Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pytanie to coraz cz ęś ciej nasuwa si ę przeci ę tnemu cz ł owiekowi chc ą cemu stworzy ć now ą sie ć w domu. Pytanie to coraz cz ęś ciej nasuwa si.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pytanie to coraz cz ęś ciej nasuwa si ę przeci ę tnemu cz ł owiekowi chc ą cemu stworzy ć now ą sie ć w domu. Pytanie to coraz cz ęś ciej nasuwa si."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Pytanie to coraz cz ęś ciej nasuwa si ę przeci ę tnemu cz ł owiekowi chc ą cemu stworzy ć now ą sie ć w domu. Pytanie to coraz cz ęś ciej nasuwa si ę przeci ę tnemu cz ł owiekowi chc ą cemu stworzy ć now ą sie ć w domu. Wszystko to zale ż y od tego co oczekuje u ż ytkownik inwestuj ą c w sie ć, dlatego postaramy si ę przedstawi ć najwa ż niejsze kryteria która z sieci jest lepsza. Wszystko to zale ż y od tego co oczekuje u ż ytkownik inwestuj ą c w sie ć, dlatego postaramy si ę przedstawi ć najwa ż niejsze kryteria która z sieci jest lepsza.

4

5 LAN- do tworzenia sieci LAN potrzebne s ą : przewody, narz ę dzia oraz wysi ł ek fizyczny by móc stworzy ć infrastruktur ę ca ł ej sieci LAN- do tworzenia sieci LAN potrzebne s ą : przewody, narz ę dzia oraz wysi ł ek fizyczny by móc stworzy ć infrastruktur ę ca ł ej sieci WLAN- do stworzenia sieci bezprzewodowej potrzebne s ą tylko: komputer karta bezprzewodowa oraz router WLAN- do stworzenia sieci bezprzewodowej potrzebne s ą tylko: komputer karta bezprzewodowa oraz router

6

7 Sie ć LAN b ę dzie na pewno du ż o dro ż sza gdy ż cz ę sto potrzebna jest fachowa pomoc do u ł o ż enia fachowej instalacji sieci Sie ć LAN b ę dzie na pewno du ż o dro ż sza gdy ż cz ę sto potrzebna jest fachowa pomoc do u ł o ż enia fachowej instalacji sieci WLAN mo ż na modelowa ć samemu w do ść ł atwy sposób i bardziej przyjemnu ni ż poprzedni WLAN mo ż na modelowa ć samemu w do ść ł atwy sposób i bardziej przyjemnu ni ż poprzedni Cena obu instalacji zale ż y od tego ile komputerów wchodzi w ich sk ł ad Cena obu instalacji zale ż y od tego ile komputerów wchodzi w ich sk ł ad

8

9 LAN- w tej sieci szybko ść transmisji jest sta ł a i w wi ę kszo ś ci wynosi oko ł o 100 Mb/s, najnowsze urz ą dzenia wykorzystywane do budowy sieci LAN oferuj ą szybko ś ci transmisji do 1Gb/s, a obni ż enie transmisji danych w przewodzie jest na tyle znikome ze z pewno ś ci ą mo ż na je pomin ąć LAN- w tej sieci szybko ść transmisji jest sta ł a i w wi ę kszo ś ci wynosi oko ł o 100 Mb/s, najnowsze urz ą dzenia wykorzystywane do budowy sieci LAN oferuj ą szybko ś ci transmisji do 1Gb/s, a obni ż enie transmisji danych w przewodzie jest na tyle znikome ze z pewno ś ci ą mo ż na je pomin ąć WLAN- dane mog ą by ć przesy ł ane z ró ż n ą pr ę dko ś ci ą wszystko zale ż y od tego w jakich standardach pracuj ą karty sieciowe, mo ż na transmitowa ć pliki z szybko ś ciami od 5.5 do 60 Mb/s, bardzo du ż e znaczenie maj ą ś ciany, odleg ł o ść oraz wiele innych czynników które wp ł ywaj ą na szybko ść transmisji. WLAN- dane mog ą by ć przesy ł ane z ró ż n ą pr ę dko ś ci ą wszystko zale ż y od tego w jakich standardach pracuj ą karty sieciowe, mo ż na transmitowa ć pliki z szybko ś ciami od 5.5 do 60 Mb/s, bardzo du ż e znaczenie maj ą ś ciany, odleg ł o ść oraz wiele innych czynników które wp ł ywaj ą na szybko ść transmisji.

10

11 W przypadku sieci przewodowych bezpiecze ń stwo jest znacznie wy ż sze ni ż w przypadku sieci bezprzewodowych. W przypadku sieci przewodowych bezpiecze ń stwo jest znacznie wy ż sze ni ż w przypadku sieci bezprzewodowych. Du ż o trudniej jest przechwyci ć dane transmitowane przez kabel. Du ż o trudniej jest przechwyci ć dane transmitowane przez kabel. Minusem sieci bezprzewodowych jest ł atwo ść pods ł uchu oraz przej ę cia poufnych informacji. Minusem sieci bezprzewodowych jest ł atwo ść pods ł uchu oraz przej ę cia poufnych informacji.

