Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na pewno wielokrotnie s ł yszeli ś cie, ż e jedzenie jajek jest nie zdrowe. Dlatego dzisiaj rozwiejemy wasze w ą tpliwo ś ci i dowiemy si ę, czy jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na pewno wielokrotnie s ł yszeli ś cie, ż e jedzenie jajek jest nie zdrowe. Dlatego dzisiaj rozwiejemy wasze w ą tpliwo ś ci i dowiemy si ę, czy jest."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Na pewno wielokrotnie s ł yszeli ś cie, ż e jedzenie jajek jest nie zdrowe. Dlatego dzisiaj rozwiejemy wasze w ą tpliwo ś ci i dowiemy si ę, czy jest to produkt zdrowy i od ż ywczy, czy te ż demon pe ł en zatykaj ą cego t ę tnice cholesterolu.

4

5 Fakt nr 1: jajo jest dobrym ź ród ł em sk ł adników od ż ywczych. Za oko ł o 30 groszy dostajemy 6 gramów bia ł ka, troch ę zdrowych t ł uszczów nienasyconych, odrobin ę witamin i minera ł ów. Jajka s ą te ż dobrym ź ród ł em choliny, której przypisano dobroczynny wp ł yw na pami ęć, jak równie ż luteiny oraz zeaksantynu, które mog ą zapobiega ć utracie wzroku.

6 Fakt nr 2: jajka s ą pe ł ne cholesterolu. Ś redniej wielko ś ci jajko zawiera 212 miligramów tej substancji. To ca ł kiem sporo, jak na jeden produkt. Pod tym wzgl ę dem, jaja mo ż e przewy ż szy ć tylko potrawa, w której podano by jednocze ś nie w ą tróbk ę, krewetki i kacze mi ę so.

7 Mit nr 1: Wi ę kszo ść cholesterolu, który kr ąż y w krwiobiegu, produkuje w ą troba - g ł ównie w reakcji na nasycone kwasy t ł uszczowe i ich izomery trans (wyj ą tkowo niezdrowy rodzaj t ł uszczów, powstaj ą cy podczas ich obróbki przemys ł owej), obecne w naszej diecie. Pionierski eksperyment przeprowadzony w roku 1950 przez kardiologa z Harvardu Paula Dudleya White'a i jego zespó ł wykaza ł, ż e ilo ść cholesterolu w pokarmie w niewielkim stopniu wp ł ywa na jego st ęż enie we krwi. Ca ł y cholesterol przedostaje si ę do uk ł adu krwiono ś nego, do t ę tnic. To wcale nie tak! U przeci ę tnej osoby (do tego jeszcze wrócimy), jedynie ma ł a ilo ść cholesterolu zawartego w pokarmie przenika bezpo ś rednio do krwi.

8 Mit nr 2: Jedzenie jajek jest niekorzystne dla serca. Jedyne obszerne badanie wp ł ywu spo ż ycia jajek na choroby serca - a nie na st ęż enie cholesterolu lub inne po ś rednie czynniki - nie wykaza ł o zwi ą zku pomi ę dzy tymi dwoma elementami. Przebadano niemal 120 tysi ę cy pocz ą tkowo zdrowych kobiet i m ęż czyzn, którzy codziennie jedli jedno lub wi ę cej jajek. W czasie 14 lat trwania eksperymentu nie zwi ę kszy ł o si ę u nich ryzyko ataku serca lub udaru, nie umierali te ż z powodu chorób sercowo-naczyniowych cz ęś ciej ni ż osoby zjadaj ą ce ś rednio mniej ni ż jedno jajko tygodniowo. Jedynie u cukrzyków jedno jajko dziennie oznacza ł o niewielki wzrost ryzyka rozwoju choroby serca (w stosunku do osób rzadko jedz ą cych jajka).

9

10 Reputacja jajek jako dobrego po ż ywienia zosta ł a pogrzebana w latach 60-tych, gdy naukowcy pierwszy raz ustalili zwi ą zek pomi ę dzy chorobami serca a wysokim st ęż eniem cholesterolu we krwi. Ameryka ń skie Stowarzyszenie Kardiologiczne (AHA) i inne wp ł ywowe grupy ograniczy ł y zalecany limit dziennego spo ż ycia cholesterolu do 300 mg dziennie (200 mg dla osób chorych na serce) i ostrzega ł y, aby unika ć ż ó ł tek. Zalecenia te wywo ł a ł y jednak dwa du ż e problemy. Wydaje si ę, ż e górnego limitu, 300 miligramów dziennie, nie wskazano z ż adnego konkretnego naukowego powodu lecz dlatego, ż e by ł a to po ł owa ś redniego dziennego spo ż ycia cholesterolu przez ówczesnych Amerykanów. A ostrze ż enia dotycz ą ce spo ż ywania jajek oparto na logicznym, cho ć b łę dnym za ł o ż eniu, ż e ilo ść cholesterolu w pokarmie przek ł ada si ę bezpo ś rednio na jego poziom we krwi.

