Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego MRR Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego MRR Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego MRR Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego wspófinansowanego ze środków MF EOG Konferencja informacyjna na temat na temat konkursu dotacji dla partnerstw samorządowych w ramach Programu Regionalnego MF EOG Warszawa 28 stycznia 2013 r.

2 Program konferencji w dniu : :10Otwarcie konferencji – Tomasz Potkański, z-ca dyrektora Biura Związku Miast Polskich 11: :55Prezentacja założeń i regulaminu konkursu dotacji dla partnerstw – Marcin Bogusz; Kwalifikowalność wydatków i system płatności - Magdalena Braniewska, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej MRR 11: :30 Przygotowanie wniosku o przyznanie dotacji i wymaganych załączników, najważniejsze aspekty realizacji projektów - Tomasz Potkański, Kierownik Projektu, ZMP 12: :45przerwa 12: :00Dyskusja - pytania uczestników i odpowiedzi ze strony przedstawicieli MRR 14:00 lunch

3 Na jakim etapie pracy są Partnerstwa Zakres merytoryczny współpracy i skład partnerstwa Zasady współpracy i szczegółowe podejście Lipiec styczeń 2013 Luty 2013 Marzec 2013 Złożenie Wniosku – 5 kwietnia Zaawansowane ustalenia Ostateczny zakres meryt. Ostateczne zasady współpracy Pisanie AW i Wniosku Kryteria oceny merytorycznej znane

4 Główne kryteria oceny merytorycznej wniosków Waga poszczególnych kryteriów w całkowitej ocenie [w %]

5 Podkryteria oceny merytorycznej

6 Karta oceny merytorycznej – analiza (1)

7 Karta oceny merytorycznej – analiza (2)

8 Karta oceny merytorycznej – analiza (3)

9 Karta oceny merytorycznej – analiza (4)

10 Karta oceny merytorycznej – analiza (5)

11 Karta oceny merytorycznej – analiza (6)

12 Karta oceny merytorycznej – analiza (7)

13 Karta oceny merytorycznej – analiza (8)

14 Karta oceny merytorycznej – analiza (9)

15 tytuł

16 Jakich zagadnień mogą dotyczyć strategie i plany operacyjne opracowane przez partnerstwa? (1) 1.Strategie obszaru funkcjonalnego – wymiar całościowy 2.Poziom strategii sektorowych, w tym szczególnie: a.przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; b.lokalny rynek pracy; c.zadania oświatowo – edukacyjne (np. analiza w kontekście lokalnego /ponadlokalnego rynku pracy); d.polityka mieszkaniowa jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych (funkcja socjalna) i gospodarczych (wzrost mobilności mieszkańców, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę mieszkaniową); e.kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym zwłaszcza zintegrowana rewitalizacja obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych; f.problemy zmian demograficznych, w szczególności dostosowanie oferty miast do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz różnych pokoleń; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury, rekreacji. g.Infrastruktura transportowa – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, promocja transportu publicznego, usprawnienie multimodalnych systemów komunikacyjnych, problemy bezpieczeństwa publicznego – komunikacyjnego i innych wymiarów. h.partycypacja społeczna – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych; konsultowanie z partnerami projektów strategii i planów rozwoju

17 Jakich zagadnień mogą dotyczyć strategie i plany operacyjne opracowane przez partnerstwa? (2) 3. Inne strategie / zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru funkcjonalnego, zwłaszcza z zakresu 11 priorytetów funduszy strukturalnych UE na lata , tzn.: 1. Badania i działalność innowacyjna; 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne; 3. Konkurencyjność MSP; 4. Gospodarka nisko-emisyjna; 5. Dostosowanie do zmian klimatycznych oraz zapobieganie i zarz. ryzykiem 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów (w tym zasobów dziedzictwa kulturowego); 7. Zrównoważony transport; 8. Promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności; 9. Integracja społeczna i zwalczanie ubóstwa; 10. Edukacja, upowszechnianie umiejętności i ustawiczne kształcenie; 11. Kreowanie możliwości instytucjonalnych i efektywna administracja publiczna.


Pobierz ppt "Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego MRR Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google