Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dnia 31.08.2008 roku 9 wybranych uczniów klasy 3AB TZ pod opiek ą Pani Sylwii Samson wyjecha ł o na praktyk ę do Niemiec, aby reprezentowa ć szko łę oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dnia 31.08.2008 roku 9 wybranych uczniów klasy 3AB TZ pod opiek ą Pani Sylwii Samson wyjecha ł o na praktyk ę do Niemiec, aby reprezentowa ć szko łę oraz."— Zapis prezentacji:

1

2 Dnia 31.08.2008 roku 9 wybranych uczniów klasy 3AB TZ pod opiek ą Pani Sylwii Samson wyjecha ł o na praktyk ę do Niemiec, aby reprezentowa ć szko łę oraz ojczyzn ę.

3 Fürstenw alde Przez ca ł y miesi ą c miejscowo ść Fürstenwalde by ł a miejscem naszej praktyki oraz naszym domem

4

5

6

7 Pawe ł Niedbalski

8 Kamil Barycki

9 Dawid M ą czka

10 Dawid Widera

11 Adrian Pogorzelski

12 Norbert Mrowi ń ski

13 Dawid Marciniak

14 Kuba Schilling

15 Krystian Czerniak

16 Pani Sylwia Samson

17 Po przyje ź dzie i zakwaterowaniu w pokojach poszli ś my spa ć aby nast ę pnego dnia rozpocz ąć nowy rok szkolny.

18 Pierwszego dnia udali ś my si ę do szko ł y aby zosta ć gor ą co powitanym przez dyrekcje tamtejszej szko ł y. Byli ś my bardzo mile zaskoczeni. Tego dnia równie ż dowiedzieli ś my si ę gdzie b ę d ą odbywa ć si ę nasze praktyki. Tym miejscem jest zak ł ad F.A.W. Z.

19 Pierwsze zaj ę cia w zak ł adzie F.A.W. Zapoznanie z wyk ł adowc ą i planem zaj ęć.

20 Trzeciego dnia ostro zabrali ś my si ę do pracy. Pierwsze problemy Ale my zawsze sobie damy rad ę …

21 Adrian jak zawsze skupiony

22 Ja tu jestem tylko szefem…

23 Czwartego dnia pojawi ł y si ę ma ł e trudno ś ci dlatego potrzebowali ś my kilku instrukcjii…

24

25 A oto nasi Misterzy … dwaj Dawidowie

26

27 Pi ą ty dzie ń by ł ostatnim dniem pneumatyki, poniewa ż ju ż od poniedzia ł ku rozpocznie si ę elektropneumatyka. Norbert zadowolony z wykonania zadania Kamil zawsze weso ł y

28 A oto najtrudnie jszy z uk ł adów

29

30 Zadania nie by ł y wcale ł atwe i wymaga ł y bardzo du ż o my ś lenia Adrian

31 Wszyscy bardzo skupieni na zadaniach… Tutaj dwaj Dawidowie A tu Krystian, Dawid i Kamil

32 A tutaj Adrian a za nim Dawid który próbuje co ś podejrze ć

33 8 dnia wszyscy byli w ś wietnym humorze co mo ż na zauwa ż y ć na zdjeciach. Nikomu nie przeszkadza ł o bardzo trudne zadanie

34 A oto dwaj Dawidowie zadowoleni z wykonania zadania

35 Które wcale nie by ł o ł atwe

36 Ostatni ju ż dzie ń przebiega ł w bardzo weso ł ej atmosferze. Ostatni dzie ń nie oznacza ł jednak naj ł atwiejsze go zadania wr ę cz przeciwnie Tego dnia dostali ś my najtrudnie jsze zadanie

37 Bardzo cz ę sto potrzebowali ś my pomocy nauczyciela

38 Na szcz ęś cie ka ż dy wykona ł to zadanie poprawnie … cho ć by ł o bardzo ci ęż ko

39 Kiedy ju ż wszyscy wykonali ś my zadanie Pan nauczyciel og ł osi ł koniec kursu i przeszli ś my do rozdania certyfikatów…

40 Tutaj zdj ę cie w Sali gdzie odbywa ł y si ę nasze zaj ę cia

41 A tutaj przed g ł ównym wej ś ciem do zak ł adu

42 Po zaj ę ciach z elektropneumatyki byli ś my bardzo zadowoleni poniewa ż nauczyli ś my si ę bardzo wielu rzeczy, poznali ś my zasad ę dzia ł ania oraz budow ę wielu urz ą dze ń. Ta wiedza na pewno przyda nam si ę w dalszym ż yciu.

43


Pobierz ppt "Dnia 31.08.2008 roku 9 wybranych uczniów klasy 3AB TZ pod opiek ą Pani Sylwii Samson wyjecha ł o na praktyk ę do Niemiec, aby reprezentowa ć szko łę oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google