11 Chyba ju ż nadchodzi koniec z ł ych czasów dla jajek. W 2000 r. AHA znacznie uspokoi ł o si ę w jajecznej kwestii. Zamiast zaleca ć unikania jaj lub ograniczania ich do konkretnej liczby tygodniowo, dietetyczne wytyczne kardiologów skupi ł y si ę raczej na tym, by uczy ć nas ogranicza ć pokarmy bogate w t ł uszcze nasycone i utrzymywa ć pobór cholesterolu poni ż ej 300 mg dziennie. AHA uzna ł a, ż e mo ż na to osi ą gn ąć "nawet przy okresowym spo ż ywaniu jaj i mi ę czaków". Jeszcze dalej posun ęł y si ę towarzystwa kardiologiczne z Kanady i Australii, które nie wykluczy ł y jaj ze swoich programów ochrony serca. Programy te doprowadzi ł y do umieszczania na opakowaniach produktów spo ż ywczych specjalnych oznacze ń, pomagaj ą cych klientom sprawniej i ł atwiej dokonywa ć zdrowych wyborów ż ywieniowych. Jajek nie obj ął jednak podobny program kardiologiczny w USA, zaaprobowany przez AHA.

12 Niestety, zalecenia ogólne nie dotycz ą konkretnych ludzi. Staje si ę to problemem - zw ł aszcza w przypadku zjadanego przez nas cholesterolu, a ju ż jajek w szczególno ś ci. U wielu ludzi cholesterol w zjadanym pokarmie minimalnie wp ł ywa na ilo ść cholesterolu we krwi. Jednak s ą tacy, u których ma to wyra ź ny zwi ą zek. Problem polega na tym, ż e nie da si ę ł atwo okre ś li ć reakcji danej osoby na cholesterol w diecie. Oczywi ś cie, mo ż na sprawdza ć poziom cholesterolu po np. miesi ę cznej abstynencji jajecznej, po czym je ść jedno jajko dziennie przez kilka tygodni i na nowo zbada ć st ęż enie tej substancji. By ł oby to przesad ą w przypadku wi ę kszo ś ci ludzi z normalnym poziomem ogólnym cholesterolu oraz tzw. LDL (cholesterolu z ł ego). Je ś li lubisz jajka, zjadanie jednego dziennie nie powinno by ć z ł e - zw ł aszcza, je ś li na ró ż nych frontach dbasz o to, co jesz

13 Pozb ą d ź si ę z diety innych z ł ych produktów. Ograniczenie w diecie nasyconych kwasów t ł uszczowych i ich izomerów trans wyra ź nie i dobroczynnie wp ł ynie na twój cholesterol.

14 Czasem zrób sobie przerw ę. Je ś li jedno jajko sadzone na patelni wygl ą da – wed ł ug ciebie - zbyt samotnie, lub te ż nie wystarcza ci jednojajowy omlet warzywny, zjedz dwa jajka, lecz co drugi dzie ń.

15 Kontroluj poziom cholesterolu co dwa lub trzy miesi ą ce, aby sprawdzi ć, czy jego poziom si ę nie waha.

16 - Unikaj ż ó ł tek! Mie ś ci si ę tam ca ł y cholesterol. Je ś li przygotowujesz jajecznic ę, u ż yj jednego ca ł ego jajka, a z drugiego we ź tylko bia ł ko. Piek ą c ciasto, spróbuj czasem zast ą pi ć jedno jajko dwoma bia ł kami. Mo ż na na rynku poszuka ć samych p ł ynnych ż ó ł tek lub produktów zast ę pczych wobec jajek, ale bez ż ó ł tka.

17 Czy w twoim jad ł ospisie jajka s ą faktycznie niezb ę dne? Niekoniecznie – bez nich te ż dasz rad ę. S ą one jednak fantastycznym ź ród ł em pe ł nowarto ś ciowych bia ł ek, zawieraj ą te ż inne dobroczynne sk ł adniki, a do tego prosto je przyrz ą dza ć, ł atwo gry źć, s ą smaczne i niedrogie. Ostatnie badania wp ł ywu jajek na zdrowie nie daj ą zielonego ś wiat ł a codziennym omletom z trzech jaj, którym mog ł yby towarzyszy ć parówki i domowe frytki. Jajka s ą jednak dobr ą alternatyw ą wobec sma ż onych na oleju p ą czków, s ł odkich p ł atków ś niadaniowych lub niezdrowych przek ą sek, pe ł nych nasyconych kwasów t ł uszczowych.

18 Materia ł y zaczerpni ę te g ł ównie ze stron: html html Joanna Ma ć kowska IIE


Pobierz ppt "Na pewno wielokrotnie s ł yszeli ś cie, ż e jedzenie jajek jest nie zdrowe. Dlatego dzisiaj rozwiejemy wasze w ą tpliwo ś ci i dowiemy si ę, czy jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google