Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Statut ( Z NANIESIONYMI POPRAWKAMI Z DNIA 17. 04. 2004 R.) & 1 Cz ł onkiem Klubu mi ł o ś ników Harrego Pottera CZARODZIEJ mo ż e zosta ć ka ż dy, kto.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Statut ( Z NANIESIONYMI POPRAWKAMI Z DNIA 17. 04. 2004 R.) & 1 Cz ł onkiem Klubu mi ł o ś ników Harrego Pottera CZARODZIEJ mo ż e zosta ć ka ż dy, kto."— Zapis prezentacji:

1

2 Statut ( Z NANIESIONYMI POPRAWKAMI Z DNIA R.) & 1 Cz ł onkiem Klubu mi ł o ś ników Harrego Pottera CZARODZIEJ mo ż e zosta ć ka ż dy, kto nie uko ń czy ł 110 lat, a uko ń czy ł 5 lat. & 2 Warunkiem wst ą pienia do klubu jest potwierdzone na pi ś mie, przeczytanie przynajmniej jednej cz ęś ci przygód Harrego Pottera ( lub obejrzenie filmu). & 3 Klub prowadzi dzia ł alno ść bez sta ł ych sk ł adek cz ł onkowskich. Od czasu do czasu niewielka sk ł adka wed ł ug potrzeb.

3 & 4 Obowi ą zkiem cz ł onka klubu jest zach ę canie innych do czytania ksi ąż ek a w szczególno ś ci ksi ąż ek o Harrym Potterze. & 5 Klub prowadzi kronik ę z materia ł ami o Harrym Porterze, do której materia ł y dostarczaj ą cz ł onkowie. & 6 Zmiany w statucie wprowadza si ę na walnym zebraniu cz ł onków, podejmowane w g ł osowaniu tajnym lub jawnym, zwyk łą wi ę kszo ś ci ą g ł osów. Walne zebrania przeprowadza si ę przynajmniej raz do roku. & 7 Spotkania cz ł onków klubu organizuje si ę co dwa tygodnie. & 8 Cz ł onków klubu obowi ą zuje wzorowe zachowanie si ę w ka ż dym miejscu i czasie, d ąż enie do osi ą gania jak najlepszych wyników w nauce, lojalno ść wobec przyjació ł.

4 & 9 Klub dzia ł a przy Szkole Podstawowej w Raczkowie, za zgod ą dyrektora szko ł y pani dyrektor Danuty Michalak. & 10 Ilo ść cz ł onków Klubu wynosi -28. Jeden opiekun. & 11 Je ś li cz ł onek nie stawia si ę na kolejne cztery zebrania ( wyj ą tek stanowi przewlek ł a choroba) podlega skre ś leniu z listy cz ł onków przez zarz ą d. & 12 Zmiany wchodz ą w ż ycie z dniem uchwalenia tj. z dniem 17. o r

5 W naszym klubie

6 Na wycieczce na Łysą Górę


Pobierz ppt "Statut ( Z NANIESIONYMI POPRAWKAMI Z DNIA 17. 04. 2004 R.) & 1 Cz ł onkiem Klubu mi ł o ś ników Harrego Pottera CZARODZIEJ mo ż e zosta ć ka ż dy, kto."

Podobne prezentacje


Reklamy Google