznego i walka z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie), w tym min. 20% EFS na 9 (zwalczanie ubóstwa) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
POLITYKA SPÓJNOŚCI - alokacje funduszy strukturalnych na priorytety, cz.2 pozostałe regiony min. 50% EFRR na 1,2,3,4 (badania i innowacje, IT, wsparcie MSP, przejście na gospodarkę niskoemisyjna )w tym min. 10% na 4 (gospodarka niskoemisyjna) min % EFRR i EFS na 8,9,10 (wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, włączenia społecznego i walka z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie), w tym min. 20% EFS na 9 (zwalczanie ubóstwa) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 8 KRAJOWCYH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH: Inteligentny Rozwój
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego POLSKA POLITYKA ROZWOJU + EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI - programy operacyjne, cz. 1 8 KRAJOWCYH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH: Inteligentny Rozwój Infrastruktura Zrównoważonego Rozwoju Wiedza -Edukacja-Rozwój Polska Cyfrowa Rozwój Polski Wschodniej Pomoc Techniczna Europejskiej Współpracy Terytorialnej Rozwoju Obszarów Wiejskich Rybactwo i Morze 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
POLSKA POLITYKA ROZWOJU + EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI - programy operacyjne, cz. 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
POLSKA POLITYKA ROZWOJU + EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI  wnioski i rekomendacje autora dla lokalnych JST, cz. 1 Ze względu na priorytety UE i przypisane im poziomy alokacji funduszy, w okresie pojedynczej JST będzie zdecydowanie trudniej niż dotychczas zdobyć fundusze europejskie na najpilniejsze wciąż potrzeby społeczności lokalnych. Założeniem strategicznym powinno być więc szukanie wspólnych interesów z sąsiadami – gminami i powiatami, tworzącymi obszar funkcjonalny oraz ścisła współpraca pomiędzy tymi JST. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
POLSKA POLITYKA ROZWOJU + EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI  wnioski i rekomendacje autora dla lokalnych JST, cz. 2 Należy szukać porozumienia z sąsiednimi JST, tworzyć partnerstwa (nieformalne i formalne), budować strategie rozwoju obszarów funkcjonalnych i przygotowywać na okres wspólną taktykę pozyskiwania funduszy  typować ponadlokalne projekty, łączące interesy jak największej liczby samorządów na danym obszarze funkcjonalnym. Należy kontaktować się z zarządem województwa i urzędnikami przygotowującymi Regionalny Program Operacyjny – organizować z nimi spotkania konsultacyjne w ramach regionalnych i powiatowych konwentów władz lokalnych. Tylko aktywna postawa umożliwi skuteczne reprezentowanie interesów lokalnych JST. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Związek Powiatów Polskich
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Dziękuję za uwagę!  Jarosław Komża Związek Powiatów Polskich tel , Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Związek Powiatów Polskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google