12

13 Sie ć LAN niestety uniemo ż liwia wygodne poruszanie si ę podczas transmisji. Sie ć LAN niestety uniemo ż liwia wygodne poruszanie si ę podczas transmisji. Z kolei WLAN daje nam mo ż liwo ść swobodnego poruszania si ę, trzeba jednak pami ę ta ć o zasi ę gu dzia ł ania sieci poniewa ż je ż eli oddalimy si ę zbyt daleko łą cze zostanie zerwane. Z kolei WLAN daje nam mo ż liwo ść swobodnego poruszania si ę, trzeba jednak pami ę ta ć o zasi ę gu dzia ł ania sieci poniewa ż je ż eli oddalimy si ę zbyt daleko łą cze zostanie zerwane.

14 Nale ż y pami ę ta ć ż e.. …poruszanie si ę z komputerem jest mo ż liwe jedynie wtedy gdy wykorzystujemy notebooka poniewa ż nie by ł o by wygodnym bieganie z typowym dla wielu u ż ytkowników komputerem stacjonarnym …poruszanie si ę z komputerem jest mo ż liwe jedynie wtedy gdy wykorzystujemy notebooka poniewa ż nie by ł o by wygodnym bieganie z typowym dla wielu u ż ytkowników komputerem stacjonarnym

15

16 Z biegiem czasu mo ż e zaj ść mo ż liwo ść do łą czenia dodatkowych komputerów. Z biegiem czasu mo ż e zaj ść mo ż liwo ść do łą czenia dodatkowych komputerów. W przypadku sieci LAN b ę dzie to bardzo trudne gdy ż b ę dzie wymaga ł o by ć mo ż e kosztownej modernizacji oraz wysi ł ku fizycznego. W przypadku sieci LAN b ę dzie to bardzo trudne gdy ż b ę dzie wymaga ł o by ć mo ż e kosztownej modernizacji oraz wysi ł ku fizycznego. W przypadku sieci WLAN b ę dzie to si ę sk ł ada ć jedynie na konfiguracji i aktywacji kolejnych kart sieciowych, wi ę c nie b ę dzie potrzebnym monta ż kolejnych przewodów. W przypadku sieci WLAN b ę dzie to si ę sk ł ada ć jedynie na konfiguracji i aktywacji kolejnych kart sieciowych, wi ę c nie b ę dzie potrzebnym monta ż kolejnych przewodów.

17

18 Rodzaj tworzonych sieci zale ż y od naszych w ł asnych kryteriów i potrzeb, tak wi ę c nale ż y zdecydowa ć które aspekty s ą najwa ż niejsze. Rodzaj tworzonych sieci zale ż y od naszych w ł asnych kryteriów i potrzeb, tak wi ę c nale ż y zdecydowa ć które aspekty s ą najwa ż niejsze. Z naszego punktu widzenia (je ż eli istnieje mo ż liwo ść do łą czenia si ę do sieci przewodowej) najrozs ą dniej by ł o by wybra ć sie ć przewodow ą [LAN] m z routerem posiadaj ą cym anten ę WiFi (troch ę wysi ł ku nam nie zaszkodzi), tak aby móc bezproblemowo dzia ł a ć zarówno w sieci bezprzewodowej jak i tworzy ć nasz ą lokaln ą sie ć bez potrzeby u ż ywania zb ę dnego okablowania oraz w razie potrzeby szybszego transferu i obawy przed pods ł uchaniem móc pod łą czy ć si ę za pomoc ą kabla do routera. Z naszego punktu widzenia (je ż eli istnieje mo ż liwo ść do łą czenia si ę do sieci przewodowej) najrozs ą dniej by ł o by wybra ć sie ć przewodow ą [LAN] m z routerem posiadaj ą cym anten ę WiFi (troch ę wysi ł ku nam nie zaszkodzi), tak aby móc bezproblemowo dzia ł a ć zarówno w sieci bezprzewodowej jak i tworzy ć nasz ą lokaln ą sie ć bez potrzeby u ż ywania zb ę dnego okablowania oraz w razie potrzeby szybszego transferu i obawy przed pods ł uchaniem móc pod łą czy ć si ę za pomoc ą kabla do routera.

19 Wykonali: Mateusz Wal ę cki Mateusz Wal ę cki Patryk Sochanek Patryk Sochanek Szymon Wójcik Szymon Wójcik Michał Niejadlik Michał Niejadlik Roman Kubis Roman Kubis Klasa II Ti 2008-2012 r Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. I Armii WP w Praszce. Klasa II Ti 2008-2012 r Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. I Armii WP w Praszce.


Pobierz ppt "Pytanie to coraz cz ęś ciej nasuwa si ę przeci ę tnemu cz ł owiekowi chc ą cemu stworzy ć now ą sie ć w domu. Pytanie to coraz cz ęś ciej nasuwa si."

Podobne prezentacje


Reklamy Google