Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASTANÓW SIĘ W KTÓRĄ STRONE ZMIERZASZ, JAK CHCESZ ŻYC…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASTANÓW SIĘ W KTÓRĄ STRONE ZMIERZASZ, JAK CHCESZ ŻYC…"— Zapis prezentacji:

1 ZASTANÓW SIĘ W KTÓRĄ STRONE ZMIERZASZ, JAK CHCESZ ŻYC…

2 PIJĄC, PALĄC, ORAZ ŹLE SIĘ ODŻYWIAJĄC DŁUGO NIE BĘDZIESZ CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM. TAKI SPOSÓB ŻYCIA NIGDZIE NIE PROWADZI, SZANUJ SWOJE CIAŁO, NIE TRUJ GO!

3 POWIEDZ STOP ZŁYM NAWYKOM I ZACZNIJ DZIAŁAĆ!

4 Dlaczego zdrowe odżywianie jest tak ważne ? Jedzenie jest cz ęś ci ą naszego ż ycia, w zwi ą zku z tym powinno dostarcza ć nie tylko podstawowych sk ł adników od ż ywczych, ale i przyjemno ś ci. Wybór w ł a ś ciwych produktów w naszej codziennej diecie ma ogromne znaczenie dla zapewnienia zdrowia, energii ż yciowej i dobrego funkcjonowania. Prawid ł owo dobrana dieta powinna zapewnia ć odpowiedni ą ilo ść energii (kalorii) i sk ł adników od ż ywczych. Prawid ł owa dieta powinna dostarcza ć w odpowiednich ilo ś ciach makroelementów - bia ł ek, w ę glowodanów i t ł uszczów oraz mikroelementów tj. witamin i minera ł ów.

5 PIRAMIDA ŻYWIENIOWA

6 I POZIOM – AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA Ruch zosta ł uznany za nieodzowny element łą cz ą cy si ę ze zdrowiem i dlatego znalaz ł si ę u podstawy piramidy, czyli na pierwszym poziomie. Zaleca si ę codziennie przynajmniej 30- minutowy szybki marsz. Bierno ść fizyczna mo ż e prowadzi ć do gro ź nych chorób np.. mia ż d ż ycy. Brak aktywno ś ci fizycznej prowadzi do odk ł adania si ę z ł ego cholesterolu w ś cianach naczy ń krwiono ś nych. Prowadzi to do zw ęż enia ś wiat ł a t ę tnicy, skutkiem czego krew przep ł ywa wolniej i wzrasta ci ś nienie krwi.

7 II POZIOM – WARZYWA I OWOCE Warzywa i owoce s ą bogate w witaminy i sk ł adniki mineralne, potrzebne nam do prawid ł owego funkcjonowania. Nasz organizm sam nie potrafi wytwarza ć witamin (wyj ą tkiem jest wit. D), ani ich gromadzi ć, wi ę c musimy mu ich ci ą gle dostarcza ć, by w ł a ś ciwie dzia ł a ł. Oprócz tego, owoce i warzywa s ą ź ród ł em cukrów, które s ą przyswajane w szybki sposób, daj ą c nam energi ę. Dodatkowo, zawarty w owocach i warzywach b ł onnik korzystnie wp ł ywa na prac ę naszego uk ł adu pokarmowego.

8 III POZIOM – PIECZYWO PEŁNOZIARNISTE I OLEJE ROŚLINNE Chleb zawiera du ż e ilo ś ci w ę glowodanów, które s ą niezb ę dne organizmowi do prawid ł owego funkcjonowania. Te w ę glowodany musimy sobie dostarcza ć ka ż dego dnia w odpowiednich ilo ś ciach, by móc normalnie ż y ć, pracowa ć i wykonywa ć szereg ż yciowych czynno ś ci. Do tego zawiera równie ż istotne ilo ś ci bia ł ka, które równie ż dostarczamy sobie w ró ż norodny sposób, bowiem sporo go potrzebujemy. Sk ł ad naszej diety i rodzaj t ł uszczu, który jemy na co dzie ń, jest niezwykle istotny dla naszego zdrowia. To wa ż ne, jaki t ł uszcz wybieramy. Wyniki bada ń pokazuj ą, ż e olej rzepakowy ze wzgl ę du na swoje w ł a ś ciwo ś ci powinien by ć istotnym elementem naszej diety, gdy ż wspiera funkcjonowanie i rozwój mózgu, pomaga utrzyma ć prawid ł owy poziom cholesterolu, zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzyc ę typu II i nowotwory.

9 IV POZIOM – WARZYWA STRĄCZKOWE ORAZ ORZECHY Zalecenie regularnego spo ż ywania ro ś lin str ą czkowych: soi, soczewicy, fasoli, grochu, bobu, ciecierzycy wynika z faktu, i ż s ą doskona ł ym ź ród ł em zarówno bia ł ka jak i w ę glowodanów – skrobi. Ro ś liny str ą czkowe i orzechy przyczyniaj ą si ę do obni ż enia poziomu „z ł ego” cholesterolu, pomagaj ą w kontroli poziomu insuliny i cukru we krwi, wp ł ywaj ą na redukcj ę ci ś nienia t ę tniczego, reguluj ą czynno ść jelita grubego oraz – dzi ę ki obecno ś ci pewnych substancji – hamuj ą tworzenie nowotworów.

10 V POZIOM – JAJA I RYBY Produkty te s ą ź ród ł em pe ł nowarto ś ciowego bia ł ka. T ł uszcz ryb morskich dostarcza kwasów omega-3, które poprawiaj ą prac ę mózgu, chroni ą przed chorobami serca i kr ąż enia, zapobiegaj ą zakrzepom i zatorom, obni ż aj ą poziom cholesterolu i reguluj ą poziom trójglicerydów we krwi, s ą dobre dla oczu i ko ś ci, hamuj ą rozwój komórek nowotworowych. Jajka nie podnosz ą w sposób radykalny z ł ego cholesterolu, za to zawieraj ą wszystkie aminokwasy i niezb ę dne nienasycone kwasy t ł uszczowe. S ą dobrym ź ród ł em przeciwutleniaczy chroni ą cych nas przed dzia ł aniem wolnych rodników, witaminy B12 i kwasu foliowego.

11 VI POZIOM – NABIAŁ LUB SUPLEMANTY WAPNIA Nabia ł zawiera wap ń – pierwiastek niezb ę dny do budowy ko ś ci i z ę bów, odgrywa równie ż zasadnicz ą funkcj ę w przekazywaniu impulsów nerwowych. Dodatkowo, wszystkie produkty pochodzenia mlecznego zawieraj ą m.in. ł atwo przyswajalne przez organizm bia ł ko, t ł uszcze, sole mineralne i witaminy, takie jak: A, B2, B12, D, przez co odgrywaj ą bardzo wa ż n ą rol ę w ż ywieniu cz ł owieka.

12 VII POZIOM – MIĘSO CZERWONE Mi ę so, obok innych produktów pochodzenia zwierz ę cego (np. mleko, ser), jest najlepszym ź ród ł em pe ł nowarto ś ciowego bia ł ka. Zawiera ono wszystkie niezb ę dne aminokwasy, tzn. takie, których organizm nie potrafi sam wytworzy ć, a które s ą potrzebne do budowy tkanek. Ma równie ż t ę zalet ę, ż e jest lepiej przyswajalne ni ż bia ł ko ro ś linne.

13 OPRACOWAŁ: MATEUSZ PĘKAŁA


Pobierz ppt "ZASTANÓW SIĘ W KTÓRĄ STRONE ZMIERZASZ, JAK CHCESZ ŻYC…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google