Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasa 3F mia ł a przyjemno ść uczestniczy ć w zaj ę ciach prowadzonych przez Pani ą Magd ę Ko ł b ę, zorganizowanych przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasa 3F mia ł a przyjemno ść uczestniczy ć w zaj ę ciach prowadzonych przez Pani ą Magd ę Ko ł b ę, zorganizowanych przez."— Zapis prezentacji:

1 Klasa 3F mia ł a przyjemno ść uczestniczy ć w zaj ę ciach prowadzonych przez Pani ą Magd ę Ko ł b ę, zorganizowanych przez

2 Na samym pocz ą tku zaj ęć Pani Magda przyklei ł a nam na plecy karteczki w czterech kolorach.

3 Nie wiedzieli ś my jakiego koloru kartk ę mamy na plecach, a musieli ś my dobra ć si ę w grupy wed ł ug ich kolorów i bez u ż ywania s ł ów

4 Prowadz ą ca zaj ę cia pu ś ci ł a nam film opowiadaj ą cy o ż yciu dzieci w Nairobijskich slumsach. Film opowiada ł g ł ównie o istniej ą cej tam szkole St. Philips, jej uczniach i problemach.

5 Dzie ń w szkole w Mathare wygl ą da zupe ł nie inaczej ni ż u nas. Zaj ę cia zaczynaj ą si ę o 6:30 i trwaj ą a ż do 18. Dzieci ucz ą si ę w wynajmowanym budynku zrobionym z blachy falistej, który bezpo ś rednio s ą siaduje z domami mieszkalnymi. Uczniowie i nauczyciele skar żą si ę, ż e zza ś ciany cz ę sto s ł ycha ć awantury domowe, a nawet bicie ż ony przez m ęż a. W takich warunkach musz ą uczy ć si ę cz ę sto 2 klasy w jednej sali, a nauczyciel ró ż ne lekcj ę prowadzi równolegle w obu tych klasach.

6 Nairobijskie dzieci do szko ł y chodz ą bardzo ch ę tnie, gdy ż cz ę sto jest to jedyne miejsce, gdzie dostaj ą posi ł ek i nie uczestnicz ą w awanturach. Szko ł a zapewnia im te ż opiek ę i bezpiecze ń stwo.

7 Film by ł ciekawy i bardzo du ż o nas nauczy ł. Byli ś my bardzo zaanga ż owani i skupieni.

8 Klasa ch ę tnie i aktywnie uczestniczy ł a w zaj ę ciach.

9 Po filmie mogli ś my porozmawia ć z Pani ą Magd ą o rzeczywisto ś ci panuj ą cej w stolicy Kenii – Nairobii i tamtejszych slumsach – Mathare. Pani Magda okaza ł a si ę bardzo kompetentn ą osob ą i nie raz zaskoczy ł a nas swoj ą wiedz ą.

10 Nam jednak najbardziej podoba ł si ę konkurs wiedzy o ś wiecie, który zorganizowa ł a Pani Magda. Zostali ś my podzieleni na grupy, w których musieli ś my wspólnie znale źć odpowiedzi na zadawane pytania.

11 Rywalizacja by ł a bardzo zaci ę ta

12 Przygotowa ł a Anna Bartosiewicz 3F


Pobierz ppt "Klasa 3F mia ł a przyjemno ść uczestniczy ć w zaj ę ciach prowadzonych przez Pani ą Magd ę Ko ł b ę, zorganizowanych przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google